Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ belanghebbende in een keuzesituatie

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Officiële naam van de regeling Beleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Beleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Oldebroek
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2017
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 07-12-2016
Bron bekendmaking Gemeenteblad: 27-12-2016
Kenmerk voorstel 267519/267525

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet waardering onroerende zaken, hoofdstuk IV
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2017 nieuwe regeling 07-12-2016
Gemeenteblad: 27-12-2016
267519/267525
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 15-12-2015
Gemeenteblad: 18-12-2015
231844 / 231865
01-01-2014 01-01-2016 nieuwe regeling 12-12-2013
Huis aan Huis en internet: 31-12-2013
Extern werkend
21-05-2008 01-01-2014 nieuwe regeling 27-05-2008
Huis aan Huis, 24-06-2008
Internet, 24-06-2008
Extern werkend

 

 

 

 

     Nr. 267519/267525

 

De in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken bedoelde gemeenteambte-naar van de gemeente Oldebroek;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

gelet op de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Oldebroek;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Oldebroek.

 

1.        Inleiding

In sommige gevallen kunnen volgens de wettelijke regels voor een onroerende zaak in de zin van artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) meer personen (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende zijn. Op grond van artikel 24 van de Wet WOZ mag de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden plaatsvinden. De gemeente Oldebroek gebruikt een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde opgenomen normen bevatten geen volledige opsomming. Het zijn richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen. Daarbij wordt geprobeerd te bereiken de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige die de aanslag onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing of afvalstoffenheffing op zijn of haar naam krijgt.

 

2.        Voorkeursvolgorde

1.     Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van genothebbenden door eigendom, bezit of beperkt recht zijn de ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Oldebroek’, zoals die gelden voor de belastingen die worden geheven van genothebbenden door eigendom, bezit of beperkt recht van overeenkomstige toepassing.

2.     Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van niet-woningen zijn de ‘Beleidsregels      voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Oldebroek’,      zoals die gelden voor de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers      van niet-woningen van overeenkomstige toepassing.

3.        Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van woningen (huurders) zijn de ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Oldebroek’, zoals die gelden voorde afvalstoffenheffing en rioolheffing voor woningen van overeenkomstige toepassing.

 

3.        Intrekking besluit

Het besluit tot vaststelling van ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie’ van 15 december 2015, vastgesteld door de heffingsambtenaar, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017. Dat besluit blijft echter wel van toepassing op de periode voor die datum.

4.        Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 

 

Oldebroek, 7 december 2016.

 

De heffingsambtenaar,

 

 

 

 

J.E. Dokter.