Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening marktgeld

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2015
Citeertitel van de regeling Intrekking Verordening marktgeld 2015
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2015
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2015
Datum ondertekening 23-04-2015
Bron bekendmaking Gemeenteblad: 30-04-2015
Kenmerk voorstel AVV+NK

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2015 01-01-2015 Nieuwe regeling 23-04-2015
Gemeenteblad: 30-04-2015
AVV+NK
01-01-2015 01-01-2015 Nieuwe regeling 18-12-2014
Gemeenteblad: 30-12-2014
AVV+NK
01-01-2014 01-01-2015 art. 3, lid 2.
art. 3, lid 4.
15-11-2013
GVOP, 14-07-2014
AVV+NK
01-01-2014 01-01-2014 nieuwe regeling 14-11-2013
Huis-aan-huis krant en internet: 3-12-2013.
AVV+NK
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 15-11-2012
Huis-aan-huis krant: 27-11-2012
Internet: 27-11-2012
AVV+NK
01-01-2012 01-01-2013 nieuwe regeling 08-11-2011
Huis-aan-huis krant: 22-11-2011
Internet: 22-11-2011
AVV+NK
01-01-2011 01-01-2012 nieuwe regeling 10-11-2010
Huis-aan-huis krant en internet: 23-11-2010
AVV+NK
01-01-2010 01-01-2011 nieuwe regeling 11-11-2009
Huis-aan-huis 24-11-2009
Internet 26-11-2009
AVV+NK
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 12-11-2008
Huis aan Huis, 25-11-2008
Internet, 25-11-2008
AVV+NK

 

 

 

 

 

     Kenmerk: 201579 / 201626

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 februari 2015;

 

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 23 december 2014 om de organisatie van de jaarmarkt in Oldebroek door de gemeente per 1 januari 2015 te beëindigen;

 

B E S L U I T:

 

in te trekken de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2015.

 

Artikel I

  1. 1.De “Verordening marktgeld 2015”, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van intrekking van de heffing, met dien verstande dat de “Verordening marktgeld 2014” van 14 november 2013, sedertdien gewijzigd op 10 juli 2014, ingetrokken blijft met ingang van 1 januari 2015. De “Verordening marktgeld 2014” blijft echter wel van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2015 hebben voorgedaan.

  2. 2.Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de         bekendmaking.

  3. 3.De datum van ingang van de intrekking is 1 januari 2015.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 23 april 2015.

 

 

     , voorzitter mr. A. Hoogendoorn

 

 

 

 

     , griffier J. Tabak.