Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Verordening gemeentelijke ombudsman

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening gemeentelijke ombudsman
Citeertitel van de regeling Verordening gemeentelijke ombudsman
Onderwerp Bestuur en recht
Gedelegeerde regelgeving Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum intrekking van (een versie van) de regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 27-02-2006
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2006
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 19-02-2006
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Huis aan Huis, 22-02-2006
Kenmerk voorstel AVV

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, hoofdstuk IVc
  2. Gemeentewet, art. 149
  3. Algemene wet bestuursrecht, titel 9.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
27-02-2006 01-01-2006 nieuwe regeling 19-02-2006
Huis aan Huis, 22-02-2006
AVV

        nr.

       

        Verordening gemeentelijke ombudsman

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek; 

 

gelezen het voorstel van het college van ; 

 

gelet op het bepaalde in hoofdstuk IVc en artikel 149 van de Gemeentewet en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

BESLUIT:  

 

vast te stellen deze Verordening gemeentelijke ombudsman;  

 

Artikel 1  

Er is een gemeentelijke ombudsman. 

 

Artikel 2

De ombudsman, overeenkomstig artikel 81q van de Gemeentewet voor zes jaar benoemd, kan eenmaal worden herbenoemd. 

 

Artikel 3

1.        De ombudsman ontvangt een vergoeding van € 45,-- per uur voor zijn werkzaamheden en een vergoeding van de reis- en verblijfskosten op declaratiebasis, welke vergoeding jaarlijks door het college wordt geïndexeerd.

2.        De raad verschaft de ombudsman voldoende financiële middelen voor een goede uitoefening van zijn werkzaamheden.

 

Artikel 4

1.        De ombudsman kan gedurende een onderzoek de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van een klacht te komen.

2.        De ombudsman brengt ook na een geslaagde bemiddeling een verslag uit.

 

Artikel 5

Voorzover de ombudsman dit nodig acht, maakt hij een werkinstructie voor zijn werkzaamheden. 

 

Artikel 6

1.        De ombudsman bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

2.        Indien hij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt hij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd.

 

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006. 

 

Artikel 8

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke ombudsman 

 

 

Aldus vastgesteld in door de gemeenteraad van Oldebroek 

in zijn openbare raadsvergadering van  

 

de voorzitter,                                         de griffier,

Verordening gemeentelijke ombudsman 20060919 raad

Verordening gemeentelijke ombudsman 20060919 raad (PDF)
Omschrijving: