Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel Subsidiëring Cultuur

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Beleidsregel Subsidiëring Cultuur
Citeertitel van de regeling Beleidsregel Subsidiëring Cultuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling De datum inwerkingtreding is bij benadering.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 31-12-2010
Datum inwerkingtreding 05-07-2006
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2006
Datum ondertekening 05-07-2006
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 11-07-2006
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006, art.3
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 en 4.3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-07-2006 01-01-2006 31-12-2010 nieuwe regeling 05-07-2006
Huis aan Huis, 11-07-2006
Extern werkend.

Beleidsregel cultuur

(beleidsveld Samenleving)

 

GEMEENTE OLDEBROEK

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot

subsidieverlening ten behoeve van activiteiten op het terrein van cultuur;

gelet op artikel 3 van de “Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Subsidiëring Cultuur

 

Amateur kunst

Artikel 1        Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van activiteiten op het

gebied van Amateur kunst.  Onder Amateur kunst wordt verstaan: deelname aan kunst

en cultuuractiviteiten zonder enig beroepsmatig karakter.

 

Artikel 2        Voorwaarden

Voor subsidiering kunnen alleen die activiteiten gesubsidieerd worden, die duidelijk afwijkend zijn van de gesubsidieerde activiteiten georganiseerd door de regionale muziekschool. (zie onderdeel: Kunsteducatie)

 

Artikel 3        Subsidie voor concerten met bijzondere culturele waarde

Zang- en muziekverenigingen kunnen incidenteel subsidie aanvragen voor te organiseren concerten met bijzondere culturele waarde of deelname aan concoursen met een (inter)nationaal karakter waarbij deelname plaatsvindt op uitnodiging als gevolg van een aan dit concours voorafgaande geleverde prestatie. Of een concert "bijzondere culturele waarde" heeft kan worden getoetst aan de criteria uit artikel 4. Het voldoen aan een aantal van deze criteria is voor subsidieverlening noodza-kelijk. (incidentele activiteitensubsidie)

 

Artikel 4        Criteria: bijzondere culturele waarde

Criteria om te bepalen of een concert van een zang- of muziekvereniging "bijzondere culturele waarde" heeft en voor subsidie in aanmerking kan komen. Het betreft:

 • -kwaliteit: hieronder wordt verstaan een zeker niveau van uitvoering, verkregen door opleiding of praktijkervaring, door eigen mensen of externe musici hetgeen blijkt uit “enige erkenning” op (boven)regionaal of landelijk niveau;

 • -eenmaligheid: hieronder wordt verstaan het los van de normale jaarlijks terugkerende concerten of uitvoeringen geven van een concert;

 • -ongebruikelijkheid: hieronder wordt verstaan het ten gehore brengen van andere dan de voor de instelling gebruikelijke muziek;

 • -vernieuwing: hieronder wordt verstaan het ten gehore brengen van muziek die voor de gemeenschap van Oldebroek als vernieuwend kan worden aangemerkt;

 • -professionaliteit: hieronder wordt verstaan het bij het concert inschakelen van solisten of musici van (boven)regionale of landelijke bekendheid;

 • -muzikaal erfgoed: hieronder wordt verstaan het organiseren van een concert met als doel het voor het nageslacht bewaren van muzikale waarden en normen.

Volkscultuur

Artikel 5        Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van activiteiten op het gebied van Volkscultuur. Onder activiteiten op het gebied van Volkscultuur wordt verstaan: de verzameling van activiteiten met het doel de culturele vorming van de inwoners van de gemeente Oldebroek te bevorderen door het organiseren van een breed programma-aanbod en/of het openstellen en instandhouden van monumenten dan wel Kulturhus gebouwen  binnen de gemeente Oldebroek en/of activiteiten tot behoud van het cultureel erfgoed binnen de Gemeente Oldebroek.

 

Artikel 6        Voorwaarden

De subsidiering van activiteiten op het gebied van Volkscultuur aan instellingen zal plaatsvinden op basis van de voorwaarden die verbonden zijn aan de subsidieverstrekking in 2006 aan de be-treffende instelling.  

 

Kunsteducatie

Artikel 7        Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van activiteiten op het gebied van Kunsteducatie. Onder Kunsteducatie wordt verstaan: De verzameling van activiteiten met het doel de culturele vorming van de burgers van de gemeente Oldebroek te bevorderen door het organiseren van een breed gestructureerd programma-aanbod, waarbij met name wordt ingegaan op de onderdelen beeldende vormgeving, theatervormgeving, beeldbewerking en receptieve vorming.

 

Artikel 8        Voorwaarden

De subsidie voor Kunsteducatie wordt bij voorkeur verstrekt aan één instelling. Instellingen die desondanks in aanmerking willen komen voor subsidiering moeten aantonen dat het aanbod van hen op enige wijze een meerwaarde heeft boven het bestaande aanbod van de laatstelijk gesubsidieerde instelling. (financieel of inhoudelijk)

 

Artikel 9                Aanvullende voorwaarden en bepalingen

9.1.     Begripsomschrijving en doelgroep

De instelling heeft ten doel om onder alle lagen van de bevolking in de Gemeente Oldebroek muziekonderwijs te geven en het volgen van dit onderwijs te stimuleren. Dit doel is nader uitgewerkt in een beleidsplan.

 

9.2.     Producten:

De activiteiten richten zich op:

 1. 1.

  1. a.het verzorgen van muziekonderwijs via voorbereidend muziekonderwijs en instrumentaal
   muziekonderwijs door daartoe gekwalificeerde docenten;

  2. b.het verzorgen van minimaal één uitvoering (concert) per jaar;

  3. c.het verzorgen van muziekonderwijs voor de plaatselijke muziekkorpsen;

  4. d.het onderhouden van contacten met culturele instellingen en scholen van primair en voortgezet onderwijs.

 2. 2.De omvang van de prestaties door de instelling te leveren bestaan uit voorbereidend muziekonderwijs met een maximale duur van 2 jaar en instrumentaal muziekonderwijs met een
  maximale duur van 9 jaar.

 3. 3.Het muziekonderwijs vindt plaats in een breed geschakeerd muziekinstrumentenaanbod via een landelijk opleidingsplan in 4 fasen (A,B,C, en D)

 4. 4.De instelling stelt jaarlijks een activiteitenplan op. In het activiteitenplan, dat moet worden goedgekeurd door het college van burgemeesters en wethouders van de Gemeente Oldebroek, wordt vermeld welke activiteiten worden uitgevoerd.

 

9.3     Budgetovereenkomst

Met de betreffende instelling die in aanmerking kan komen voor een budgetsubsidie wordt een budgetovereenkomst afgesloten waarin de voorwaarden voor de subsidie worden vastgelegd.

 

Openbaar Bibliotheekwerk

Artikel 10        Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van activiteiten op het gebied van Openbaar Bibliotheekwerk.

 

Artikel 11        Voorwaarden

De subsidie voor Openbaar Bibliotheekwerk wordt bij voorkeur verstrekt aan één instelling. Instellingen die desondanks in aanmerking willen komen voor subsidiering moeten aantonen dat het aanbod van hen op enige wijze een meerwaarde heeft boven het bestaande aanbod van de laatstelijk gesubsidieerde instelling. (financieel of inhoudelijk)

 

Artikel 12        Aanvullende voorwaarden en bepalingen

12.1.     Begripsomschrijving, doelgroep en producten

De instelling stelt zich ten doel om:

 1. a.de collectie is toegankelijk voor alle inwoners van de Gemeente Oldebroek;

 2. b.informatie te bieden die de klant zoekt;

 3. c.media aan te bieden die aansluit bij de behoefte van de klant;

 4. d.een plek te bieden die ruimte biedt voor ontmoeting en beleving van cultuur;

 5. e.te vernieuwen om zo haar positie te versterken en in te spelen op de veranderende omgeving; (technologie en soort informatie)

 6. f.partner te zijn van het onderwijs als het gaat om leesbevordering, (media)educatie) en cultuurbeleving.

 

12.2.     Budgetovereenkomst

Met de betreffende instelling die in aanmerking kan komen voor een budgetsubsidie wordt

een budgetovereenkomst afgesloten waarin de voorwaarden voor de subsidie worden vastgelegd, alsmede de activiteiten die hieruit voortvloeien.

 

Algemene aanvullende voorwaarden

Artikel 13

De subsidie op het beleidsterrein van cultuur wordt bij voorkeur verstrekt aan zo min mogelijk instellingen om versnippering te voorkomen en opgebouwde kennis en ervaring ten behoeve van de doelgroep te behouden. Instellingen die desondanks in aanmerking willen komen voor subsi-diering moeten aantonen dat het aanbod van hen op enige wijze een meerwaarde heeft boven het bestaande aanbod van de laatstelijk gesubsidieerde instelling. (financieel en/of inhoudelijk)

 

Subsidieplafond en subsidielijst

Artikel 14         Subsidieplafond en subsidielijst

Voor het beleidsterrein cultuur wordt in het Subsidieprogramma een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

De instellingen die in aanmerking komen voor  subsidie worden opgenomen in de subsidielijst.

Subsidies lager dan € 500,00 komen niet tot uitbetaling.

Subsidietoekenningen hoger dan € 1.000,00 vinden niet in de vorm van een waarderingssubsidie plaats.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 4 juli 2006

 

     ,voorzitter,

 

     ,griffier.

 

 

 

 

 

Subsidielijst beleidsregel cultuur

Instelling

Chr.Muziekvereniging De Eendracht Wezep

Chr.Muziekvereniging David Oosterwolde

Van Limburg Stirumband Wezep

Chr.Muziekvereniging Concordia Oldebroek

St.Behoud Bovenstraatweg 10-1

St. Boerderijmuseum De Bovenstreek

Chr. Oranjevereniging Oldebroek

Oranjevereniging Hattemerbroek

Stichting Oranje Comité Wezep

Oranjecomité Oosterwolde

Muziekschool Noord west Veluwe

Basisbibliotheek Noord-Veluwe (Novotheek)  

Toneelvereniging Irene Hattemerbroek

Accordeon/Mandolinever. Irene Hattemerbroek

Majorettevereniging Majofique

Stichting Fluit Ensemble Wezep

Vereniging Kulturhus Oldebroek