Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Intrekking verordening reinigingsrecht 2009

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Besluit intrekking verordening reinigingsrecht 2009
Citeertitel van de regeling Besluit intrekking verordening reinigingsrecht 2009
Onderwerp Financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2010
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 15-12-2009
Bron bekendmaking Huis-aan-huis 22-12-2009
Internet 22-12-2009
Kenmerk voorstel AVV

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2010 nieuwe regeling 15-12-2009
Huis-aan-huis 22-12-2009
Internet 22-12-2009
AVV

 

 

 

 

 

        Nr.

 

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2009; 

 

B E S L U I T: 

 

met ingang van 1 januari 2010 de "Verordening reinigingsrecht 2009" in te trekken, met dien verstande dat deze verordening wel van toepassing blijft op de belastbare feiten die voor die datum hebben plaatsgevonden. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de gemeenteraad van Oldebroek 

op 15 december 2009. 

 

 

 

                                , voorzitter.

 

 

 

        , griffier.