Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtigen
Citeertitel van de regeling Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtigen
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-01-2015
Datum inwerkingtreding 19-12-2012
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 18-12-2012
Bron bekendmaking Huis aan Huis en internet: 27-12-2012
Kenmerk voorstel overige regelingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Invorderingswet, art. 63a
  2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 56
  3. Wet waardering onroerende zaken, art. 30
  4. Wet waardering onroerende zaken, art. 31
  5. Gemeentewet, art. 231
  6. Gemeentewet, art. 246a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2018 nieuwe regeling 12-12-2017
Gemeenteblad:19-12-2017
1000906
01-01-2016 01-01-2018 nieuwe regeling 15-12-2015
Gemeenteblad: 23-12-2015
229675 / 229875
19-05-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 19-05-2015
Gemeenteblad: 26-05-2015
overige regelingen
01-01-2015 19-05-2015 nieuwe regeling 16-12-2014
Gemeenteblad: 30-12-2014
overige regelingen
19-12-2012 01-01-2015 nieuwe regeling 18-12-2012
Huis aan Huis en internet: 27-12-2012
overige regelingen
03-03-2009 19-12-2012 nieuwe regeling 03-03-2009
Huis aan Huis, 14-07-2009
Internet, 14-07-2009
overige regelingen

 

 

 

 

 

Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen

 

     Nr. 113866 / 113883     

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

B E S L U I T vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Artikel 1

De verplichtingen die volgens de artikelen 47, 49, en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, of bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur volgens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan voor de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet, gelden ook voor de medewerkers beleidsuitvoering B en C, administratie B en D en de beleidsmedewerker B van de sectie Belastingen van de afdeling Financiën, die belast zijn met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 2

De verplichtingen die volgens de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur volgens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken bestaan voor de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, gelden ook voor:

a. de in artikel 1 vermelde medewerkers;

b. de taxateurs in dienst van taxatie- en softwarebureau 4Value B.V., postbus 450 in Heerenveen.

Artikel 3

Het aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen, vastgesteld op 3 maart 2009, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 december 2012.

 

Oldebroek, 18 december 2012.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering

van het college van burgemeester en wethouders

van 18 december 2012.

 

 

 

, burgemeester mr. A. Hoogendoorn

 

 

, secretaris drs. B. Brand MCM