Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Aanwijzings- en benoemingsbesluit

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Aanwijzings- en benoemingsbesluit
Citeertitel van de regeling Aanwijzings- en benoemingsbesluit
Onderwerp Financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 24-11-2010
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 14-12-2010
Bron bekendmaking Huis-aan-huis: 28-12-2010
Internet: 28-12-2010
Kenmerk voorstel AVV+NK

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 232
  2. Legesverordening gemeente Oldebroek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
24-11-2010 Nieuwe regeling 14-12-2010
Huis-aan-huis: 28-12-2010
Internet: 28-12-2010
AVV+NK
01-04-1994 15-12-2010 nieuwe regeling 08-03-1994
Geen.
AVV+NK

 

 

 

 

 

Nr.      

 

 

AANWIJZINGS- EN BENOEMINGSBESLUIT 

 

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek; 

 

gelet op artikel 232 van de Gemeentewet en het bepaalde in de Legesverordening met bijbehoren-de tarieventabel van de gemeente Oldebroek; 

 

BESLUITEN: 

 

de directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te Veendam 

 

1.        te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen;

 

2.        aan te wijzen als de gemeenteambtenaar die in zijn plaats treedt met betrekking tot de uitvoe-ring van wettelijke bepalingen over de vaststelling van de gevorderde leges voor aanvragen tot het krijgen van een ontheffing of vrijstelling, zoals bedoeld in de artikelen 148 en 149 van de Wegenverkeerswet en vermeld in de tarieventabel bij de geldende Legesverordening van de gemeente Oldebroek;

 

3.        aan te wijzen als vervanger van de in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar voor wat betreft de inning van de leges voor aanvragen tot het krijgen van een ontheffing of vrijstelling, zoals bedoeld in de artikelen 148 en 149 van de We-genverkeerswet en vermeld in de tarieventabel bij de geldende Legesverordening van de ge-meente Oldebroek.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 2010. 

Het aanwijzings- en benoemingsbesluit van 8 maart 1994 met betrekking tot de directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer komt hiermee te vervallen. 

 

 

Oldebroek, 14 december 2010. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek, 

 

 

                        , burgemeester.

 

 

                        , secretaris.