Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Wegsleepverordening

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Wegsleepverordening Oldebroek
Citeertitel van de regeling Wegsleepverordening Oldebroek
Onderwerp Openbare orde en veiligheid
Gedelegeerde regelgeving Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum intrekking van (een versie van) de regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 22-05-2007
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 22-05-2007
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Huis aan Huis, 29-05-2007
Kenmerk voorstel AVV

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
22-05-2007 nieuwe regeling 22-05-2007
Huis aan Huis, 29-05-2007
AVV

De raad van de gemeente Oldebroek; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007; 

gelet op het bepaalde in artikel 149 en 156 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en het Besluit van 5 juli 2001, houdende nadere regels ter uitvoering van de in de Wegenverkeerswet 1994 vervatte wegsleepregeling (Besluit wegslepen van voertuigen); 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te 

kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen; 

B E S L U I T: 

Vast te stellen de navolgende Wegsleepverordening Oldebroek

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder: 

 1. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

 2. wet: de Wegenverkeerswet 1994. 

 3. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet. 

 4. voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al, van het RVV 1990, 

 5. echter tot en met 3.500 kilogram. 

 6. motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet. 

 7. het college: het college van burgemeester en wethouders. 

 8. wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. 

Artikel 2: Aanwijzingen van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet, worden aangewezen 

alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Oldebroek voorzover die behoren tot 

één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten. 

Artikel 3: Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: Rondweg 15 te Wezep (gemeentewerf),tenzij de omstandigheden een andere bewaarplaats verlangen. 

 2. Het college stelt de openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats vast.

Artikel 4: Tarieven overbrengen en bewaren

 1. De kosten van het uitrijden en overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen: 

  1. € 96,- basistarief (kosten uitrijden firma), alsmede 

  2. € 45,- kosten van het overbrengen. 

 2. De kosten van het bewaren en uitgeven van een voertuig bedragen:

  1. € 25,- voor het eerste halve etmaal of een gedeelte ervan; 

  2. € 4,- voor elk volgend half etmaal of een gedeelte daarvan. 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1,3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6: Restbepalingen

 1. Het college kan in verband met de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen. 

 2. Deze verordening treedt acht dagen na bekendmaking in werking. 

 3. De verordening kan worden aangehaald als “Wegsleepverordening Oldebroek”. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de gemeenteraad van Oldebroek 

op 22 mei 2007. 

, voorzitter. 

, griffier.