Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Telecommunicatieverordening

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels
Citeertitel van de regeling Telecommunicatieverordening
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 25-12-2013
Datum inwerkingtreding 21-07-1999
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 06-07-1999
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 13-07-1999
Kenmerk voorstel AVV

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Telecommunicatiewet, art. 5.2, lid 4
 2. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
21-07-1999 25-12-2013 nieuwe regeling 06-07-1999
Huis aan Huis, 13-07-1999
AVV

Nr. 993056/310.

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 juni 1999;

 

gelet op artikel 5.2, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

wet

Telecommunicatiewet;

b.

openbaar telecom-

municatienetwerk

telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1 onder g, van de wet

c.

omroepnetwerk

omroepnetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder o, van de wet;

d.

kabels

kabels, genoemd in artikel 1.1, onder r, van de wet;

e.

openbare gronden

openbare wegen en wateren, als genoemd in artikel 1.1, onder s, van de wet;

f.

aanbieder

aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk;

g.

werkzaamheden

werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden;

h.

gedoogplichtige

degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet;

i.

college

college van burgemeester en wethouders;

j.

melding

melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder a, van de wet;

k.

instemmingsbesluit

besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder b, van de wet.

Artikel 2 Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

Artikel 3 Melding werkzaamheden

 1. 1.Voor de melding maakt de aanbieder gebruik van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

 2. 2.Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  1. ade door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie;

  2. been uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  3. cnaam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;

  4. deen opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;

  5. ewelke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  6. feen uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   • -een opgave van het gewenste tracé;

   • -een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

   • -een omschrijving van eventuele opbrekingen;

   • -de doorsnede van de kabel of kabelgoot;

   • -de lengte en breedte van de kabelsleuf;

   • -de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

   • -het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

   • -naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemer(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

 3. 3.Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 4. 4.Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen bij instemming

 1. 1het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de:

  1. aopenbare orde;

  2. bhet voorkomen of beperken van schade of overlast;

  3. cde bruikbaarheid van de openbare gronden;

  4. dhet veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

  5. ehet doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  6. fde belemmering van doelmatig beheer en onderhoud van openbare gronden;

  7. gde bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  8. hde bescherming van groenvoorzieningen.

 2. 2Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

 3. 3De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de "leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) straatwerkzaamheden".

Artikel 5 Zakelijk karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 6 Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 7 Overgangsbepaling

De aanwezigheid van kabels en kabelwerken in of op openbare gronden, voorzover deze zijn aangelegd met toepassing van hoofdstuk VI van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, dient door de aanbieders binnen een jaar na inwerkingtreding van deze verordening te worden gemeld aan het college via het aanmeldingsformulier als genoemd in artikel 3, eerste lid.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 5.2, vierde lid, van de wet, te weten de achtste dag na publicatie.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Telecommunicatieverordening gemeente Oldebroek 1999.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 6 juli 1999.

 

                                       , voorzitter.

 

                                       , loco-secretaris.

Telecommunicatieverordening gemeente Oldebroek

Telecommunicatieverordening gemeente Oldebroek (PDF)
Omschrijving: