Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Aanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Aanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar
Citeertitel van de regeling Aanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2015
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 16-12-2014
Bron bekendmaking Gemeenteblad: 30-12-2014
Kenmerk voorstel AVV+NK

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente, art. 2.1
  2. Gemeentewet, art. 231, tweede lid, onderdeel b
  3. Gemeentewet, art. 231, tweede lid, onderdeel c
  4. Wet waardering onroerende zaken, art. 1, tweede lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2015 nieuwe regeling 16-12-2014
Gemeenteblad: 30-12-2014
AVV+NK
01-07-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 27-05-2014
GVOP: 27-6-2014
Internet: 28-05-2014
AVV+NK
15-12-2010 01-07-2014 nieuwe regeling 14-12-2010
Huis-aan-huis: 28-12-2010
Internet: 28-12-2010
AVV+NK
03-03-2009 15-12-2010 nieuwe regeling 03-03-2009
Huis aan Huis, 14-07-2009
Internet, 14-07-2009
AVV+NK

 

 

 

 

Aanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar

 

     Nr. 194869

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

besluit:

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet (heffingsambtenaar) en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-ambtenaar): beleidsmedewerker B, de heer J.E. Dokter;

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar): medewerker beleidsuitvoering C, mevrouw A. van Bruchem;

 

bij afwezigheid van bovenvermelde ambtenaren als vervanger aan te wijzen de teamleider Klant Contact Centrum van de eenheid Dienstverlening, of diens vervanger.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Het aanwijzingsbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar van 27 mei 2014 komt hiermee te vervallen.

 

 

Oldebroek, 16 december 2014.

 

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

 

 

     , burgemeester mr. A. Hoogendoorn

 

 

 

     , secretaris drs. B. Brand MCM