Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Reglement burgerlijke stand

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Reglement burgerlijke stand
Citeertitel van de regeling Reglement burgerlijke stand
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Oldebroek.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) art. 4, 5
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 13-01-2018
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 05-12-2017
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 12-01-2018
Kenmerk voorstel Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek art. 1:16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1
 3. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 2
 4. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 3
 5. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 4
 6. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 5
 7. Wet rechten burgerlijke stand, art. 4, lid 1
 8. Gemeentewet, art. 160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-01-2018 art. 4, 5 05-12-2017
Gemeenteblad, 12-01-2018
Geen.
29-01-2015 01-01-2015 13-01-2018 wijziging 16-12-2014
Gemeenteblad, 28-01-2015
Geen.
01-01-2013 01-01-2015 art.4 11-12-2012
Huis aan Huis, 18-12-2012
AVV
01-01-2012 01-01-2013 gewijzigde regeling 13-12-2011
Huis aan Huis, 20-12-2011
AVV
01-04-2009 01-01-2012 nieuwe regeling 27-01-2009
Huis aan Huis, 31-03-2009
AVV

Reglement burgerlijke stand

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 

 

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit burgerlijke stand 1994, artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand en artikel 160 Gemeentewet;

 

besluiten vast te stellen:

 

het reglement met bepalingen voor de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 1. a.ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Oldebroek of van een andere gemeente, benoemd door burgemeester en wethouders en werkzaam bij het team Klant Contact Centrum (KCC) en backoffice te Oldebroek;

 2. b.buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Oldebroek of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, benoemd door burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 3. c.de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 4. d.het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994.

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 1. 1.Burgemeester en wethouders kunnen ambtenaren werkzaam bij het team Klant Contact Centrum  (KCC) en backoffice te Oldebroek tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen.

 2. 2.Er zijn minimaal twee ambtenaren van de burgerlijke stand.

 3. 3.Burgemeester en wethouders kunnen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming(speriode)

 1. 1.De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode  benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen waarin de ambtenaar in dienst zal zijn  van de gemeente Oldebroek of van een andere gemeente en werkzaam bij het team Klant Contact  Centrum (KCC) en backoffice te Oldebroek.

 2. 2.De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te  bepalen periode benoemd.

 3. 3.Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan voor één dag worden benoemd mits de  te benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand al (buitengewoon) ambtenaar  van de burgerlijke stand in een andere gemeente is en als zodanig is beëdigd.

Artikel 4 Locatie

 1. 1.De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht zijn wettelijke taken in het gemeentehuis te Oldebroek.  

 2. 2.De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verricht zijn wettelijke taken in het gemeentehuis te Oldebroek en in de andere daartoe aangewezen trouwlocaties.

 3. 3.De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 4. 4.De kosteloze huwelijksvoltrekkingen vinden plaats op dinsdag, niet zijnde een  algemeen erkende feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, om 08.30 en  08.45 uur in een spreekkamer bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis te  Oldebroek onder de volgende voorwaarden:

  1. a.tenminste één van de partners woont ten tijde van de voltrekking in de gemeente Oldebroek;

  2. b.kunnen alleen worden bijgewoond door maximaal vier getuigen;

  3. c.duren maximaal 10 minuten;
   en;

  4. d.worden voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand werkzaam op de afdeling burgerzaken van de gemeente Oldebroek.

Artikel 5 Openstelling

 1. 1.Het bureau van de burgerlijke stand is geopend:

  1. a.Voor huwelijksvoltrekkingen in het gemeentehuis en in de overige trouwlocaties op maandag tot en met vrijdag van 08.00  uur tot 17.00 uur, op verzoek op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur.          

  2. b.Voor overige werkzaamheden: op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur en op woensdag van 17.00 uur tot 20.00 uur.

 2. 2.Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen  erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene   Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau  niet of slechts gedeeltelijk is geopend. Voor huwelijksvoltrekkingen is het bureau geopend op   dagen die in de zin van artikel 3 , lid 3 van de Algemene Termijnenwet gelijk gesteld zijn aan  algemeen erkende feestdagen.

 3. 3.Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau  regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders  te bepalen uren die vooraf bekend zijn gemaakt.

 4. 4.Het bureau van de burgerlijke stand kan op verzoek van een belanghebbende aan   burgemeester en wethouders worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het  bureau gesloten is. De belanghebbende moet daarvoor aantonen dat met de te verrichten   werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 5. 5.In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de  in lid 1 aangegeven uren.

Artikel 6 Schakelbepaling

De in dit reglement genoemde bepalingen over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing voor het geregistreerd partnerschap en de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. 1.Dit reglement treedt een dag na de bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2015.

 2. 2.Het Reglement burgerlijke stand van 11 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2015.

 

 

TOELICHTING OP HET REGLEMENT BURGERLIJKE STAND

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) wordt hier expliciet gemaakt.

Een babs kan uitsluitend worden belast met de taken zoals omschreven in artikel 1:16a, lid 2

Burgerlijk Wetboek (BW). Deze taken zijn onder andere het voltrekken van huwelijken en het sluiten van partnerschapsregistraties.

 

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

In dit artikel wordt bepaald welke (b)absen in de gemeente kunnen worden benoemd (artikel 1:16 BW).

De aanwezigheid van minimaal twee absen is in artikel 1:16, lid 1 BW verplicht voorgeschreven.

Het betreft dan uitsluitend ambtenaren zoals genoemd in lid 1 van dit artikel. Voor deze abs geldt de verplichting dat hij/zij in dienst is van de gemeente Oldebroek of van een andere gemeente en moet werken in het Klant Contact Centrum (KCC) en backoffice te Oldebroek. De beperking tot deze categorie gemeenteambtenaren houdt verband met de eisen van vakbekwaamheid, deskundigheid en ervaring.

De abs is belast met het opnemen van akten in de registers van de burgerlijke stand en de daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (zie artikel 1:16a, lid 1 BW).

Het is niet de bedoeling dat deze werkzaamheden kunnen worden verricht door personen waarvoor, mede gelet op genoemde eisen en de zware verantwoordelijkheden, niet kan worden ingestaan. Door het plaatsen van een handtekening onder een akte is de ambtenaar persoonlijk verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in die - authentieke - akte. Een burgerlijke stand akte kan wat het personenrecht betreft, vergeleken worden met een notariële akte. Dit uit zich ook in de beëdiging van een (b)abs door de rechtbank.

 

In lid 2 is een minimum aantal absen bepaald. Hiermee wordt de continuïteit van de burgerlijke stand gewaarborgd. In de praktijk zal het benoemde aantal absen meer dan zes zijn.

 

In lid 3 is bepaald dat er babsen kunnen worden benoemd. Tot babs kan in principe iedere burger door het college worden benoemd. Voor deze personen geldt niet de verplichting dat hij/zij in dienst is van de gemeente Oldebroek of van een andere gemeente. De benoeming van babsen is specifiek gericht op het voltrekken van huwelijken en het sluiten van partnerschapsregistraties. Het overige werkterrein van de burgerlijke stand is voor hen 'verboden gebied'. Deze taken worden door de absen verricht. Indien nodig sluiten ook de absen huwelijken en partnerschapsregistraties.

Ten behoeve van de continuïteit geldt ook voor de babsen een minimum aantal.

 

Artikel 3 Benoeming(speriode)

Op grond van artikel 1:16, lid 2 BW kan een (b)abs voor een bepaalde periode worden benoemd. Het college benoemt en ontslaat een (b)abs.

In lid 1 van dit artikel is vastgelegd voor welke periode een abs kan worden benoemd.

Voor de abs mag deze periode maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente Oldebroek of van een andere gemeente en werkzaam is in het Klant Contact Centrum (KCC) en backoffice te Oldebroek.

In lid 2 van dit artikel is vastgelegd voor welke periode een babs kan worden benoemd.

Voor de benoemingstermijn wordt standaard 4 jaar aangehouden met de mogelijkheid de termijn te

verlengen met steeds 4 jaar of met een andere termijn.

In lid 3 is de bepaling opgenomen dat een babs voor één dag kan worden benoemd. Restrictie bij deze benoeming is dat de te benoemen babs reeds (b)abs moet zijn in een andere gemeente. Met deze restrictie wordt de beëdigingsprocedure bij de rechtbank voorkomen. Om slagvaardig te kunnen optreden zal de benoeming van een babs voor één dag gemandateerd worden aan de teamleider Klant Contact Centrum (KCC) en backoffice.

 

Artikel 4 Locatie

In dit artikel wordt bepaald waar de (b)abs zijn werkzaamheden moet verrichten.

Slechts in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van bruid of bruidegom of zeer ernstige belemmeringen anderszins van bruid of bruidegom zelf om naar het gemeentehuis te komen, is het mogelijk om een akte van de burgerlijke stand buiten een van de aangewezen locaties op te maken (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 1:64 BW). Ziekte of belemmeringen van anderen dan partijen, bijv. ouders, getuigen of andere familieleden is geen voldoende reden om hiertoe over te gaan.

Gemeenten boven de tienduizend inwoners zijn verplicht minstens tweemaal per week gelegenheid

te geven  tot kosteloze huwelijksvoltrekking (art. 4, lid 1 Wet rechten burgerlijke stand).

In dit artikel wordt de locatie genoemd waar deze kosteloze huwelijksvoltrekkingen plaats vinden.

 

Artikel 5 Openstelling

In dit artikel is de verplichting van artikel 1:16c BW,  betreffende de bepaling van de openingstijden van het bureau van de burgerlijke stand, uitgewerkt.

Er moet een regeling worden getroffen voor zowel de reguliere dagelijkse openingstijden als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door het college aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend.

 

Artikel 6 Schakelbepaling

Het Reglement burgerlijke stand is tevens van toepassing op het sluiten van een geregistreerd partnerschap en de mogelijkheid tot omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Daarom is deze schakelbepaling opgenomen.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

In dit artikel wordt bepaald wanneer het reglement in werking treedt.

 

Bevoegd orgaan

Het college van burgemeester en wethouders.