Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel welzijn leeftijdsgerichtbeleid

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Beleidsregel Subsidiëring Welzijn: Leeftijdsgerichtbeleid Jeugd- en jongerenwerk en seniorenbeleid
Citeertitel van de regeling Onbekend.
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling De datum inwerkingtreding is bij benadering.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 31-12-2010
Datum inwerkingtreding 05-07-2006
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2006
Datum ondertekening 05-07-2006
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 11-07-2006
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006, art.3
  2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 en 4.3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-07-2006 01-01-2006 31-12-2010 nieuwe regeling 05-07-2006
Huis aan Huis, 11-07-2006
Extern werkend.

Beleidsregel welzijn: leeftijdsgerichtbeleid

(beleidsveld: Samenleving)

 

GEMEENTE OLDEBROEK

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot

subsidieverlening ten behoeve van activiteiten op het terrein van welzijn: leeftijdsgerichtbeleid;

gelet op artikel 3 van de “Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Subsidiëring Welzijn: Leeftijdsgerichtbeleid

 

Jeugd- en jongerenwerk en seniorenbeleid

Artikel 1                Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en op het gebied van seniorenbeleid.

Onder jeugd- en jongerenwerk wordt verstaan: sociaal-culturele en sportactiviteiten organiseren gericht op ontplooiing van jeugd en jongeren en het bieden van faciliteiten hiertoe. Bij de doelgroep jeugd- en jongeren geldt de leeftijdscategorie: 0- 23 jaar.

Onder seniorenbeleid wordt verstaan: sociaal-culturele en sportactiviteiten en vormen van dienstverlening voor senioren gericht op participatie in de samenleving, participatie bij vormgeving van de eigen leefsituatie, handhaving van zelfstandigheid en tegengaan van vereenzaming. Bij de doelgroep senioren geldt de leeftijdscategorie: 55 jaar en ouder.

Artikel 2                Voorwaarden

  1. 1.Om in aanmerking te komen voor subsidiering in het kader van jeugd- en jongerenwerk moet uitvoering gegeven worden aan het integrale gemeentelijk jeugd- en jongerenbeleid. Dat wil zeggen dat door middel van activiteiten, alsmede door het bieden van faciliteiten gestreefd wordt naar optimale toerusting en een plezierige jeugd. De activiteiten moeten een open karakter hebben, dat wil zeggen voor alle jeugd- en jongeren toegankelijk. Hierbij wordt samengewerkt met andere binnen de Gemeente Oldebroek bestaande jeugd- en jongereninstellingen. Jaarlijks wordt door de Gemeente Oldebroek aangegeven welke beleidsuitvoering prioriteit heeft in samenspraak met de betreffende instellingen. De instellingen voeren het vastgestelde beleid uit.

  2. 2.Om in aanmerking te komen voor subsidiering in het kader van seniorenwerk moet uitvoering gegeven worden aan het gemeentelijke seniorenbeleid. Dit is mogelijk door activiteiten/werkzaamheden op het gebied van zorg en educatie ten behoeve van de doelgroep te verrichten, welke vastgelegd worden in een budgetovereenkomst.

Algemene Aanvullende voorwaarden

Artikel 3

De subsidie voor leeftijdsgerichtbeleid wordt bij voorkeur verstrekt aan zo min mogelijk instellingen om versnippering te voorkomen en opgebouwde kennis en ervaring ten behoeve van de doelgroep te behouden. Instellingen die desondanks in aanmerking willen komen voor subsidiering moeten aantonen dat het aanbod van hen op enige wijze een meerwaarde heeft boven het bestaande aanbod van de laatstelijk gesubsidieerde instelling. (financieel en/of inhoudelijk)

Subsidieplafond en subsidielijst

Artikel 4                 Subsidieplafond en subsidielijst

Voor het beleidsterrein leeftijdsgerichtbeleid wordt in het Subsidieprogramma een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

De instellingen die in aanmerking komen voor  subsidie worden opgenomen in de subsidielijst.

Subsidies lager dan € 500,00 komen niet tot uitbetaling.

Subsidietoekenningen hoger dan € 1.000,00 vinden niet in de vorm van een waarderingssubsidie plaats.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 4 juli 2006

 

     ,voorzitter,

     ,griffier.

 

Subsidielijst Beleidsregel leeftijdsgerichtbeleid

Instellingen

Stichting AJ&JW Oldebroek (Jeugdcentrum Slash )

Stichting Jeugdwerk Oldebroek (Atlantis)

Herv. Stichting Jeugd en Jongerenwerk

St. Welzijn Ouderen Wezep-Hattemerbroek

St. Open Ouderenwerk Oldebroek

Maatschappelijk Werk Veluwe (ouderenadviseur)

Prot.Chr.Ouderenbond Wezep

KBO NO-Veluwe

Jongerencentra