Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel welzijn: Sport

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Beleidsregel welzijn: Sport
Citeertitel van de regeling Onbekend.
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling De datum inwerkingtreding is bij benadering.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 31-12-2010
Datum inwerkingtreding 05-07-2006
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2006
Datum ondertekening 05-07-2006
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 11-07-2006
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006, art.3
  2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 en 4.3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-07-2006 01-01-2006 31-12-2010 nieuwe regeling 05-07-2006
Huis aan Huis, 11-07-2006
Extern werkend.

Beleidsregel welzijn: sport

 

(beleidsveld: Ontspanning)

 

GEMEENTE OLDEBROEK

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot

subsidieverlening ten behoeve van activiteiten op het terrein van sport;

gelet op artikel 3 van de “Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Welzijn: Sport

Sport

Artikel 1                Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van sportactiviteiten alsmede facilitering daarvan, ten behoeve van inwoners van de gemeente Oldebroek

 

Artikel 2                Voorwaarden

  1. 1.De instellingen gevestigd in de Gemeente Oldebroek, die gebruik maken van binnensportaccommodaties ten behoeve van sportwedstrijden en/of sporttrainingen binnen de gemeente Oldebroek kunnen in aanmerking komen voor een budgetsubsidie als tegemoetkoming in de huurlasten.

  2. 2.Met de instellingen die in aanmerking komen voor een budgetsubsidie in het kader van het gebruik van buitensportaccommodaties wordt een budgetovereenkomst afgesloten waarin wederzijdse voorwaarden zijn opgenomen.

  3. 3.De sportinstellingen kunnen in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie of structurele activiteitensubsidie ter hoogte van minimaal €. 500,00 indien er minimaal 15 jongeren actief aan sportbeoefening doen bij de betreffende sportinstelling en zij jonger dan 18 jaar zijn. De subsidiering over 2006, voor wat betreft de hoogte van de subsidie in relatie tot het ledenaantal, zal vooralsnog als uitgangspunt genomen worden, totdat het college nadere regels heeft gesteld.

  4. 4.Instellingen die activiteiten ontwikkelen in het kader van de Breedtesport Impuls (BSI) en aan de betreffende voorwaarden voldoen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering.

  5. 5.Er bestaat samenhang met de "Beleidslijn buitensportaccommodaties".

  6. 6.Indien er beheerplannen voor accommodaties zijn vastgesteld zijn deze van overeenkomstige toepassing.

 

Subsidieplafond en subsidielijst

Artikel 3.

Voor het beleidsterrein sport wordt in het Subsidieprogramma een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

De instellingen die in aanmerking komen voor  subsidie worden opgenomen in de subsidielijst.

Subsidies lager dan € 500,00 komen niet tot uitbetaling.

Subsidietoekenningen hoger dan € 1.000,00 vinden niet in de vorm van een waarderingssubsidie plaats.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 4 juli 2006      ,voorzitter,               ,griffier.

 

 

Subsidielijst beleidsregel welzijn: Sport

Instellingen      

Gymnastiekver. SOS Oldebroek

Chr. Gymnastiekver. OLVO Wezep

Chr. Gymnastiekver. FIT Oosterwolde

Volleybalver. Blauw Wit Oldebroek

Volleybalver. VZK Wezep

Badmintonver. Bavero '96 Oldebroek

Badminton '80 Wezep

Tafeltennisver. Rabo Wezep

Noord Veluwe Ruiters/Ponyclub Oosterwolde

St. Heuvelruiters Wezep

St. Heuvelruiters Wezep

Wezepse Tennisclub

Ijsclub Exelsior Wezep

Ijsclub Nooit Gedacht Oldebroek

Ijsclub De Flesse Oosterwolde

Ijsclub TOG Oldebroek

Skeelerclub Oldebroek

Zwem/polover. Noord-Veluwe Wezep

Tennisvereniging Oldebroek

SV Noord Veluwe Boys Hattemerbroek

VV OWIOS Oldebroek

VV WHC Wezep

VV VSCO Oosterwolde

Korfbalvereniging Rood Wit

Schietvereniging Wezep

Hengelsportvereniging Oldebroek e.o.

Hengelsportvereniging O.K.O.

Damclub NGKZ Hattemerbroek