Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Brandbeveiligingsverordening

De tekst van de Brandbeveiligingsverordening 2012 kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Brandbeveiligingsverordening 2012
Citeertitel van de regeling Brandbeveiligingsverordening 2012
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) gewijzigde regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-04-2012
Terugwerkende kracht (t/m) 01-04-2012
Datum ondertekening 27-09-2012
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 18-02-2013
Kenmerk voorstel AVV

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Veiligheidsregio's

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-04-2012 01-04-2012 gewijzigde regeling 27-09-2012
Huis aan Huis, 18-02-2013
AVV
01-10-2010 01-04-2012 gewijzigde regeling 28-10-2010
Huis aan Huis, 05-10-2010
AVV
24-06-2009 01-10-2010 nieuwe regeling 26-05-2009
Huis aan Huis, 16-06-2009
AVV

Nr. 103826

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juli 2012;

 

gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, kenmerk: ECGR/U201200218;

 

gelet op artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s en de aanpassing daarop (Stb 2010, 145 en 146), en het Bouwbesluit 2012 (stb. 2011, 416 en 676);

 

overwegende dat het verplicht is een verordening vast te stellen omtrent het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Brandbeveiligingsverordening 2012:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. een inrichting:     een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

b. bouwwerk:      elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 

Artikel 2 Verbodsbepaling

1.      Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

a.      meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, of

b.      aan meer dan 5 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft, of

c.      aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

2.       Het college kan aan de gebruiksvergunning voorwaarden verbinden met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 en 5.

  1. 3.Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

4.  Kampeerterreinen dienen te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in de bijlage 1 bij deze verordening.

5.  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

 

Artikel 3 Weigeringgronden

Het college weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

 

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en in de afdelingen 6.5, 6.6, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012 (stb. 2011, 416 en 676) zijn overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

 

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de afdelingen 6.7 en 6.8 van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676) zijn, met uitzondering van de artikelen 6.28, 6.29 en 6.39, van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

 

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

 

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 1.1 eerste lid van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676).

 

Artikel 8 Bestuurlijke boete

Overtreding van de regels van deze verordening kan worden beboet met een bestuurlijke boete van maximaal het bedrag, genoemd in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 34, vierde lid, onder 1°.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

1.      Vergunningen die zijn verleend onder werking van de brandbeveiligingsverordening van 1993 en de brandbeveiligingsverordening van 2010 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

2.      Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening van 2010 is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

3.      Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om vergunning krachtens de brandbeveiligingsverordening van  2010 wordt beslist met toepassing van deze verordening.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening 2012.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

  1. 1.Deze verordening treedt in werking op 1 april 2012.

  2. 2.Bij de inwerkingtreding van deze Brandbeveiligingsverordening vervalt de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening 2010.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad in Oldebroek

op 27 september 2012.

 

 

 

     , voorzitter mr. A. Hoogendoorn,

     

 

 

 

     , griffier J. Tabak.

 

Brandbeveiligingsverordening 2012

Brandbeveiligingsverordening 2012 (PDF)
Omschrijving: