Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Aangevuld bekostigingsbesluit bestemmingplan "Hattemerbroek-Dorp"

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Aangevuld bekostigingsbesluit bestemmingplan "Hattemerbroek-Dorp"
Citeertitel van de regeling Aangevuld bekostigingsbesluit bestemmingplan "Hattemerbroek-Dorp"
Onderwerp Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Gedelegeerde regelgeving n.v.t.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum intrekking van (een versie van) de regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 05-09-2000
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 05-09-2000
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Huis aan huis, 01-12-2009.
Kenmerk voorstel Extern werkend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 222
 2. Exploitatieverordening gemeente Oldebroek 1996, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
05-09-2000 nieuwe regeling 05-09-2000
Huis aan huis, 01-12-2009.
Extern werkend.

gemeente oldebroek  

 

Aangevuld bekostigingsbesluit bestemmingsplan "Hattemerbroek-Dorp"  

Nr. 2000003703  

 

De raad van de gemeente Oldebroek;  

 

overwegende:  

 

dat de kosten in verband met de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, voortvloeiende uit de realisatie van het bestemmingsplan "Hattemerbroek-Dorp" zoveel mogelijk naar evenredigheid van verkregen profijt dienen te worden omgeslagen over die onroerende zaken die als gevolg van deze voorzieningen gebaat zijn;  

 

dat het yerhaal van kosten van deze voorzieningen van openbaar nut bij voorkeur zal plaatsvinden via uitgifte van de door de gemeente verworven gronden;  

 

dat het verhaal van kosten van voorzieningen van openbaar nut met toepassing van de exploitatie-verordening, als bedoeld in artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zal plaatsvinden door middel van het sluiten van exploitatieovereenkomsten - welke zijn gebaseerd op voormelde verordening - met partijen die bereid en in staat zijn om de uitvoering van het bestemmingsplan -geheel of gedeeltelijk - zelf te realiseren en hierbij de medewerking van de gemeente behoeven voor het in exploitatie brengen van de gronden in het bestemmingsplan;  

 

dat het ten behoeve van kostenverhaal via een baatbelasting noodzakelijk is te komen tot een aanduiding van het gebate gebied en tot het aangeven van de mate, waarin de aan de voorzieningen verbonden kosten zullen worden verhaald;  

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek d.d. 15 augustus 2000;  

 

gelet op artikel 222 Gemeentewet, en gelet op artikel 3 van de "Exploitatieverordening gemeente Oldebroek 1996";  

 

BESLUIT:  

 1. dat ingeval het onroerende zaken betreft welke in eigendom zijn van derden, het verhaal van kosten van voorzieningen van openbaar nut zal plaatsvinden op basis van een exploitatieovereenkomst krachtens de "Exploitatieverordening gemeente Oldebroek 1996", dan wel, ingeval niet kan worden gekomen tot het sluiten van een exploitatieovereenkomst, via de heffing van een baatbelasting krachtens artikel 222 Gemeentewet;  

 2. dat zij de ten laste van de gemeente blijvende kosten van de door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand te brengen voorzieningen in het aangegeven bestemmingsplan -Hattemerbroek-Dorp voor 100% via de heffing van een baatbelasting of het aangaan van exploitatie-overeenkomsten om kan slaan over de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door deze voorzieningen gebate onroerende zaken;  

 3. dat de betrokken eigenaren tenminste binnen een termijn van twee jaren na totstandkoming van de voorzieningen een aanbod voor een exploitatieovereenkomst wordt toegezonden;  

 4. dat de voorzieningen, met inbegrip van de kosten verbonden aan de plan- en uitvoeringswerkzaamheden hiervoor, in ieder geval omvatten:  

  1. het verwerven of beschikbaar stellen van onroerende zaken;  

  2. het verrichten van sloop- en grondwerken en zonodig werken in verband met bodemreiniging;  

  3. de aanleg en aanpassing van wegen, paden en parkeerplaatsen;  

  4. de aanleg en plaatsing van riolering (DWA en RWA), gemalen en drainage;  

  5. de aanleg van groenvoorzieningen en het voorzien in wateroppervlak;  

  6. het plaatsen van lichtmasten, brandkranen met leidingwerken, bebording en overige inrichtingsvoorzieningen;  

 5. dat bij de berekening van de exploitatiebijdrage wordt uitgegaan van de nader door de gemeenteraad vast te stellen begroting van kosten en opbrengsten;  

 6. dat de begroting van kosten en opbrengsten tevens zal bevatten de wijze waarop deze kosten en opbrengsten zullen worden toegerekend aan de onroerende zaken in het exploitatiegebied, waarvan de begrenzing is aangegeven op de gewaarmerkte bijlage A. van dit aangevuld bekostigingsbesluit;  

 7. dat de begroting van kosten en opbrengsten jaarlijks zal worden geactualiseerd;  

 8. dat dit besluit kan worden aangehaald als "aangevuld bekostigingsbesluit bestemmingsplan Hattemerbroek-Dorp";  

 9. dat de inhoud van dit besluit op de in artikel 3 van de "Exploitatieverordening gemeente Oldebroek 1996" vermelde wijze bekend gemaakt wordt;  

 10. het in de vergadering van de gemeenteraad van 10 september 1996 vastgestelde aangevulde bekostigingsbesluit baatbelasting bestemmingsplan "Hattemerbroek-Oost" in te trekken.  

 

Gewaarmerkte bijlage: A. Kaart met exploitatiegebied en gebaat gebied.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de gemeenteraad van Oldebroek 

op 5 september 2000. 

 

                                , voorzitter

 

                                , loco-secretaris

 

Gewaarmerkte bijlage: A. Kaart met exploitatiegebied en gebaat gebied.  

 

 

HD, bijlage 1

HD, bijlage 1 (PDF)
Omschrijving:
De pdf versie van de regeling.

HD, bijlage 2, kaart

HD, bijlage 2, kaart (PDF)
Omschrijving:
De pdf versie van de kaart.