Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening rechtspositie Wethouders, raads- en commissieleden gemeente Oldebroek

In de Bijlagen treft u de tekst ook als pdf-document aan.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden gemeente Oldebroek 2015
Citeertitel van de regeling Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden gemeente Oldebroek 2015
Onderwerp personeel en organisatie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) gewijzigde regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 12-11-2015
Terugwerkende kracht (t/m) 01-07-2014
Datum ondertekening 12-11-2015
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 29-04-2016
Kenmerk voorstel 219935/221306

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet,art. 44, lid 2
 2. Gemeentewet, art. 44, lid 3
 3. Gemeentewet, art. 95
 4. Gemeentewet, art. 96
 5. Gemeentewet, art. 97
 6. Gemeentewet, art. 98
 7. Gemeentewet, art. 99
 8. Gemeentewet, art. 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
12-11-2015 01-07-2014 gewijzigde regeling 12-11-2015
Gemeenteblad, 29-04-2016
219935/221306
31-05-2011 12-11-2015 gewijzigde regeling 16-12-2008
Huis aan Huis, 01-12-2009
AVV+NK
01-01-2008 01-01-2008 31-05-2011 nieuwe regeling 16-12-2008
Huis aan huis, 01-12-2009.
AVV+NK

Kenmerk:219935 / 221306

 

De raad van de gemeente Oldebroek,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2015;  gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van  het Rechtspositiebesluit wethouders, en de artikelen 4, 7a, vierde lid, 13, tweede lid, 14, eerste lid, en 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

 

 

besluit vast te stellen de navolgende Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden gemeente Oldebroek 2015.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet;

- commissielid: lid van een commissie, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Hoofdstuk IIVoorzieningen voor raads- en commissieleden

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden voor raadsleden

De vergoeding, bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, wordt volledig uitgekeerd.

Artikel 3 Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen

1.     Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

2.        In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

3.      In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan voor leden van bijzondere, bij specifieke verordening ingestelde commissies, gezien hun deskundigheid of de zwaarte dan wel omvang van hun taak, een vergoeding worden vastgesteld zoals die in dat geval is opgenomen in de tabel bij deze verordening.

 1. 1.

 2. 2.

 3. 3.

 4. 4.Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die op grond van een specifieke verordening als commissielid een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96, tweede lid van de Gemeentewet ontvangt.

Artikel 4 Reis- en verblijfkosten

1.     Aan raadsleden en commissieleden worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte reis- en verblijfkosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

2.     Aan commissieleden worden de reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie vergoed.

3.     De vergoeding als bedoeld in het eerste en tweede lid is:

 1. a.voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde;

 2. b.voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a en b, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

4.     De reiskosten worden voor ten hoogste één vergadering per dag vergoed.

5.        In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

6.     De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 5 Buitenlandse excursie of reis

1.     De gemeenteraad kan een delegatie uit de gemeenteraad of een raadscommissie toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland als deze door of vanwege de gemeente wordt georganiseerd. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

2.     De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 6 Scholing

 1. 1.Raads- of commissieleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 2. 2.De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 3. 3.De gemeenteraad kan bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking tot de maximale vergoeding.

 4. 4.Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 5. 5.In voorkomende gevallen beslist het presidium van de raad.

Artikel 7 Computer en internetverbinding

Voor aanschaf en/of het gebruik van een computer, laptop of tablet met bijbehoren en voor internetgebruik ontvangt het raads- of commissielid een maandelijkse bijdrage (ict-vergoeding) zoals die is opgenomen in de tabel bij deze verordening. In de bij de verordening behorende tabel aangegeven bijdrage wordt per 1 januari van elk jaar gewijzigd aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 8 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Hoofdstuk III Voorzieningen voor wethouders

Artikel 9 Reiskosten woon-werkverkeer

 1. 1.Wethouders hebben recht op een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 2. 2.Er bestaat maximaal twee keer per dag recht op een enkele reis vergoeding woon-werkverkeer.

 3. 3.De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 10 Zakelijke reiskosten

 1. 1.Wethouders hebben recht op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 2. 2.De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 11 Buitenlandse dienstreis

1.     Als de wethouders in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maken worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

2.     Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 12 Computer en internetverbinding

De wethouders aan wie een computer, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 13 Communicatieapparatuur

De wethouders aan wie communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 14 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

a.     reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders, en

b.     verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 15 Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 28a1 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Hoofdstuk IV De procedure van declaratie

Artikel 16 Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 17 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 1. 1.Raads- en commissieleden en wethouders dragen ten behoeve van het vergoeden van kosten zorg voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

2.     Verantwoording van de vergoeding door het raadslid, het commissielid respectievelijk de wethouder vindt plaats door een door het college vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

3.     Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de bepalingen in deze verordening.

4.     Het formulier wordt ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar.

Artikel 18 Declaratie van vooruit betaalde kosten

1.     De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier.

2.     Het formulier wordt binnen twee maanden na de betaling c.q. de datum van de gemaakte rit volledig ingevuld en ondertekend door het raads- of het commissielid respectievelijk de wethouder en ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar, onder bijvoeging van de bewijsstukken.

Hoofdstuk VCiteertitel en inwerkingtreding

Artikel 19 Intrekking oude regeling

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 12 november 2015 en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Oldebroek 2015.

 

 

1 

Tabel bij de Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden gemeente Oldebroek 2015

Tabel bij de Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden gemeente Oldebroek 2015 (PDF)
Omschrijving:

Verordening rechtspositie weth,raads- en cie-leden gemeente Oldebroek 2015

Verordening rechtspositie weth,raads- en cie-leden gemeente Oldebroek 2015 (PDF)
Omschrijving:

Toelichting Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden gemeente Oldebroek 2015

Toelichting Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden gemeente Oldebroek 2015 (PDF)
Omschrijving: