Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtigen
Citeertitel van de regeling Onbekend.
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 19-12-2012
Datum inwerkingtreding 03-03-2009
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 03-03-2009
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 14-07-2009
Internet, 14-07-2009
Kenmerk voorstel overige regelingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet, art. 63a
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 56
 3. Wet waardering onroerende zaken, art. 30
 4. Wet waardering onroerende zaken, art. 31
 5. Gemeentewet, art. 231
 6. Gemeentewet, art. 246a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2018 nieuwe regeling 12-12-2017
Gemeenteblad:19-12-2017
1000906
01-01-2016 01-01-2018 nieuwe regeling 15-12-2015
Gemeenteblad: 23-12-2015
229675 / 229875
19-05-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 19-05-2015
Gemeenteblad: 26-05-2015
overige regelingen
01-01-2015 19-05-2015 nieuwe regeling 16-12-2014
Gemeenteblad: 30-12-2014
overige regelingen
19-12-2012 01-01-2015 nieuwe regeling 18-12-2012
Huis aan Huis en internet: 27-12-2012
overige regelingen
03-03-2009 19-12-2012 nieuwe regeling 03-03-2009
Huis aan Huis, 14-07-2009
Internet, 14-07-2009
overige regelingen

 

Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen

 

     Nr.      

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

b e s l u i t e n:

 

 1. Ide medewerkers beleidsuitvoering B, administratie B en D en de beleidsmedewerker B van de sectie belastingen van de afdeling Financiën en de medewerker administratie D van de afdeling Interne Dienstverlening aan te wijzen als de gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, voor wie ook gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, of bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maat-regel van bestuur volgens artikel 246a van de Gemeentewet;

 

 1. IIde volgende personen aan te wijzen, voor wie ook de verplichtingen gelden, bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, of bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur volgens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken:

  1. ade onder punt I vermelde medewerkers;

  2. bde taxateurs in dienst van taxatiebureau Thorbecke in Zwolle;

  3. cde taxateurs in dienst van taxatiebureau GeoTax in Geldermalsen.

     

Dit besluit treedt in werking op 3 maart 2009. Het aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen van 10 maart 1998 komt hiermee te vervallen.

 

Oldebroek, 3 maart 2009.

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

     , burgemeester.                    

 

     , secretaris.