Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Marktbesluit 2008

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Marktbesluit 2008
Citeertitel van de regeling Marktbesluit 2008
Onderwerp Financiën en economie
Gedelegeerde regelgeving n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum intrekking van (een versie van) de regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2008
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 06-11-2007
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Huis aan Huis, 15-01-2008
Kenmerk voorstel Extern werkend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108
 2. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2008 nieuwe regeling 06-11-2007
Huis aan Huis, 15-01-2008
Extern werkend

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek; 

 

gelezen het voorstel van  1 november 2007;

 

b e s l u i t : 

 

vast te stellen het Marktbesluit 2008.  

 

Artikel 1 - Instelling van de markt

 1. De markt in Wezep vindt plaats op  donderdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur op de parkeerterreinen in het winkelcentrum De Meidoorn met de aangrenzende Clematisstraat tot aan de kruising met de Spireastraat te Wezep.

 2. De markt te Oldebroek vindt plaats op vrijdagen van 13.00 uur tot 17.00 uur op de Van Sytzamalaan (tussen de Spronksweg en de Van Asseltsweg) te Oldebroek 

 3. Op grond van dringende redenen kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, de markt tijdelijk plaatsvinden op een andere dag, tijd en/of plaats.  

 4. De markt kan op een andere dag plaatsvinden als de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met een van de in artikel 2, eerste lid, onder b van de Winkeltijdenwet genoemde dagen. 

Artikel 2 - Verboden

 1. Het is verboden rij- en voertuigen op het marktterrein aanwezig te hebben, tenzij hiertoe door de marktmeester een plaats is aangewezen. 

 2. Tenzij de marktmeester toestemming verleend, is het de standplaatshouder verboden: 

  1. zich langer dan dertig minuten van zijn uitstalling te verwijderen; 

  2. de uitstalling onbeheerd achter te laten. 

Artikel 3 - Verplichtingen

 1. De standplaatshouder is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn standplaats, naar het oordeel van de marktmeester, een goed verzorgd aanzien biedt.  

 2. De standplaatshouder is verplicht zijn kraam aan de voorzijde tussen verkoopblad en grond met zeilen of op andere correcte wijze af te schermen.  

 3. De standplaatshouder is verplicht bij het verlaten van de markt, zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren en het afval zelf mee te nemen.  

 4. De standplaatshouder die het is toegestaan eet- en drinkwaren voor de consumptie gereed te maken is verplicht aan de voorzijde van zijn kraam voldoende afvalbakken te plaatsen.  

Artikel 4 - Politieke propaganda

Uitsluitend de vier weken voorafgaande aan verkiezingen mag met toestemming van de marktmeester politieke propaganda worden gevoerd.  

Artikel 5 - Toewijzing dagplaatsen

De marktmeester wijst de dagplaatsen toe. 

Artikel 6 - Mandaat

De marktmeester is bevoegd namens het college besluiten te nemen die gegrond zijn op de volgende artikelen van de Marktverordening gemeente Oldebroek  2008:

 1. artikel 4, eerste lid: voorschriften en beperkingen verbinden aan vergunning en ontheffing; 

 2. artikel 10, eerste lid: toewijzen van een vaste standplaats; 

 3. artikel 13, eerste lid: toewijzen van dagplaats;  

 4. artikel 14, eerste lid: toewijzen van standwerkersplaats; 

 5. artikel 18, eerste lid: ontheffing verlenen van innemen van standplaats; 

 6. artikel 18, derde lid: vergunning verlenen voor vervanger van vergunninghouder; 

 7. artikel 24: een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen.  

Artikel 7 Extreme weersomstandigheden

 1. De marktmeester is bevoegd om de markt af te lasten wegens extreme weersomstandigheden, indien naar zijn oordeel de veiligheid van personen of goederen niet kan worden gewaarborgd.  

 2. Het aflasten van de markt kan zowel voor aanvang van de markt als tijdens de markt  geschieden.

 3. Indien de markt op grond van het eerste lid wordt afgelast, vindt er geen restitutie of verrekening van het marktgeld plaats.  

Artikel 8  Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Marktbesluit 2008. 

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek in de vergadering van 6 november 2007. 

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek, 

de secretaris,                      de burgemeester,

 

Publicatiedatum: 15 januari 2008