Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening precariobelasting standplaatsen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting voor standplaatsen 2019
Citeertitel van de regeling Verordening precariobelasting standplaatsen 2019
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2019
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 08-11-2018
Bron bekendmaking Gemeenteblad 04-12-2018
Kenmerk voorstel 1009376

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2019 nieuwe regeling 08-11-2018
Gemeenteblad 04-12-2018
1009376
01-01-2018 01-01-2019 nieuwe regeling 09-11-2017
Gemeenteblad 19-12-2017
290943/291486
01-01-2017 01-01-2018 nieuwe regeling 10-11-2016
Gemeenteblad 29-11-2016
257423/257713
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 12-11-2015
Gemeenteblad 23-11-2015
220918/221262
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 13-11-2014
Gemeenteblad 19-11-2014
AVV+NK
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 14-11-2013
Huis-aan-huis krant en internet: 3-12-2013.
AVV+NK
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 13-12-2012
Huis-aan-huis krant: 27-12-2012
Internet: 27-12-2012
AVV+NK
01-01-2013 01-01-2013 nieuwe regeling 15-11-2012
Huis-aan-huis krant: 27-11-2012
Internet: 27-11-2012
AVV+NK
01-01-2012 01-01-2013 nieuwe regeling 08-11-2011
Huis-aan-huis krant: 22-11-2011
Internet: 22-11-2011
AVV+NK
01-01-2011 01-01-2012 nieuwe regeling 10-11-2010
Huis-aan-huis krant en internet: 23-11-2010
AVV+NK
01-01-2010 01-01-2011 nieuwe regeling 11-11-2009
Huis-aan-huis 24-11-2009
Internet 26-11-2009
AVV+NK
01-01-2009 01-01-2010 nieuwe regeling 12-11-2008
Huis aan Huis, 25-11-2008
Internet, 25-11-2008
AVV+NK

     Kenmerk: 1009376

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting voor standplaatsen 2019.

 

Artikel 1        Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam 'precariobelasting' wordt een directe belasting geheven voor het hebben van een kraam, een verkoopwagen of een daarmee gelijk te stellen vervoermiddel en het daarbij innemen van grond voor uitstalling van te verkopen artikelen of eetwaren op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, anders dan op de week- of jaarmarkt, bedoeld of genoemd in deze verordening.

 

Artikel 2        Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder dagdeel:

  • -morgen:        van 06.00-13.00 uur;

  • -middag:        van 13.00-18.30 uur;

  • -avond:                van 18.30-22.00 uur.

 

Artikel 3        Belastingplicht

1.     De precariobelasting wordt geheven van degene die een kraam, een verkoopwagen of een daarmee gelijk te stellen vervoermiddel heeft en daarbij grond inneemt voor uitstalling van te verkopen artikelen of eetwaren op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of van degene voor wie zo'n voorwerp of zulke voorwerpen op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig is of zijn, anders dan op de week- of jaarmarkt.

2.     In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, als de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

 

Artikel 4        Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.        Het tarief bedraagt voor een belastbaar feit in de kernen Wezep en Oldebroek, zoals omschreven in artikel 1, per dagdeel, per vierkante meter ingenomen grond € 1,13, met een maximum van € 350,- per dagdeel per kwartaal.

2.        Voor de berekening van de belasting geldt een gedeelte van een dagdeel als een volledig dagdeel en een gedeelte van een vierkante meter als een hele vierkante meter.

3.     Voor een belastbaar feit in de kernen Hattemerbroek, ’t Loo, Noordeinde en Oosterwolde bedraagt het tarief € 0,00.

Artikel 5        Wijze van heffing

De precariobelasting wordt geheven via aanslag.

 

Artikel 6        Tijdstip van verschuldigdheid en van betaling

1.     De belasting is verschuldigd bij het begin van de belastingplicht. Een aanslag moet, in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

2.     De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid vermelde termijn.

 

Artikel 7            Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8        Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven:

1.     voor het hebben van voorwerpen welke volgens wettelijk voorschrift of privaatrechtelijke overeenkomst kosteloos of tegen vergoeding moeten worden toegestaan;

2.     als huur, pacht, erfpacht of marktgeld is verschuldigd;

3.     van charitatieve of culturele instellingen.

 

Artikel 9        Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven over de heffing en de invordering van precariobelasting.

 

Artikel 10        Overgangsrecht

De 'Verordening precariobelasting 2018' van 9 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019. Die verordening blijft echter wel van toepassing op de belastbare feiten die voor die datum hebben plaatsgevonden.

 

Artikel 11        Inwerkingtreding

1.     Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

2.     De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 12        Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening precariobelasting standplaatsen 2019’.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 8 november 2018.

 

 

     , voorzitter J.F. Snijder-Hazelhoff

 

 

 

 

     , griffier J. Tabak.