Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Aanwijzingsbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Mandateringsbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar
Citeertitel van de regeling Mandateringsbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) N.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 13-11-2018
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 13-11-2018
Bron bekendmaking Gemeenteblad: 04-12-2018
Kenmerk voorstel 239248/239269

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. CAR-UWO
  2. Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-11-2018 nieuwe regeling 13-11-2018
Gemeenteblad: 04-12-2018
239248/239269
15-03-2016 13-11-2018 nieuwe regeling 15-03-2016
Gemeenteblad: 06-12-2016
239248/239269
02-12-2014 15-03-2016 nieuwe regeling 02-12-2014
Gemeenteblad: 15-12-2014
overige regelingen
01-07-2008 02-12-2014 nieuwe regeling 30-06-2008
Huis aan Huis, 08-07-2008
overige regelingen

Mandateringsbesluit onbezoldigd invorderingsambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek gelet op artikel 231 van de gemeentewet en artikel 1:2 van de CAR-UWO besluit:

 

  1. I.Alle eerder genomen mandateringsbesluiten als onbezoldigd ambtenaar in te trekken.

 

II.     Met ingang van:13 november 2018 onderstaande personen (zijnde medewerkers van Flanderijn Invordering B.V.) aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Oldebroek en hen mandaat te verlenen op grond van artikel 231, lid 2, letter C van de gemeentewet, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft de heffing en/of invordering van de gemeentelijke belastingen uit te voeren.

 

Dit besluit is van toepassing op hieronder genoemde werknemers in dienst van Flanderijn Invordering B.V. die namens de gemeente invorderingswerkzaamheden verrichten;

 

(namen van de werknemers zijn bekend bij de gemeente).

 

Domicilie kiezende op het gemeentehuis, gevestigd te Oldebroek, Raadhuisplein 1.

 

 

 

Oldebroek, 13 november 2018

 

 

de burgemeester     de secretaris     de ambtenaar belast

met de invordering