Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening basisregistratie personen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening basisregistratie personen
Citeertitel van de regeling Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP 2014)
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Reglement gegevensverstrekkingen basisregistratie personen (BRP) Oldebroek
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Wijziging
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 16-07-2014
Terugwerkende kracht (t/m) 06-01-2014
Datum ondertekening 10-07-2014
Bron bekendmaking GVOP, 15-07-2014
Kenmerk voorstel Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
16-07-2014 06-01-2014 Wijziging 10-07-2014
GVOP, 15-07-2014
Geen.
25-12-2007 16-07-2014 nieuwe regeling 20-11-2007
Huis aan Huis, 24-12-2007
AVV

Kenmerk: 176786 / 177325

 

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2014;

 

Gelet op de

 • Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

 • Wet bescherming persoonsgegevens;

 

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de volgende Verordening:

 

Verordening basisregistratie personen

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Oldebroek, middels een Reglement basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Oldebroek.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 1. 1.Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Oldebroek en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Oldebroek was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden als de verstrekking voldoet aan de door het college vastgestelde aanwijzing zoals bepaald in artikel 3;

 2. 2.Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Oldebroek gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 3. 3.De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 4. 4.De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 1. 1.de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 2. 2.de categorieën van derden die  in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.Deze Verordening treedt in werking op de 1e dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014, onder gelijktijdige intrekking van de op 20 november 2007 vastgestelde Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 2. 2.Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen  (Verordening BRP 2014).

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 10 juli 2014.

 

 

 

, voorzitter mr. A. Hoogendoorn

 

 

 

 

 

, griffier J. Tabak.