Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Indieningstermijn verzoek tot kwijtschelding

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Indieningstermijn verzoek tot kwijtschelding
Citeertitel van de regeling Indieningstermijn verzoek tot kwijtschelding
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 09-03-2011
Datum inwerkingtreding 01-01-1998
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 16-12-1997
Bron bekendmaking Huis aan huis, 01-12-2009.
Kenmerk voorstel AVV

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-1998 09-03-2011 nieuwe regeling 16-12-1997
Huis aan huis, 01-12-2009.
AVV

gemeente oldebroek  

 

Nr. 980045/120  

 

De raad van de gemeente Oldebroek;  

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 1997;  

 

BESLUIT:  

 

dat verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen met ingang van 1 januari 1998 moeten worden ingediend binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek op 16 december 1997.  

 

, voorzitter.  

 

, secretaris.