Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Aanwijzingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzing belastingdeurwaarder

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Aanwijzingsbesluit
Citeertitel van de regeling Onbekend.
Onderwerp Financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling.
Datum uitwerkingtreding 01-12-2009
Datum inwerkingtreding 01-07-2008
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 30-06-2008
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 08-07-2008.
Kenmerk voorstel overige regelingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. CAR-UWO, art. 1:2
  2. Gemeentewet, art. 231, lid 2, sub E

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-07-2008 01-12-2009 nieuwe regeling. 30-06-2008
Huis aan Huis, 08-07-2008.
overige regelingen

 

        Aanwijzingsbesluit

        Nr.      

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek; 

gelet op artikel 231 lid 2 sub E, van de gemeentewet en artikel 1:2 van de CAR - UWO 

 

besluiten: 

 

  1. Alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder in te trekken per 1 juli 2008.  

  2. Met ingang van 1 juli 2008 aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder de medewerkers van MANDAAT BV handelend onder de naam Cannock Chase Public genoemd op bijgaande lijst. 

 

Oldebroek, 30 juni 2008. 

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek, 

 

        , burgemeester.

 

        , secretaris.