Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Besluit kwijtschelding

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Besluit kwijtschelding
Citeertitel van de regeling Besluit kwijtschelding
Onderwerp Financiën en economie
Gedelegeerde regelgeving Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum intrekking van (een versie van) de regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-1997
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 17-12-1996
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Huis aan huis, 01-12-2009.
Kenmerk voorstel Extern werkend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-1997 nieuwe regeling 17-12-1996
Huis aan huis, 01-12-2009.
Extern werkend

gemeente oldebroek  

 

Nr. 963946/120.  

 

De raad van de gemeente Oldebroek;  

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 1996;  

 

BESLUIT:  

 

het kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen met ingang van 1 januari 1997 te verruimen, door 100% van de genormeerde bijstandsuitkering aan te merken als kosten van bestaan, onder voorbehoud dat deze mogelijkheid tot verruiming in een ministeriële regeling wordt vastgelegd.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek op 17 december 1996.  

 

, voorzitter.  

 

, secretaris.