Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidslijn Buitensportaccommodaties Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidslijn Buitensportaccommodaties Oldebroek
Citeertitel van de regeling Beleidslijn Buitensportaccommodaties Oldebroek
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling De datum inwerkingtreding is bij benadering.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-01-2015
Datum inwerkingtreding 06-04-2004
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 06-04-2004
Bron bekendmaking Huis aan huis, 01-12-2009.
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
06-04-2004 01-01-2015 nieuwe regeling 06-04-2004
Huis aan huis, 01-12-2009.
Extern werkend.

 

Beleidslijn Buitensportaccommodaties Oldebroek

 

1.        Algemeen

In de afgelopen jaren zijn verschillende sportcomplexen in de verantwoordelijkheid van de gebruikers ondergebracht. Daarbij is over het lange termijn onderhoud van de velden en de kleedaccommodaties onduidelijkheid gebleven.  

In deze notitie liggen twee vragen voor:

  1. 1.Met betrekking tot de duurzame instandhouding van de (al dan niet geprivatiseerde) buitensportaccommodaties en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden bestaat onduidelijkheid. Wat is de verantwoordelijkheid van de sportvereniging en wat is die van de gemeente.

  2. 2.Vanwege enkele urgente situaties dient er op korte termijn duidelijkheid te worden gegeven ten aanzien van de huidige (onderhouds)situatie op een viertal voetbalaccommodaties.

Deze notitie wil een benaderingswijze formuleren op basis waarvan het beleid voor de langere termijn kan worden vorm gegeven en voor de korte termijn enkele knopen kunnen worden doorgehakt in lijn met de benaderingswijze.

Daarmee scharniert de notitie tussen de privatiseringsafspraken en de uitwerking en invulling van de gemaakte privatiseringsafspraken met enkele verenigingen. Bij andere privatiseringen en bij de overige afspraken met buitensportverenigingen zal deze benaderingswijze de gemeentelijke insteek zijn.

 

2.        Omschrijving buitensportaccommodaties

  • De aanleiding voor deze notitie is met name geënt op de situatie van de voetbalaccommodaties. Geconstateerd wordt dat de voetbalclubs een grote maatschappelijke betekenis hebben in onze gemeente. Ze krijgen de aandacht in deze notitie.

  • Daarnaast is er een aantal accommodaties aanwezig voor andere buitensporten. In het welzijnsplan 2004 is een overzicht geboden. In de notitie Buitensportaccommodaties zal breder op het beleid in dezen worden ingegaan.

 

3.        Benadering

De lokale overheid draagt verantwoordelijkheid voor het sportief bewegen in allerlei soorten van sport voor de inwoners van de gemeente.

In het beleid wordt een onderscheid gemaakt vanwege de te onderscheiden maatschappelijke betekenis. Daarnaast wordt in de uitvoering van het beleid ook rekening gehouden met de omvang van de potentiële doelgroep per kern in relatie tot de omvang van de sportvoorziening.

Het gaat in deze notitie om de verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer van de buitensportcomplexen.

 

In het algemeen ligt de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van een sportcomplex bij de sportvereniging die het complex gebruikt.

Bij onderhoud wordt een onderscheid gemaakt tussen het dagelijks en ander periodiek onderhoud en het lange termijn onderhoud van velden en kleedaccommodaties. Dit wordt in beheersplannen uitgewerkt en geregeld.

Het beheersplan voor het dagelijks en ander periodiek onderhoud wordt onder verantwoordelijkheid van de sportvereniging opgesteld en uitgevoerd.

Het beheersplan voor het lange termijn onderhoud wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente opgesteld.

Voor de onderdelen velden en kleedaccommodaties worden de beide beheersplannen op elkaar afgestemd.

De gemeente is verantwoordelijk voor het lange termijn onderhoud van de velden en de kleedaccommodaties. Voor de duidelijkheid wordt vastgesteld dat het lange termijn onderhoud voor kantines en andere door de gebruiker geplaatste opstallen niet zijnde velden en kleedaccommodaties volledig bij de gebruiker ligt.

De bijdrage van de gemeente en de bijdrage van de sportvereniging aan de uitvoering van het lange termijn onderhoud worden in het beheersplan uitgewerkt en geregeld.

 

Sportvereniging en gemeente beschikken beide over deze beheersplannen. In deze beheersplannen wordt de te leveren output geregeld. Eenmaal per jaar beleggen beide partners een schouw.

 

4.        Verantwoordelijkheid

  • Tegen de achtergrond van de maatschappelijke betekenis van sport heeft de gemeentelijke overheid een verantwoordelijkheid voor de instandhouding (het lange termijn onderhoud) van de voor de direct met de sportuitoefening verband houdende accommodaties, nader te benoemen in het lange termijnbeheersplan. De gemeente levert aan dat lange termijnonderhoud een bijdrage naast de bijdrage die door de vereniging wordt geleverd. De verenigingsbijdrage aan dat lange termijnonderhoud kan ook door zelfwerkzaamheid en andere vormen van inzet worden gerealiseerd.

  • De eigendom van de ondergrond blijft bij de gemeente tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

 

5.        Verantwoordelijkheidsverdeling

  • Kort gezegd komt het erop neer dat alle gewoon onderhoud en beheer aan het complex door de vereniging wordt verzorgd. De lange termijnverantwoordelijkheid voor de met de sportuitoefening verband houdende accommodaties ligt bij de gemeente en wordt met betrekking tot de uitvoering gedeeld door vereniging en gemeente en wordt geregeld in een beheersplan. De lange termijnverantwoordelijkheid voor alle overige opstallen en voorzieningen ligt bij de vereniging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  • Een beheersplan fungeert als neerslag van de wijze waarop de verantwoordelijkheden worden geregeld. Het beheersplan is de basis waarop gemeente en vereniging elkaar kunnen aanspreken.

6.        Financiën

  • Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie privatisering buitensportaccommodaties in de Gemeente Oldebroek is besloten een fonds vrijwilligerswerk en verenigingsleven  in te stellen en dit fonds te voeden bij latere besluitvorming (Besluiten B&W 13 februari 2001, Raad(scommissie) 15 maart 2001). Daarin is tevens verwoord dat er een tweede fonds groot onderhoud en calamiteitenfonds welzijnsaccommodaties in het kader van de invoering van de beheersplannen ter besluitvorming zal worden aangeboden.

  • In de voorstellen bij de begroting 2003 - 2006 is de voeding van dit fonds ter hand genomen. Onder de aanduiding fonds voor geprivatiseerde verenigingen is bij de behandeling in het najaar van 2002 besloten dit fonds voor het eerst van een voeding te voorzien in 2006 met een bedrag van € 25.000,=. Bij de behandeling van de OZB-aanpak in juni 2003 is de voeding van dit fonds geschrapt in het kader van het schrappen van nieuw beleid. In het verdere traject zal de voeding van dit fonds dus opnieuw de aandacht moeten krijgen. Na behandeling van de beleidslijn in de raad zullen in combinatie met de notitie Buitensportaccommodaties hiervoor voorstellen worden gedaan. Investeringen komen voorlopig ten laste van de saldireserve. Te zijner tijd worden die investeringen geactiveerd in het nog vast te stellen beheersplan buitensportaccommodaties.

 

Oldebroek, 6 april 2004

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek.

1 uitwerking beleidslijn buitensportacc voetbal

1 uitwerking beleidslijn buitensportacc voetbal (PDF)
Omschrijving:

Uitwerking Beleidslijn Korfbal april 2008

Uitwerking Beleidslijn Korfbal april 2008 (PDF)
Omschrijving: