Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Uitsluiting kwijtschelding

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Uitsluiting kwijtschelding
Citeertitel van de regeling Uitsluiting kwijtschelding
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling De datum inwerkingtreding is bij benadering.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 09-03-2011
Datum inwerkingtreding 17-12-1991
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 17-12-1991
Bron bekendmaking Huis aan huis, 01-12-2009.
Kenmerk voorstel Extern werkend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
17-12-1991 09-03-2011 nieuwe regeling 17-12-1991
Huis aan huis, 01-12-2009.
Extern werkend

gemeente oldebroek  

 

Nr-91 3245//  

 

De raad van de gemeente Oldebroek;  

 

gezien het voorstel van -burgemeester en wethouders van 26 november 1991;  

 

BESLUIT:  

 

geen kwijtschelding te verlenen voor aanslagen"reinigingsrecht, marktgeld, begraafplaatsrecht, leges en toeristenbelasting.  

 

Aldus vastgesteld in de vergadering 

van 17 december 1991.  

 

, voorzitter.  

 

, secretaris.