Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel Subsidiëring Zorg

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Beleidsregel Subsidiëring Zorg
Citeertitel van de regeling Onbekend.
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling De datum inwerkingtreding is bij benadering.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 31-12-2010
Datum inwerkingtreding 05-07-2006
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2006
Datum ondertekening 05-07-2006
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 11-07-2006
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006, art. 3
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2 en 4.3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-07-2006 01-01-2006 31-12-2010 nieuwe regeling 05-07-2006
Huis aan Huis, 11-07-2006
Extern werkend.

Beleidsregel zorg

(beleidsveld: Hulp en Zorg)

 

GEMEENTE OLDEBROEK

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot

subsidieverlening ten behoeve van activiteiten op het terrein van zorg;

gelet op artikel 3 van de “Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Subsidiëring Zorg

Zorg

Artikel 1                Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering indien ze zich actief bezighouden met de ondersteuning van inwoners van de Gemeente Oldebroek in hun bijdrage aan de samenleving, het herstellen van de zelfredzaamheid en ze toerusten om maatschappelijk te participeren.

Artikel 2                 Voorwaarden

 1. 1.De activiteiten die in het kader van het bevorderen van de zorg worden gesubsidieerd moeten in beginsel worden uitgevoerd door professionele instellingen waarop afdeling 4.2.8. van de Awb van toepassing is.

 2. 2.De desbetreffende instellingen moeten aan nader door het college te bepalen kwalitatieve eisen voldoen betreffende:

  1. aHet management van de instelling.

  2. bDe administratieve organisatie.

  3. cDe leiding van de activiteiten.
   Deze eisen worden vastgelegd in de desbetreffende overeenkomsten.

 3. 3.De activiteiten vinden daar waar noodzakelijk plaats op basis van een individuele benadering en waar mogelijk in groepsverband. Uitgangspunt is dat de activiteiten plaatsvinden onder leiding van een professional, dan wel onder toezicht van een professionele vakkracht en/of vrijwilliger en/ of in de vorm van ondersteuning op basis van situatie en/ of indicatie.

 4. 4.De professionele instellingen die onderstaande activiteiten verzorgen binnen de volgende beleidsterreinen kunnen in aanmerking komen voor subsidie:

  1. aAlgemeen maatschappelijk werk

  2. bSlachtofferhulp

  3. cPreventie en voorlichting op zorggebied

  4. dVerslavingszorg

 5. 5.Professionele instellingen die activiteiten ontplooien op de onder 2.4.a. genoemde beleidsterreinen komen in beginsel in aanmerking voor een budgetsubsidie.

Artikel 3.         Aanvullende voorwaarden ten behoeve van professionele organisaties:

 1. 1.Binnen de begroting en de jaarrekening van baten en lasten wordt een scheiding aangebracht tussen de vaste en variabele lasten.

 2. 2.Tot vaste lasten worden de volgende kostencomponenten gerekend:
  Huisvestingslasten inclusief:

  1. aHuurlasten dan wel kapitaallasten (afschrijving en rente);

  2. bEnergielasten en water;

  3. cVerzekeringen en belastingen die betrekking hebben op de huisvesting en de inventaris;

  4. dDotatie groot planmatig onderhoud;

  5. eKlein onderhoud en schoonmaak;

  6. fAfschrijving en reservering voor vervanging inventaris;

  7. gARBO-aanpassingen;

  8. hBeveiliging.

Artikel 4.         Aanvullende voorwaarden Algemeen maatschappelijk werk

 1. 1.Begripsomschrijving:
  De gemeenten vertegenwoordigd in Regio Noord Veluwe willen samen met het Algemeen  Maatschappelijk werk (Amw) een vangnet bieden voor mensen die problemen hebben (van psychische en/of sociale aard) met het functioneren in de maatschappij. De kerntaak van het Amw is het bieden van individuele en groepsgerichte hulpverlening aan cliëntsystemen die met name gericht is op het vergroten van de psychosociale competentie van de hulpvrager.

 2. 2.Producten:

Spreekuur:

minimaal dagelijks een toegankelijk spreekuur van 60 minuten

Intake:

een intake duurt maximaal 90 minuten

Korte Kontakten:

de gesprekken zijn in de sfeer van informatie en advies en duren maximaal 60 minuten

Procesmatige hulpverlening:

De gesprekken met cliënten duren intern maximaal 60 minuten en extern 75 minuten (inclusief reistijd);

Crisisinterventie:

Deze duurt maximaal 1 a 2 gesprekken, waarna doorverwijzing plaatsvindt naar reguliere hulpverlening

Groepswerk:

Er wordt jaarlijks een concreet aanbod aan groepswerkactiviteiten opgenomen in het jaarplan, dat voorziet in een goede spreiding en toegankelijkheid van het aanbod. De vraag van de cliënt is hierbij bepalend

Preventiewerk:

Er is jaarlijks gericht aandacht voor voorlichting en preventief groepswerk

Dienstverlening namens

de opdrachtgever:

Op verzoek van derden zal het maatschappelijk werk zich open en constructief opstellen ten behoeve van advisering en consult, onderzoek, coördinatie en advisering

Outreachende hulp-

verlening:

In 1 a 2 gesprekken wordt de cliënt ongevraagd actief benaderd met als doel deze door te sluizen in het reguliere hulpverleningstraject

Casemanagement en

gezinscoach:

Het onderhouden van het contact met het gezin en de in dat gezin actieve hulpverleners, met als doel de hulpverlening af te stemmen en de cliënten te ondersteunen

Opvang bij rampen en

calamiteiten:

In het kader van de GHOR optreden als hulpverlener bij rampen en ernstige ongevallen: het maatschappelijk werk is op afroep beschikbaar. Als een ernstig ongeval of calamiteit niet tot een officiële ramp wordt verklaard, is het Amw eveneens beschikbaar voor de opvang van slachtoffers

 1. 3.Doelgroepen:
  Alle inwoners van de Gemeente Oldebroek die niet in staat zijn zelf een oplossing te vinden voor psychisch - sociale en/of financieel -juridische problemen.

Algemene aanvullende voorwaarden

Artikel 5.

De subsidie voor het beleidsterrein zorg wordt bij voorkeur verstrekt aan zo min mogelijk instellingen om versnippering te voorkomen en opgebouwde kennis en ervaring ten behoeve van de doelgroep te behouden. Instellingen die desondanks in aanmerking willen komen voor subsidiering moeten aantonen dat het aanbod van hen op enige wijze een meerwaarde heeft boven het bestaande aanbod van de laatstelijk gesubsidieerde instelling. (financieel en/of inhoudelijk)

Subsidieplafond en subsidielijst

Artikel 6.

Voor het beleidsterrein Zorg wordt in het Subsidieprogramma een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

De instellingen die in aanmerking komen voor  subsidie worden opgenomen in de subsidielijst.

Subsidies lager dan € 500,00 komen niet tot uitbetaling.

Subsidietoekenningen hoger dan € 1.000,00 vinden niet in de vorm van een waarderingssubsidie plaats.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 4 juli 2006

 

     ,voorzitter,

 

     ,griffier.

 

 

subsidielijst beleidsregel Zorg

Instelling

Bureau Halt Stedendriehoek

St. Slachtofferhulp Noordwest-Veluwe

Ned. Rode Kruis, afd.Elburg/Oldebroek

Maatschappelijk Werk Veluwe/Alert