Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Vervallen)

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Oldebroek (Vervallen)
Citeertitel van de regeling Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) GBA privacyreglement van de gemeente Oldebroek.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-12-2010
Datum inwerkingtreding 01-11-2007
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 09-10-2007
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 24-12-2007
Kenmerk voorstel overige regelingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 14

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-11-2007 01-12-2010 nieuwe regeling 09-10-2007
Huis aan Huis, 24-12-2007
overige regelingen

GBA-beheerregeling

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek,

 

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de navolgende Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Oldebroek:

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

 

de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

 

bevroren bevolkingsregister: de registers die zijn ingericht op basis van de Wet op de bevolkings- en verblijfsregisters en het besluit bevolkingsboekhouding en die ingevolge de intrekking van die wet en dat besluit per 1 oktober 1994 niet meer worden bijgehouden;

 

audit: een controle op de integriteit van de persoonsgegevens welke wordt uitgevoerd door een namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling. De audit bestaat uit onder andere een a-selecte steekproef van actuele en opgeschorte persoonslijsten. De omvang van de steekproef is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente;

 

kwaliteitssteekproef: een controle op de inhoud van gegevenselementen aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende brondocumenten en procedures, over een representatief aantal persoonslijsten;

 

foutverslag: het automatisch door het systeem aangemaakte overzicht van fouten die ontdekt zijn in de over het netwerk binnenkomende berichten;

 

foutenlijst: het door het systeem aangemaakte overzicht van foutieve elementen op de persoonslijsten die zich in de gemeentelijke basisadministratie bevinden;

 

autorisatie: het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gebruikers- mogelijkheden aan een persoon of afdeling of het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan afnemers en derden;

 

verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders dat via de Wet GBA is aangewezen als verantwoordelijke;

 

beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie;

 

informatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de  gemeentelijke basisadministratie, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, alsmede de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

gegevensbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

 

systeembeheer: het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingsysteem;

 

applicatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het GBA-toepassings- systeem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

 

privacybeheer: het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het verzamelen en verwerken van gegevens en de informatievoorziening;

 

gegevensverwerking: het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

 

bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke of beheerder  persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen en die geen zeggenschap heeft over de verwerking.

Artikel 2

 1. 1.Het afdelingshoofd Samenleving is beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder. Hij/zij kan de taak van informatiebeheerder en privacybeheerder geheel of gedeeltelijk mandateren aan een of meer aan zijn/haar ondergeschikte ambtenaren.

 2. 2.De beleidsmedewerker Informatisering is informatiebeveiligingsfunctionaris.

Artikel 3

 1. 1.De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met:

  1. agegevensbeheer;

  2. bapplicatiebeheer;

  3. cgegevensverwerking;

  4. dhet namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 36, lid  2, onder sub e, van de Wet bedoelde verklaring.

 2. 2.Afdelingshoofd Interne Dienstverlening wijst medewerkers aan die zijn belast met het systeembeheer.

Artikel 4

De informatiebeheerder voorziet in:

 1. a.een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

 2. b.een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheerprocedures;

 3. c.een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 11 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 4. d.administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de Wet in is voorzien;

 5. e.periodiek overleg tussen hem/haar en de applicatiebeheerder en de privacybeheerder.

 6. f.halfjaarlijks overleg tussen hem/haar en de systeembeheerder.

 7. g.richtlijnen voor de bijhouding van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Hoofdstuk 2 HET INFORMATIEBEHEER

Artikel 5

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders als de verantwoordelijke van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens te weten:

 1. a.persoonsinformatievoorziening;

 2. b.beveiliging;

 3. c.privacy;

 4. d.gegevenskwaliteit;

 5. e.personeelsaangelegenheden.

Artikel 6

De informatiebeheerder beslist:

 1. a.over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem;

 2. b.op incidentele verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens;

 3. c.op overige verzoeken van binnengemeentelijke afnemers en derden tot het verkrijgen van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie;

 4. d.over het toekennen van autorisaties.

Artikel 7

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 1. a.de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 2. b.de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens geschiedt volgens de bepalingen uit de Wet GBA en de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 3. c.de bij of krachtens de Wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, alsmede de beveiliging van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden nageleefd;

 4. d.dat alle in artikel 3 genoemde functionarissen, alsmede de systeembeheerder op de hoogte zijn  van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingsysteem en van de gevolgen van deze installatie;

 5. e.de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het beveiligingsplan GBA en waardedocumenten worden nageleefd.

Artikel 8

De informatiebeheerder, of een door haar aan te wijzen functionaris opgesomd in artikel 3, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg inzake onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangaan.

Hoofdstuk 3 HET GEGEVENSBEHEER

Artikel 9

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

 1. a.de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 2. b.het beheer van documentatie op het gebied van de Wet en overige regelgeving op het gebied van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 3. c.de communicatie met de afnemers en andere houders van gemeentelijke basisadministraties over gegevensverwerking.

Artikel 10

De gegevensbeheerder is bevoegd in overleg met de applicatiebeheerder vanuit de in artikel 9 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 11

Periodiek wordt de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten van ingezetenen onderworpen aan een audit door een namens de minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling.

De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op het welslagen van de eerder vermelde audit.

Artikel 12

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 4 HET SYSTEEMBEHEER

Artikel 13

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem.

Artikel 14

De systeembeheerder voorziet in:

 1. a.de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 2. b.een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA-apparatuur is opgesteld;

 3. c.de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

 4. d.de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen.

Artikel 15

De systeembeheerder is bevoegd:

 1. adirect maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij/zij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;

 2. baanwijzingen te geven over:

  • beheer toepassingssystemen;

  • beheer van bestanden;

  • reconstructiemaatregelen.

Artikel 16

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder f genoemde overleg.

Hoofdstuk 5 HET APPLICATIEBEHEER

Artikel 17

De applicatiebeheerder voorziet in:

 1. a.een planning van periodieke gegevensverstrekking die op basis van het autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gedaan;

 2. b.de communicatie bij storingen in hard- en software;

 3. c.een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

 4. d.de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder in overleg met de informatiebeheerder;

 5. e.de bijhouding van een verzameling van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 6 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

 6. f.het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

 7. g.de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

 8. h.de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan en tracht eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor een oplossing te zorgen;

 9. i.de voorlichting aan de alle in artikel 3 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

 10. j.de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;

 11. k.de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden ontleend;

 12. l.de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;

 13. m.een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zonodig door inschakeling van een derde.

Artikel 18

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 1. a.de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 2. b.het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

 3. c.de technische afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties,
  alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde procedurebeschrijving voor de gemeentelijke basisregistratie;

 4. d.het beheer van de tabellen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 5. e.het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 19

De applicatiebeheerder is bevoegd:

 1. a.gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de basisadministratie persoonsgegevens aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;

 2. b.over het gebruik van de basisadministratie persoonsgegevens gedragsregels op te stellen.

Artikel 20

De applicatiebeheerder beslist -na overleg met de informatiebeheerder en de systeembeheerder- over gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen zoals beschreven in de procedure uitwijk.

Artikel 21

De applicatiebeheerder ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het Informatiebeveiligingsplan

GBA en waardedocumenten worden nageleefd.

Artikel 22

De applicatiebeheerder neemt deel aan:

 1. a.het overleg genoemd in artikel 4, onder e en f;

 2. b.het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 6 HET PRIVACYBEHEER

Artikel 23

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 1. a.de inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
  alsmede de binnengemeentelijke systematische gegevensverstrekking op grond van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Privacyreglement GBA .

 2. b.het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de Wet GBA en de Wet Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de sectie Burgerzaken.

Artikel 24

De privacybeheerder voorziet in:

 1. a.de afhandeling van de verzoeken om inzage overeenkomstig artikel 79 van de wet  (inzage);

 2. b.de behandeling van alle verzoeken om geheimhouding die op basis van artikel 102, lid 1a ingediend worden en doet eventueel de privacytoets van art. 102, lid 2;

 3. c.afhandeling verzoeken om inzage in verstrekkingen aan afnemers en derden.

Artikel 25

De privacybeheerder is bevoegd:

 1. a.op grond van het in artikel 18 genoemde toezicht, alle gebruikers van het toepassingssysteem aanwijzingen te geven;

 2. b.ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 26

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de wet en daarbij behorende regelingen, de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

Hoofdstuk 7 DE SPECIALISTISCHE WERKZAAMHEDEN GBA

Artikel 27

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 1. a.het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 2. b.het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens.

Artikel 28

De applicatiebeheerder voorziet in:

 1. a.de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 81, 82 en 83 van de wet;

 2. b.controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 29

De applicatiebeheerder is bevoegd:

 • In overleg met de gegevensbeheerder aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Hoofdstuk 8 DE GEGEVENSVERWERKING

Artikel 30

De gegevensverwerkers voorzien in:

 1. ahet verwerken van de gegevens overeenkomstig de krachtens de wet, middels het Logisch Ontwerp, handleiding uitvoeringsprocedures, voorgeschreven wijze, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd;

 2. bb        het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;

 3. cc        de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

 4. dde behandeling van mutaties;

 5. ede behandeling van het netwerkverkeer, behalve de periodieke gegevensverstrekking;

 6. fde behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerk- berichten;

 7. gde toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 van de wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de wet geen ontleningstatus is gegeven;

 8. hde dagelijkse controle van in het systeem aangebrachte actualiseringen;

 9. ide kennisgeving aan de geregistreerde voor wat betreft de verwerking van:

  • wijziging van het naamgebruik; opname geheimhouding;

 10. jde toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een:

  • 1e inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • een vervolginschrijving uit het buitenland.

Artikel 31

De gegevensverwerkers beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de Wet worden gedaan met in achtneming van het gestelde in artikel 26 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien.

Hoofdstuk 9 HET BEVEILIGINGSBEHEER

Artikel 32

De informatiebeveiligingsfunctionaris is verantwoordelijk voor het beheer van het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten.

Artikel 33

De informatiebeveiligingsfunctionaris is bevoegd om medewerkers van de sectie burgerzaken aanwijzingen te geven ten aanzien van beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten.

Artikel 34

De informatiebeveiligingsfunctionaris ziet er op toe dat:

 1. a.beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten worden nageleefd;

 2. b.de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 35

De informatiebeveiligingsfunctionaris adviseert burgemeester en wethouders rechtstreeks als verantwoordelijke van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over beveiligingsaspecten die uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten voortvloeien.

Artikel 36

De informatiebeveiligingsfunctionaris voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het Beveiligingsbeheer.

Hoofdstuk 10 SLOTBEPALINGEN

Artikel 37

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens tevens voor het bevroren bevolkingsregister en de in de gemeentelijke basisadministratie aangehaakte gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen.

Artikel 38

Deze regeling treedt in werking op 1 november 2007. De GBA-beheersregeling 2003 wordt per 1 november 2007 ingetrokken.

Artikel 39

Deze regeling wordt aangehaald als “Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens”.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2007.

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

, burgemeester.

 

, secretaris.

 

Bijlage Beheerregeling GBA

Bijlage Beheerregeling GBA (PDF)
Omschrijving:

Bijlage 2 Archivering brondocumenten GBA

Bijlage 2 Archivering brondocumenten GBA (PDF)
Omschrijving:

Bijlage 1 Aanwijzing van beheerfunctionarissen

Bijlage 1 Aanwijzing van beheerfunctionarissen (PDF)
Omschrijving:

Bijlage 3 Onderzoek naar woon- en briefadressen

Bijlage 3 Onderzoek naar woon- en briefadressen (PDF)
Omschrijving: