Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling Systeem van inschrijving (HV, art.7, lid 2 onder b)

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Regeling Systeem van inschrijving bedoeld in artikel 7, lid 2 onder b van de Huisvestings verordening gemeente Oldebroek 1998 (woningbouwkavels)
Citeertitel van de regeling Regeling Systeem van inschrijving bedoeld in artikel 7, lid 2 onder b van de Huisvestings verordening gemeente Oldebroek 1998 (woningbouwkavels)
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-07-2015
Datum inwerkingtreding 07-07-1998
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 07-07-1998
Bron bekendmaking Huis aan huis, 01-12-2009.
Kenmerk voorstel extern werkend, nr. 982920/320

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 1998, artikel 7, lid 2 onder b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
07-07-1998 01-07-2015 nieuwe regeling 07-07-1998
Huis aan huis, 01-12-2009.
extern werkend, nr. 982920/320

Nr. 982920/320

 

Regeling Systeem van inschrijving bedoeld in artikel 7, lid 2 onder b van de Huisvestings-verordening gemeente Oldebroek 1998 (woningbouwkavels).

  1. 1Registratie van aanvragen vindt plaats in volgorde van ontvangst van die aanvragen.

  2. 2Bij gelijke datum van registratie gaat de oudste inschrijver in leeftijd voor.

  3. 3Bij inschrijving voor een kavel voor een dubbele woning moet een medebouwer worden opgegeven.

  4. 4Bij toewijzing van woningbouwkavels voor dubbele woningen is de laatste datum van registratie van één van de aanvragers bepalend.

  5. 5De toewijzing vindt plaats op een door burgemeester en wethouders te bepalen wijze.

  6. 6De inrichting van de wachtlijst vindt plaats op een door burgemeester en wethouders te bepalen wijze.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 7 juli 1998.

 

 

, voorzitter.

 

 

, secretaris.