Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel Kleine Kansspelen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beleidsregel Kleine Kansspelen gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Beleidsregel Kleine Kansspelen gemeente Oldebroek
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-06-2017
Datum inwerkingtreding 30-06-2009
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 30-06-2009
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 12-05-2009
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen, art. 7c, 7d en 7e

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
30-06-2009 01-06-2017 nieuwe regeling 30-06-2009
Huis aan Huis, 12-05-2009
Extern werkend.

Beleidsregel Kleine Kansspelen gemeente Oldebroek;

 

overwegende dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het houden van kleine kansspelen, zoals genoemd in de Wet op de Kansspelen;

 

gelet op artikel 7c, 7d en 7 e van de Wet op de Kansspelen;

 

Besluiten:

 

  • de door burgemeester en wethouders van Oldebroek op 6 juni 1995 vastgestelde voorschriften aan het houden van een klein kansspel in te trekken;

  • vast te stellen de navolgende beleidsregel.

Artikel 1

Deze beleidsregel verstaat onder ´bijeenkomst´: een bijeenkomst waar gelegenheid wordt gegeven tot het deelnemen aan kleine kansspelen, als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de Kansspelen.

Artikel 2

Het aanmelden van kleine kansspelen kan alleen door een bestuurslid van de organiserende vereniging. Bij een onjuiste of onvolledige melding wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen of te wijzigen. Als binnen één week niet op het verzoek tot aanvulling of wijziging van de aanvraag is voldaan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en wordt de bijeenkomst verboden. De aanvrager wordt geïnformeerd over het besluit om de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 3

Aanmelding en financiële verantwoording kan alleen via de door burgemeester en wethouders van Oldebroek vastgestelde modelformulieren.

Artikel 4

Bij een aanmelding moet de aanvrager, als dit nog niet eerder is gedaan, de statuten van de vereniging inleveren. Bij wijziging van de statuten moet de aanvrager de statuten bij de eerstvolgende melding inleveren.

Artikel 5

Verenigingen die meer dan twee kleine kansspelen per jaar organiseren, zijn verplicht de data van deze bijeenkomsten te melden voorafgaand aan het jaar waarin deze bijeenkomsten worden georganiseerd. Ook moeten zij de data laten opnemen in het rooster van kleine kansspelen dat burgemeester en wethouders jaarlijks vaststelt;

  1. 1.per vereniging worden maximaal 26 bijeenkomsten in het jaarrooster opgenomen

  2. 2.het houden van bijeenkomsten in afwijking van het rooster is niet toegestaan zonder toestemming van burgemeester en wethouders.

  3. 3.in het rooster worden geen bijeenkomsten opgenomen, die worden georganiseerd door een vereniging die wordt ondersteund door een vereniging die ten behoeve van de eerstgenoemde vereniging haar inkomsten verwerft uit het onder meer houden van kleine kansspelen. Lastige zin. Opknippen.

Artikel 6

De bijeenkomst moet gehouden worden onder toezicht en verantwoordelijkheid van een door het bestuur aangewezen toezichthouder die lid is van de vereniging. Deze voert de boekhouding tijdens de bijeenkomst en controleert de deelnemingsbewijzen waarop een prijs is gevallen.

Artikel 7

Tijdens de bijeenkomst moet op eerste vordering van de politie een lijst van de te verspelen prijzen, zowel in totaal als per serie of per set kunnen worden getoond. De waarde van de prijzen, die op deze lijst staan, mag niet hoger zijn dan het wettelijk gestelde maximum. De prijzen worden gerekend naar geldende winkelwaarde. Ook moet de door of namens burgemeester en wethouders voor akkoord verklaarde mededeling van de bijeenkomst aanwezig te zijn.

Artikel 8

De prijzen mogen binnen de wettelijk gestelde waarde uitsluitend bestaan uit goederen, niet zijnde alcoholhoudende dranken of geld (of geldswaardige papieren). Er mogen geen andere prijzen of beloningen in het vooruitzicht worden gesteld dan op de prijzenlijst vermeld staan.

Artikel 9

Van elke bijeenkomst moet een afzonderlijke administratie worden gevoerd. Een uitgewerkte en gespecificeerde rekening en verantwoording van baten en kosten van het kansspel moet binnen vier weken na het houden van de bijeenkomst worden ingeleverd bij burgemeester en wethouders.

Artikel 10

In de ruimte waar het kansspel plaatsvindt moet, voordat met het spel wordt begonnen, voor een ieder duidelijk zichtbaar worden vermeld:

  1. a.het (totale) bedrag van de inleg;

  2. b.het af te dragen bedrag aan de organiserende vereniging.

Artikel 11

De opbrengst moet ten goede komen aan de organiserende vereniging. Het aanmeldende bestuurslid van de organiserende vereniging is verplicht het af te dragen bedrag binnen één week na de gehouden bijeenkomst te storten op de bank- of girorekening van de organiserende vereniging.

Afschriften van stortingsbewijzen moeten samen met de in artikel 6 bedoelde stukken te worden ingeleverd bij burgemeester en wethouders. De penningmeester van de organiserende vereniging is verplicht deze inkomsten direct in de boekhouding te verwerken en deze boekhouding op verzoek van burgemeester en wethouders ter controle aan te bieden.

Artikel 12

Als kosten voor de organisatie van het kansspel kunnen uitsluitend die uitgaven worden opgevoerd, die rechtstreeks verband houden met de gehouden bijeenkomst (inkoop materiaal en prijzen, huur van zaal en bingoapparatuur en dergelijke).

Artikel 13

Handelen in strijd met deze regels en het handelen in strijd met de wettelijke bepalingen kan tot gevolg hebben, dat de bijeenkomst door burgemeester en wethouders wordt verboden.

 

Oldebroek, 14 april 2009.

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

, burgemeester.

 

, secretaris.