Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Reglement Lokale Educatieve Agenda Gemeente Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Reglement Lokale Educatieve Agenda Gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Reglement LEA gemeente Oldebroek
Onderwerp Onderwijs
Gedelegeerde regelgeving Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum intrekking van (een versie van) de regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 26-08-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-08-2006
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Huis aan huis, 01-12-2009.
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
26-08-2008 nieuwe regeling 26-08-2006
Huis aan huis, 01-12-2009.
Extern werkend.

REGLEMENT 

 

Lokale Educatieve Agenda Gemeente Oldebroek  

 

Artikel 1         Doelstelling  

De doelstelling van de Lokale Educatieve Agenda (hierna te noemen: LEA) is het realiseren van een integraal, onderling afgestemd voorschools-, primair- en voortgezet onderwijsbeleid.  

Artikel 2         Werkgebied  

Het werkgebied van de LEA omvat de gemeente Oldebroek.  

Artikel 3         Samenstelling  

De LEA is samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale (onderwijs)instellingen en organisaties die zich bezig houden met onderwijs, of de opvang van kinderen in de voorschoolse periode in de gemeente Oldebroek.  

In de LEA zijn de navolgende instellingen/organisaties vertegenwoordigd:  

 • alle schoolbesturen van onderwijsinstellingen in de Gemeente Oldebroek; 

 • alle besturen van peuterspeelzalen in de Gemeente Oldebroek; 

 • alle besturen van de kinderopvanginstellingen in de Gemeente Oldebroek; 

 • Gemeentebestuur Oldebroek  

Artikel 4         Deelnemers

 1. De deelnemers (maximaal 2 per organisatie) (zie artikel 3) hebben zitting in de LEA zolang zij worden afgevaardigd door hun instelling/organisatie.  

 2. De organisaties streven er na dat er een vaste vertegenwoordiging vanuit de organisaties plaatsvindt. (geen voortdurende wisselingen) 

 3. De deelnemers hebben mandaat waardoor zij namens hun instelling/organisatie verantwoordelijkheid dragen voor adviezen die zij uitbrengen.  

 4. De deelnemers hebben de verantwoordelijkheid binnen hun instelling/organisatie een zodanige inspanning te leveren dat het vastgestelde gemeentelijke beleid wordt geïmplementeerd mits dit niet in strijd is met het beleid of de identiteit van de betreffende instelling/organisatie.  

 5. Ingeval van verhindering wordt door de deelnemer zorggedragen voor een vervanger.  

Artikel 5         Zittingsduur

 1. De deelnemers kunnen deelnemen aan de LEA zolang zij vanuit hun instelling/organisatie worden afgevaardigd. 

Artikel 6         Voorzitterschap en secretariaat

 1. De wethouder onderwijs van de gemeente Oldebroek is voorzitter van het LEA.  

 2. Het secretariaat wordt vervuld door een daartoe aangewezen ambtenaar van de gemeente Oldebroek.  

Artikel 7         Taken

De taken van de LEA zijn:  

 1. het afstemmen van de inspanningen van de verschillende instellingen op elkaar binnen de beleidsterreinen onderwijs, voorschoolse en buitenschoolse opvang en educatie;  

 2. het signaleren en bespreken van relevante ontwikkelingen;  

 3. het stellen van prioriteiten en het aanbrengen van accenten in het onderwijsbeleid en het beleid ten aanzien van de voorschoolse opvang; 

 4. het verzorgen van de afstemming van de ontwikkeling en uitvoering van plannen en projecten op deze beleidsterreinen; 

 5. het mede inventariseren van verbeterpunten op dit gebied; 

 6. het mede richting geven aan het te voeren onderwijsbeleid en het beleid ten aanzien van de voorschoolse opvang; 

 7. het geven van (on)gevraagd advies aan het gemeentebestuur van Oldebroek; 

 8. de agenda en de verslagen van de LEA worden onderling uitgewisseld met de stuurgroep jeugdbeleid; 

 9. bestaande en nieuwe werkgroepen op het terrein van de LEA brengen verslag uit aan de LEA. (o.a. onderwijsachterstandenbeleid werkgroep) 

 10. de Gemeente Oldebroek is verplicht overleg te voeren over het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de LEA; 

 11. het afstemmen over de overige onderwerpen aan de hand van een jaarlijks op te stellen prioriteitenlijst, zijnde een jaarplan met geprioriteerde onderwerpen. 

Artikel 8         Werkwijze

 1. De LEA vergadert minimaal driemaal per jaar en verder zo vaak dat door tenminste vijf leden met opgave van redenen wordt gevraagd.  

 2. De voorzitter en de secretaris stellen in overleg de agenda voor de vergaderingen samen. De secretaris zorgt er voor dat de leden minimaal veertien dagen voordat de volgende vergadering plaatsvindt in het bezit zijn van de vergaderstukken.  

 3. De agendering kan zodanig plaatsvinden dat niet alle instellingen/organisaties de volledige vergadering bijwonen, maar alleen de relevante onderwerpen voor hun instelling/organisatie. 

 4. De vergaderingen zijn niet openbaar.  

 5. De informatie die aan de LEA wordt verstrekt is openbaar, behalve de stukken waarbij dit nadrukkelijk is vermeld. 

 6. De verslagen van de vergaderingen worden binnen 3 weken na de vergaderingen toegezonden aan de deelnemers. 

 7. De deelnemers reageren binnen 1 week na ontvangst van het verslag naar de secretaris. Indien er binnen die termijn geen op-aanmerkingen zijn over het verslag, wordt het als vastgesteld beschouwd. 

Artikel 9         Besluitvorming

 1. Voor het nemen van besluiten van de LEA is vereist dat behalve de voorzitter tenminste de helft van het totaal aantal deelnemers aanwezig is.  

 2. De LEA inventariseert de meningen van de deelnemende instellingen. Hierbij wordt gestreefd naar een eenduidige visie/besluitvorming.  

 3. De geïnventariseerde mening van de LEA hebben een adviserend karakter naar het college van B. en W. van Oldebroek, en/of naar de besturen van de deelnemende (onderwijs)instellingen en in sommige gevallen naar de gemeenteraad van Olde-broek. 

Artikel 10        Integraal Huisvestingsplan (IHP)

 1. Indien het Integraal Huisvestingsplan op de LEA agenda staat wordt voor dit agendapunt alleen de besturen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs en de Ge-meente Oldebroek uitgenodigd en geacht dit overleg bij te wonen. 

 2. Het overleg over het IHP en de hieruit voortvloeiende besluiten moeten overeenkomstig de geldende wetgeving plaatsvinden. 

Artikel 11         Vaststelling en wijziging reglement

 1. Het reglement wordt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek vastgesteld en zonodig gewijzigd.  

Artikel 12         Slotbepalingen

 1. Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement LEA gemeente Oldebroek”.  

 2. Dit reglement treedt in werking nadat het is vastgesteld.  

 

Vastgesteld op 26 augustus 2008, 

 

, burgemeester. 

 

, secretaris.