Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Citeertitel van de regeling afwijzing kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 09-03-2011
Datum inwerkingtreding 28-02-1996
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 27-02-1996
Bron bekendmaking Geen.
Kenmerk voorstel overige regelingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
28-02-1996 09-03-2011 nieuwe regeling 27-02-1996
Geen.
overige regelingen

gemeente oldebroek  

 

Nr. 960728/120.  

 

De raad van de gemeente Oldebroek;  

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 februari 1996;  

 

BESLUIT:  

 

dat verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, die na de laatste vervaldag van de aanslag worden ingediend, niet in behandeling worden genomen.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van de gemeenteraad van Oldebroek 

op 27 februari 1996. 

 

, voorzitter.  

 

, secretaris.