Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oldebroek 2018
Citeertitel van de regeling Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oldebroek 2018
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2018
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 12-12-2017
Bron bekendmaking Gemeenteblad: 19-12-2017
Kenmerk voorstel 1000906

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 6, 7, 8, 13, 14
 2. Invorderingswet 1990, art. 31
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 4. Gemeentewet, art. 160 lid 1b, 231 lid 2a en 3, 237

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2018 nieuwe regeling 12-12-2017
Gemeenteblad: 19-12-2017
1000906
01-01-2017 01-01-2018 nieuwe regeling 13-12-2016
Gemeenteblad: 27-12-2016
267067
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 15-12-2015
Gemeenteblad: 23-12-2015
229675 / 229723
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 16-12-2014
Gemeenteblad: 30-12-2014
AVV+NK
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 10-12-2013
Huis-aan-huis en internet: 31-12-2013
AVV+NK
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 11-12-2012
Huis-aan-huis en internet: 27-12-2012
AVV+NK
01-01-2012 01-01-2013 nieuwe regeling 20-12-2011
Huis-aan-huis en internet: 27-12-2011
AVV+NK
01-01-2011 01-01-2012 nieuwe regeling 22-12-2010
Huis-aan-huis krant: 28-12-2010
Internet: 28-12-2010
AVV+NK
01-01-2010 01-01-2011 nieuwe regeling 15-12-2009
Huis aan Huis, 22-12-2009
Internet, 22-12-2009
Extern werkend+NK
08-10-2008 01-01-2010 nieuwe regeling 07-10-2008
Huis aan Huis, 25-11-2008
Internet, 25-11-2008
Extern werkend+NK

 

 

          Nr. 1000906

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oldebroek 2018.

Artikel 1         Begripsbepalingen

Onder heffingsambtenaar wordt verstaan: de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet.

Onder invorderingsambtenaar wordt verstaan: de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet.

Artikel 2        Algemene bepalingen

1.     Deze regeling geeft uitvoering aan:

  • de Algemene wet inzake rijksbelastingen: de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14;

  • de Invorderingswet 1990: artikel 31;

  • de Gemeentewet: de artikelen 160, eerste lid, onderdeel b, 231, tweede lid, onderdeel a en derde lid, en artikel 237;

  • de Algemene wet bestuursrecht: artikel 4:81;

  • het artikel in de belastingverordeningen van de gemeente Oldebroek, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven over de heffing en de invordering van de verschillende gemeentelijke belastingen.

2.     Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

3.     De op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen zoals bedoeld in artikel 233 van de Gemeentewet, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als via aanslag geheven belastingen, met dien verstande dat wordt verstaan onder de aanslag of de voorlopige aanslag: het (voorlopig) gevorderde bedrag. Artikel 3 is niet van toepassing voor deze gemeentelijke belastingen.

Artikel 3        Aangifte

 1. 1.De belastingplichtige voor:

 1. a.de toeristenbelasting;

 2. b.de rioolheffing;

 3. c.de forensenbelasting;

 4. d.de precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen;

aan wie niet binnen zes maanden na het belasting- of kalenderjaar een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, moet binnen een maand na die zes maanden bij de heffingsambtenaar schriftelijk om een aangiftebiljet verzoeken.

2.     Een door de heffingsambtenaar aan de belastingplichtige toegestuurd aangiftebiljet of afmeldingsformulier moet de belastingplichtige binnen twee weken na de verzenddatum hiervan volledig ingevuld en met de gevraagde stukken terugsturen naar de heffingsambtenaar, tenzij de heffingsambtenaar hiervoor een andere termijn stelt.

3.     Als formulier voor het aangiftebiljet toeristenbelasting worden de volgende modellen vastgesteld:

     a.     voor opgave van een schatting van het aantal overnachtingen: bijlage TB1;

     b.     voor opgave van het werkelijk aantal overnachtingen: bijlage TB2.

4.     Als formulier voor het aangiftebiljet rioolheffing wordt het model volgens bijlage RIO vastgesteld.

5.     Als formulier voor het aangiftebiljet forensenbelasting wordt het model volgens bijlage FOR vastgesteld.

6.     Als formulier voor het aangiftebiljet precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen wordt het model volgens bijlage PREC vastgesteld.

7.     Volgens het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen moeten de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde stukken ingeleverd of toegezonden.

Artikel 4        Gebruik nachtverblijfregister voor de heffing van toeristenbelasting

Bij de vaststelling van de juistheid van de gegevens voor de heffing van toeristenbelasting kan de heffingsambtenaar het door belastingplichtige bijgehouden nachtverblijfregister raadplegen.

Artikel 5        Voorlopige aanslag

 1. 1.De heffingsambtenaar legt een voorlopige aanslag op, als het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld dat naar zijn mening rechtvaardigt.

 2. 2.        De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag die wordt vastgesteld in het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, of na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan kan voor de toeristenbelasting gebeuren op grond van het gemiddelde van de gegevens die zijn gebruikt voor de vaststelling van de meest recente belastingaanslag over elk van de twee voorafgaande jaren.

3.     Ten aanzien van lid 2 geldt dat op benaderende wijze rekening kan worden gehouden met wijzigingen in de wettelijke bepalingen over de heffing van de gemeentelijke belasting en met andere wijzigingen die voor de heffing van de gemeentelijke belasting van belang kunnen zijn. Als de belastingplichtige kan aantonen dat het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het volgens lid 2 berekende bedrag, wordt de voorlopige aanslag gesteld op dit lagere bedrag.

Artikel 6        Rente

 1. 1.Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen is de ministeriële regeling met betrekking tot betalingskorting en invorderingsrente van toepassing (artikel 31 van de Invorderingswet 1990).

 2. 2.In afwijking van de in het eerste lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht als deze in totaal een bedrag van € 23,00 niet te boven gaat.

 

Artikel 7        Inwerkingtreding en citeertitel

1.        De 'Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Oldebroek 2017', vastgesteld op 13 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018. Die regeling blijft echter wel van toepassing op de periode voor die datum.

 1. 2.Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering

van het college van burgemeester en wethouders

van 12 december 2017.

     
          , burgemeester mr. A. Hoogendoorn

     

          , secretaris drs. M.G.M. van de Geijn

model aangiftebiljet PREC 2018

model aangiftebiljet PREC 2018 (PDF)
Omschrijving:

model aangiftebiljet TB2 2018

model aangiftebiljet TB2 2018 (PDF)
Omschrijving:

model aangiftebiljet FOR 2018

model aangiftebiljet FOR 2018 (PDF)
Omschrijving:

model aangiftebiljet TB1 2018

model aangiftebiljet TB1 2018 (PDF)
Omschrijving:

model aangiftebiljet RIO 2018

model aangiftebiljet RIO 2018 (PDF)
Omschrijving: