Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel Subsidiëring Onderwijs

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Beleidsregel Subsidiëring Onderwijs
Citeertitel van de regeling Beleidsregel Subsidiëring Onderwijs
Onderwerp onderwijs
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling De datum inwerkingtreding is bij benadering.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 31-12-2010
Datum inwerkingtreding 05-07-2006
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2006
Datum ondertekening 05-07-2006
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 11-07-2006
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrech, art. 4.2
  2. Algemene wet bestuursrech, art. 4.3
  3. Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-07-2006 01-01-2006 31-12-2010 nieuwe regeling 05-07-2006
Huis aan Huis, 11-07-2006
Extern werkend.

Beleidsregel onderwijs

(Beleidsveld: Leren)

 

GEMEENTE OLDEBROEK

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot

subsidieverlening ten behoeve van activiteiten op het terrein van onderwijs;

gelet op artikel 3 van de “Algemene Subsidieverordening gemeente Oldebroek 2006”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

Beleidsregel Subsidiëring  Onderwijs

 

Peuterspeelzaalwerk

Artikel 1                Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van activiteiten op het gebied van Peuterspeelzaalwerk. Een peuterspeelzaal is een voorschoolse educatieve basisvoorziening voor kinderen van twee tot vier jaar. De peuterspeelzaal moet een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de taalvaardigheid en de sociale en cognitieve ontwikkeling in het algemeen. Het doel van peuterspeelzaalwerk is een bijdrage leveren aan het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn door kinderen de gelegenheid te bieden al spelend te leren en zich te ontwikkelen.

Artikel 2                Voorwaarden

Een peuterspeelzaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

-     een kindvriendelijke, stimulerende en veilige omgeving en (spel)materiaal (functioneel voor alle ontwikkelingsgebieden).

-     Streven naar vaste groepen met vaste leiding ten behoeve van het creëren van stabiliteit, het ontstaan van vriendschappen tussen kinderen en het realiseren van een geborgenheid bij de leiding.

-     De leiding bestaat per groep uit:

o     2 professionele of

o     1 professionele en 1 assistent/vrijwilliger

-     Een goed contact met ouders (bestaande uit het uitwisselen van informatie, het houden van kindbesprekingen en het realiseren/vergroten van de ouderbetrokkenheid);

-     De gemiddelde groepsgrootte is 15 kinderen;

-     De ouderbijdragen zijn afgestemd op het inkomen van de ouders/verzorgers;

-     De inschaling van de leidsters vindt conform de vigerende CAO plaats;

-     De lengte van een peuterspeelzaaljaar is 40 weken.

 

Daarnaast moet voldaan worden aan de volgende algemene randvoorwaarden:

Een professionele organisatie waarin deskundig personeel door middel van een goede ondersteuningsstructuur en goede arbeidsomstandigheden (materieel en immaterieel) kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk kan leveren.  Hierbij wordt verstaan onder:

Deskundig personeel: (inval)leid(st)ers hebben een MBO kindgerichte opleiding afgerond

  1. overeenkomstig de vigerende CAO .

Goede ondersteuningsstructuur:

de organisatie biedt de leid(st)ers een goede werkinhoudelijke begeleiding, personele begeleiding, bijscholing, administratieve ondersteuning

en draagt zorg voor kwaliteitsbewaking.

Goede arbeidsomstandigheden:

een leid(st)er - kindratio op basis van kindgerelateerde wegingsfactoren,

accommodaties die voldoen aan ARBO- en GGD-normen, marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Artikel 3                Aanvullende voorwaarden

De subsidie voor Peuterspeelzaalwerk wordt bij voorkeur verstrekt aan één instelling. Instellingen die desondanks in aanmerking willen komen voor subsidiering moeten aantonen dat het aanbod van hen op enige wijze een meerwaarde heeft boven het bestaande aanbod van de laatstelijk gesubsidieerde instelling. (financieel of inhoudelijk)

Onderwijsachterstandenbeleid

Artikel 4.                Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van activiteiten op het gebied van Onderwijsachterstandenbeleid. De doelstelling van onderwijsachterstandenbeleid is het verbeteren van de leerprestaties en de schoolloopbanen van kinderen en jongeren uit de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid.

Artikel 5                Voorwaarden

De instellingen die in aanmerking willen komen voor subsidie op dit gebied moeten vol

doen aan de voorwaarden van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden (GOA) beleid.

Schoolbegeleiding

Artikel 6                Doelgroep

Instellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidiering van activiteiten op het gebied van Schoolbegeleiding. De schoolbegeleiding wordt uitgevoerd door schoolbegeleidingsdiensten.

Artikel 7                Voorwaarden

  1. 1.De schoolbegeleidingsdienst heeft tot taak het ten behoeve van elke school en uitgaande van de in elk van de scholen aanwezige behoeften op verzoek van het bevoegd gezag van die scholen verrichten van begeleidingsactiviteiten, ontwikkelingsactiviteiten, advisering, informatieverstrekking en evaluatie, alsmede van activiteiten die dienen tot bevordering van een optimale schoolloopbaan van leerlingen. Onder activiteiten die dienen tot bevordering van een optimale schoolloopbaan van leerlingen wordt mede verstaan het ondersteunen bij het onderwijs aan leerlingen van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

  2. 2.De schoolbegeleidingsdienst beschikt in ieder geval over deskundigen op de volgende terreinen: onderwijskunde, pedagogiek, orthopedagogiek, psychologie, organisatiekunde en informatie- en communicatietechnologie.

  3. 3.De schoolbegeleidingsdienst moet verder voldoen aan hetgeen over schoolbegeleiding is opgenomen in de Wet op het primair onderwijs.

Subsidieplafond en subsidielijst

Artikel 8

Voor het beleidsterrein  Onderwijs wordt in het Subsidieprogramma een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld.

De instellingen die in aanmerking komen voor  subsidie worden opgenomen in de subsidielijst.

Subsidies lager dan € 500,00 komen niet tot uitbetaling.

Subsidietoekenningen hoger dan € 1.000,00 vinden niet in de vorm van een waarderingssubsidie plaats.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 4 juli 2006

 

     ,voorzitter,

 

     ,griffier.

 

 

Subsidielijst beleidsregel Onderwijs

Instellingen

St. Steunstichting Overkoepelende Peuterspeelzalen

Onderwijsachterstandenbeleid: St. Steunstichting Overkoepelende Peuterspeelzalen

Schoolbegeleidingsdienst Ijsselgroep

Schoolbegeleidingsdienst GPC

Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland

Schoolbegeleidingsdienst Driestar educatief