Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Bevoegdheidverdelingsverordening

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Bevoegdheidverdelingsverordening
Citeertitel van de regeling Bevoegdheidverdelingsverordening
Onderwerp bestuur en recht
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 14-12-2011
Datum inwerkingtreding 01-01-1998
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-1998
Datum ondertekening 03-03-1998
Bron bekendmaking Geen.
Kenmerk voorstel overige regelingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 156
  3. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-1998 01-01-1998 14-12-2011 nieuwe regeling 03-03-1998
Geen.
overige regelingen

gemeente oldebroek

Bevoegdheidverdelingsverordening

Nr. 981019/110.

De raad der gemeente Oldebroek, onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, onderscheidenlijk de burgemeester van Oldebroek;

 

overwegende dat het gewenst is om een regeling te treffen met betrekking tot de verdeling en overdracht van de bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 februari 1998;

 

gelet op artikel 147 en 156 van de Gemeentewet en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUIT:

  1. I.de op de bij dit besluit behorende lijst genoemde bevoegdheden onder de daarbij aangegeven nadere bepalingen over te dragen aan, c.q. over te laten aan de aangegeven organen, c.q. functionarissen;

  2. II.Dit besluit kan worden aangehaald als Bevoegdheidverdelingsverordening. Het treedt in werking op 1 januari 1998. Bij het in werking treden ervan vervallen de delegatiebesluiten die vóór 1 januari 1998 zijn genomen, met dien verstand dat de besluiten die op basis daarvan genomen zijn van toepassing blijven

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 3 maart 1998.

 

               , secretaris.                    , voorzitter.

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris.                    , burgemeester.

 

De Burgemeester van Oldebroek,

, burgemeester.

Delegatie- Lijst 1998

Delegatie- Lijst 1998 (PDF)
Omschrijving: