Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Subsidieverordening oud papier 1995

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Subsidieverordening oud papier 1995
Citeertitel van de regeling Subsidieverordening oud papier 1995
Onderwerp Milieu
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling De datum inwerkingtreding is bij benadering.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-03-2010
Datum inwerkingtreding 01-01-1995
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-1995
Datum ondertekening 20-12-1995
Bron bekendmaking www.oldebroek.nl, 03-01-1996
Huis aan huis, 01-12-2009.
Kenmerk voorstel AVV

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-1995 01-01-1995 01-03-2010 nieuwe regeling 20-12-1995
www.oldebroek.nl, 03-01-1996
Huis aan huis, 01-12-2009.
AVV

                        Subsidieverordening oud papier 1995

Nr, 981211/310 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;  

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 1994;  

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet;  

 

BESLUIT:  

Artikel 1

Plaatselijke verenigingen, stichtingen en non- profitinstellingen zoals scholen, kerken en sportverenigingen komen in aanmerking voor subsidie voor het ter hergebruik aanbieden van oud papier dat in de gemeente Oldebroek onder de bevolking is ingezameld  

Artikel 2

De subsidie wordt uitbetaald per kilo ingeleverd oud papier, op basis van de ingeleverde originele gedateerde weegbrief en rekening van de papierhandelaren. 

Artikel 3

Het subsidiebedrag bedraagt minimaal 2 cent per kilo oud papier Indien de marktprijs onder de 5 cent per kilo oud papier komt wordt bet subsidiebedrag zodanig verhoogd dat de totale opbrengst minimaal 7 cent per kilo oud papier bedraagt  

Artikel 4

1 Onder het begrip "marktprijs" in artikel 3 wordt verstaan de prijs per kilo oud papier, zoals vastgesteld door de Federatie van Nederlandse Oud Papierindustrie te Oestgeest 

 2 Zolang het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Noordwest-Veluwe een overeenkomst heeft met Harry van Es Papierrecycling B V. te Soesterberg geldt de prijs die door Van Es wordt betaald c q in rekening gebracht voor het brengen/halen van een inzamelcontainer, wanneer er meer dan 4 000 kilo oud papier in de container wordt aangeleverd

Artikel 5

De aanvraag tot uitbetaling van de subsidie kan tot 1 februari van het jaar volgend op het jaar waarin het oud papier is ingeleverd, worden ingediend  

Artikel 6

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders  

Artikel 7

1 Deze verordening kan worden aangehaald als: "Subsidieverordening oud papier 1995" en treedt in werking op 1 januari 1995  

2 De door de raad op 23 novembr 1993 vastgestelde "Subsidieverordening oud papier" wordt met ingang van 1 januari 1995 ingetrokken  

 

Aldus gewijzigd vastgesteld in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Oldebroek

op 3 maart 1998 

 

                                        , voorzitter.

 

                                        , secretaris.

Subsidieverordening oud papier 1995

Subsidieverordening oud papier 1995 (PDF)
Omschrijving: