Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Legesverordening

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019
Citeertitel van de regeling Legesverordening 2019
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Nieuwe regeling.
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2019
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 08-11-2018
Bron bekendmaking Gemeenteblad: 04-12-2018
Kenmerk voorstel 1009376

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h
  2. Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b
  3. Paspoortwet, artikelen 2, tweede lid, en 7

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2019 Nieuwe regeling. 08-11-2018
Gemeenteblad: 04-12-2018
1009376
01-03-2018 01-01-2019 Nieuwe regeling. 19-04-2018
Gemeenteblad: 01-05-2018
290943/290945
01-01-2018 01-01-2018 Nieuwe regeling. 09-11-2017
Gemeenteblad: 19-12-2017
290943/290945
01-01-2018 01-03-2018 Nieuwe regeling. 09-11-2017
Gemeenteblad: 19-12-2017
290943/290945
01-01-2017 01-01-2018 Nieuwe regeling. 15-12-2016
Gemeenteblad: 27-12-2016
261688/262872
01-03-2016 01-01-2017 Nieuwe regeling. 09-02-2016
Gemeenteblad: 15-02-2016
220918/222184
01-01-2016 01-03-2016 Nieuwe regeling. 12-11-2015
Gemeenteblad: 23-11-2015 en 16-12-2015
220918/222184
01-01-2016 01-01-2016 Nieuwe regeling. 12-11-2015
Gemeenteblad: 23-11-2015
220918/222184
08-07-2015 01-01-2016 Nieuwe regeling. 18-12-2014
Gemeenteblad: 30-12-2014 en 9-7-2015
191403
01-01-2015 08-07-2015 Nieuwe regeling. 18-12-2014
Gemeenteblad: 30-12-2014
191403
30-12-2014 01-01-2015 Nieuwe regeling. 18-12-2014
Gemeenteblad: 30-12-2014
177175/177331
17-10-2014 30-12-2014 Nieuwe regeling. 02-10-2014
Gemeenteblad, 20-10-2014
177175/177331
09-03-2014 17-10-2014 Nieuwe regeling. 19-12-2013
GVOP, 26-3-2014
De tweede wijziging van de Legesverordening 2014 treedt in werking op 9 maart 2014 en de derde wijziging van de Legesverordening 2014 treedt in werking op 27 maart 2014.
01-01-2014 01-01-2014 Nieuwe regeling. 14-11-2013
Huis-aan-huis krant en internet: 3-12-2013.
AVV+NK
01-01-2014 09-03-2014 Nieuwe regeling. 19-12-2013
Huis-aan-huis krant en internet: 31-12-2013.
Geen.
05-07-2013 01-01-2014 Nieuwe regeling. 04-07-2013
Huis-aan-huis krant en internet: 6-8-2013
AVV+NK
15-03-2013 05-07-2013 Nieuwe regeling. 15-11-2012
Huis-aan-huis krant en internet: 26-03-2013
AVV+NK
01-01-2013 01-01-2013 Nieuwe regeling. 15-11-2012
Huis-aan-huis krant en internet: 27-11-2012
AVV+NK
01-01-2013 15-03-2013 Nieuwe regeling. 13-12-2012
Huis-aan-huis krant en internet: 27-12-2012
AVV+NK
01-04-2012 01-01-2013 Nieuwe regeling. 12-04-2012
Huis-aan-huis krant en internet: 24-04-2012
AVV+NK
01-01-2012 01-04-2012 Nieuwe regeling. 08-11-2011
Huis-aan-huis krant en internet: 22-11-2011 en 27-12-2011
AVV+NK
01-01-2011 01-01-2012 Nieuwe regeling. 07-12-2010
Huis-aan-huis krant: 23-11-2010 en 14-12-2010.
Internet: 23-11-2010 en 14-12-2010.
AVV+NK
01-10-2010 01-01-2011 nieuwe regeling 28-09-2010
Internet 29-9-2010
Huis-aan-huis krant 5-10-2010
Onbekend.
01-01-2010 01-10-2010 nieuwe regeling 15-12-2009
Huis-aan-huis 22-12-2009
Internet 22-12-2009
AVV+NK
01-04-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 03-03-2009
Huis aan Huis, 10-03-2009
AVV+NK

     Kenmerk: 1009376

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening, met inachtneming van het aangenomen amendement:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019.

 

Artikel 1         Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.     ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.     ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.     ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d.     ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e.     'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2         Belastbaar feit

1.     Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

     a.     het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

     b.     het verrichten van handelingen voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een      reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2.     Wat in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3         Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, of degene voor wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4         Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1.     a.     het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen over inkomen en vermogen;

     b.     diensten waarvan de kosten volgens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie)      zijn of worden verhaald;

     c.     diensten die volgens wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten      worden verleend.

2.      Leges zoals omschreven in onderdeel 2.3.6 van de tarieventabel worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, als het gaat om de activiteiten die volgens het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage II, Hoofdstuk 1, artikel 2, lid 6, vergunningsvrij zouden zijn, maar waarvoor om het enkele feit dat het gaat om een monument, wel een omgevingsvergunning is vereist.

 

Artikel 5         Maatstaven van heffing en tarieven

1.     De leges worden geheven volgens de maatstaven en tarieven, zoals opgenomen in de tarieventabel die bij deze verordening hoort.

2.     Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit, zoals bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet is het tarief de som van de bedragen die volgens deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project. Dit, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3.     Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6         Wijze van heffing

1.     De leges worden geheven door middel van een mondelinge of gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Bij de mondelinge kennisgeving wordt na betaling een kassabon afgegeven. Schriftelijke kennisgeving gebeurt via nota.

2.     Als sprake is van een digitale aanvraag, waarbij vooraf het totale te betalen legesbedrag bekend is, moeten de leges, in afwijking van lid 1, elektronisch worden betaald.

3.     In afwijking van de leden 1 en 2 worden de leges zoals bedoeld in titel 2 van de tarieventabel opgelegd via aanslagbiljet.

 

Artikel 7         Termijnen van betaling

1.     In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de via nota of aanslagbiljet in rekening gebrachte leges worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum van de nota c.q. de dagtekening van het aanslagbiljet.

2.      In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de via mondelinge kennisgeving geheven leges betaald worden op het moment van het doen van de kennisgeving.

3.     Als sprake is van een digitale aanvraag, waarbij vooraf het totale te betalen legesbedrag bekend is, moeten de leges, in afwijking van lid 1 en 2 en van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, gelijktijdig met de aanvraag van de dienstverlening worden betaald.

4.     De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden vermelde termijnen.

 

Artikel 8         Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9         Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend volgens een over die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10         Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

a.     van zuiver redactionele aard zijn;

b.     een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het gaat om de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel:

     1.     onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

     2.     hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

     3.     hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

     4.     onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

     5.     onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

     6.     hoofdstuk 15 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11         Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven over de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12        Overgangsrecht

1.     De 'Legesverordening 2018' van 9 november 2017, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019. Die verordening blijft echter wel van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.     Als de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten, voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 13         Inwerkingtreding

1.     Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2.     De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 14        Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Legesverordening 2019’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 8 november 2018.

 

     

     , voorzitter J.F. Snijder-Hazelhoff

 

 

 

 

     , griffier J. Tabak.

 

 

 

Bijlage behorende bij deze verordening: tarieventabel.

legesverordening 2019, tarieventabel

legesverordening 2019, tarieventabel (PDF)
Omschrijving: