Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening afvalstoffenheffing

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening afvalstoffenheffing 2011
Citeertitel van de regeling Verordening afvalstoffenheffing 2011
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-01-2012
Datum inwerkingtreding 01-01-2011
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 14-12-2010
Bron bekendmaking Huis-aan-huis krant: 28-12-2010
Internet: 28-12-2010
Kenmerk voorstel AVV+NK

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 15.33

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2019 nieuwe regeling 08-11-2018
Gemeenteblad 04-12-2018
1009376
01-01-2018 01-01-2019 nieuwe regeling 09-11-2017
Gemeenteblad 19-12-2017
290943/290951
01-01-2017 01-01-2018 nieuwe regeling 10-11-2016
Gemeenteblad 29-11-2016
257423/257709
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling 12-11-2015
Gemeenteblad 23-11-2015
220918/221625
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 13-11-2014
Gemeenteblad 19-11-2014
AVV+NK
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling 14-11-2013
Huis-aan-huis krant en internet: 3-12-2013.
AVV+NK
01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling 15-11-2012
Huis-aan-huis krant en internet: 27-11-2012
AVV+NK
01-01-2012 01-01-2013 nieuwe regeling 13-12-2012
Huis-aan-huis krant en internet: 27-12-2011
AVV+NK
01-01-2011 01-01-2012 nieuwe regeling 14-12-2010
Huis-aan-huis krant: 28-12-2010
Internet: 28-12-2010
AVV+NK
01-01-2010 01-01-2011 nieuwe regeling 11-11-2009
Huis-aan-huis 24-11-2009
Internet 26-11-2009
AVV+NK

 

 

 

 

 

     Nr. 68227

     

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2010;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de 'Verordening afvalstoffenheffing 2011'.

Artikel 1        Aard van de belasting en belastbaar feit

1.     Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven zoals is bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

2.     De afvalstoffenheffing wordt naar verschillende grondslagen geheven voor het werkelijke gebruik van elk perceel waarvoor de gemeente volgens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting heeft tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 2        Belastingplicht

1.     De belasting wordt geheven van de persoon die in de gemeente werkelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

2.     Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker beschouwd:

     a.     degene die, naar de omstandigheden beoordeeld, wel of niet door eigendom, bezit,      beperkt recht of persoonlijk recht werkelijk gebruik maakt van het perceel;

     b.     als een gedeelte van een perceel in gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte in      gebruik heeft afgestaan.

Artikel 3        Maatstaf van heffing en belastingtarieven

1.     De afvalstoffenheffing bedraagt per perceel per belastingjaar:

     a. als dat perceel wordt gebruikt door één persoon: € 186,72;

     b. als dat perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon: € 249,00.

1.1        De belasting zoals bedoeld in onderdeel 1 wordt verhoogd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, als de belastingplicht later begint, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van één extra:

     a.     container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per belastingjaar per extra      container met: € 78,24;

     b.     container bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, per belastingjaar per      extra container met: € 116,76.

2.     Naast wat is bepaald in de leden 1 en 1.1 bedraagt de belasting per aanvraag voor het door of namens de gemeente laten ophalen en verwijderen van wit-/bruingoed of takken/snoeihout, voor zover het gaat om inzameling op vastgestelde dagen, per afvalsoort, voor maximaal 2 kubieke meter: € 31,55.

     Voor de berekening van de belasting geldt een gedeelte van de eenheid van 2 kubieke meter als een volle eenheid van 2 kubieke meter.

Artikel 4        Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5        Wijze van belastingheffing

1.     De belasting per perceel (artikel 3, lid 1) en voor het in bruikleen hebben van een extra container (artikel 3, lid 1.1) wordt opgelegd door het sturen van een aanslagbiljet.

2.     De belasting voor het inzamelen van wit-/bruingoed en takken/snoeihout (artikel 3, lid 2) wordt opgelegd door het sturen van een nota.

Artikel 6        Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsduur

1.     De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij het begin van de belastingplicht.

2.     Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar begint, is de belasting verschuldigd over de in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, resterende volledige kalendermaanden. De hoogte van de belasting wordt berekend door het tarief per belastingjaar te delen door twaalf en de uitkomst te vermenigvuldigen met het resterende aantal volledige kalendermaanden.

3.     Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat recht op ontheffing van de verschuldigde belasting voor de in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, resterende volledige kalendermaanden. De hoogte van de ontheffing wordt berekend door het tarief per belastingjaar te delen door twaalf en de uitkomst te vermenigvuldigen met het resterende aantal volledige kalendermaanden.

4.     Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing als de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en daar een ander perceel in werkelijk gebruik neemt.

5.     Het derde lid is niet van toepassing op de belasting die is verschuldigd voor een extra container, zoals bedoeld in artikel 3, onderdeel 1.1, tenzij er sprake is van verhuizing of overlijden van de belastingplichtige.

6.     De belastingschuld voor het inzamelen van wit-/bruingoed en takken/snoeihout ontstaat bij de aanvraag van de dienstverlening.

7.     De leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing voor de belasting voor het inzamelen van wit-/bruingoed en takken/snoeihout.

Artikel 7        Termijnen van betaling

1.     In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in maximaal twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2.        In afwijking van het eerste lid van dit artikel en in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt dan één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen steeds een maand later. Deze machtiging voor automatische betalingsincasso in tien gelijke termijnen is alleen mogelijk als het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet vermelde aanslag(en) meer is dan € 100,00 en minder dan € 10.000,00.

3.        Als het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet vermelde aanslag(en) minder is dan € 10,00 moet dat bedrag, in afwijking van het eerste lid van dit artikel en in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, in één termijn betaald worden. Deze termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

4.     Als de maandelijkse termijnen zoals genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen niet kunnen worden geïncasseerd vervalt voor het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische incasso en gelden de betalingstermijnen zoals die in het eerste lid staan.

5.     In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet de belasting voor het inzamelen van wit-/bruingoed en takken/snoeihout binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.

6.     De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden vermelde termijnen.

Artikel 8        Kwijtschelding van afvalstoffenheffing

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend voor de in artikel 3, lid 1 vermelde heffing. Bij de bepaling van de hoogte van de kwijtschelding wordt rekening gehouden met de bepalingen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. In afwijking van artikel 16 van die regeling wordt een percentage van 100% van de bijstandsnorm gehanteerd. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt geen kwijtschelding verleend voor de in artikel 3, leden 1.1 en 2 vermelde heffing.

Artikel 9        Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven over de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10        Overgangsrecht

De 'Verordening afvalstoffenheffing 2010' van 10/11 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011. Die verordening blijft echter wel van toepassing op de belastbare feiten die voor die datum hebben plaatsgevonden.

Artikel 11        Inwerkingtreding

1.     Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

2.     De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 14 december 2010.

 

 

 

                    , voorzitter.

 

 

 

 

                    , griffier.

Berekening afvalstoffenheffing 2011

Berekening afvalstoffenheffing 2011 (PDF)
Omschrijving: