Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Mandaatbesluit Heffings-,invorderings-,WOZ ambtenaar

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Officiële naam van de regeling Mandaatbesluit Heffings-, Invorderings-, WOZ-ambtenaar
Citeertitel van de regeling Mandaatbesluit Heffings-, Invorderings-, WOZ-ambtenaar
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) gewijzigde regeling.
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 15-08-2017
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 14-08-2017
Bron bekendmaking Gemeenteblad: 22-08-2017
Kenmerk voorstel 292278/292279

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 231, lid 2, onderdeel b
  2. Gemeentewet, art. 231, lid 2, onderdeel c
  3. Wet waardering onroerende zaken, art. 1 lid 2
  4. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
15-08-2017 gewijzigde regeling. 14-08-2017
Gemeenteblad: 22-08-2017
292278/292279
01-01-2016 15-08-2017 gewijzigde regeling. 30-12-2015
Gemeenteblad: 31-12-2015
231844/231882
01-09-2014 01-01-2016 gewijzigde regeling. 29-08-2014
Internet: 01-09-2014
Gemeenteblad: 01-09-2014
Geen.
01-07-2014 01-09-2014 gewijzigde regeling. 01-07-2014
Internet: 01-07-2014
GVOP: 15-07-2014
Geen.
01-02-2012 01-07-2014 gewijzigde regeling. 18-01-2012
Huis aan Huis, 24-01-2012
Geen.
01-01-2011 01-02-2012 gewijzigde regeling. 28-12-2010
Huis aan Huis, 04-01-2011
Geen.
18-02-2009 01-01-2011 nieuwe regeling 18-02-2009
Onbekend.
Geen.

 

 

 

               Nr. 292278/292279

 

MANDAATBESLUIT HEFFINGS-/INVORDERINGS-/WOZ-AMBTENAAR

 

 

De op 16 december 2014 door burgemeester en wethouders van Oldebroek aangewezen gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken en de op 16 december 2014 door burgemeester en wethouders van Oldebroek aangewezen gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet;  

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T E N, ieder voor de onderdelen waarvoor zij bevoegd zijn:

 

1.     de medewerkers beleidsuitvoering C van Belastingen van de eenheid Dienstverlening te mandateren om namens hem op te treden voor de heffing van de gemeentelijke belastingen, met uitzondering van het beslissen op bezwaren tegen de heffing van de gemeentelijke belastingen;

 

2.     de medewerkers beleidsuitvoering B van Belastingen van de eenheid Dienstverlening te mandateren om namens hem op te treden voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, met uitzondering van het beslissen op bezwaren tegen de vaststelling van de waarde;

 

3.     de medewerkers administratie A van Financiën van de eenheid Bedrijfsvoering en de medewerkers beleidsuitvoering B en D van het KCC van de eenheid Dienstverlening te mandateren om namens hem op te treden voor de heffing van leges voor door of namens het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in titel 1 en 3 van de tarieventabel bij de 'Legesverordening' van de gemeente Oldebroek. Van het mandaat genoemd onder punt 3 is uitgezonderd de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaren tegen de heffing van leges;

 

4.     de medewerkers beleidsuitvoering D van het KCC van de eenheid Dienstverlening te mandateren om namens hem op te treden voor de heffing van leges Omgevingsvergunning, genoemd in titel 2 van de tarieventabel bij de 'Legesverordening' van de gemeente Oldebroek. Van het mandaat genoemd onder punt 4 is uitgezonderd de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaren tegen de heffing van leges Omgevingsvergunning;

 

5.     de medewerker beleidsuitvoering D van het team KCC van de eenheid Dienstverlening te mandateren om namens hem op te treden voor de heffing van rechten gemeentelijke begraafplaatsen, genoemd in hoofdstuk 4 van de tarieventabel bij de 'Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen' van de gemeente Oldebroek. Van het mandaat genoemd onder punt 5 is uitgezonderd de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaren tegen de heffing van rechten gemeentelijke begraafplaatsen en het nemen van vervolgingsmaatregelen;

 

 

6.     de medewerkers administratie A van Financiën van de eenheid Bedrijfsvoering, beleidsuitvoering C van Belastingen en de medewerkers beleidsuitvoering B en D van het KCC van de eenheid Dienstverlening te mandateren om namens hem op te treden voor de invordering van de gemeentelijke belastingen. Van het mandaat is uitgezonderd de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaren tegen in mandaat door hem- of haarzelf genomen besluiten.

 

7.     Ondermandaat van de onder de punten 1 tot en met 6 genoemde bevoegdheden is niet mogelijk.

 

Dit besluit treedt in werking op 15 augustus 2017. Het mandaatbesluit heffings-/invorderings-/WOZ-ambtenaar van 30 december 2015 komt hiermee te vervallen.

 

 

Oldebroek, 14 augustus 2017.

 

De heffings- en WOZ-ambtenaar,          De invorderingsambtenaar,

 

 

 

 

J.E. Dokter.                         A. van Bruchem.