Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Regeling uitwerking artikel 7, lid 4 van de Huisvestingsverordening

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Regeling uitwerking artikel 7, lid 4 van de Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 1998
Citeertitel van de regeling Regeling uitwerking artikel 7, lid 4 van de Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 1998
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-07-2015
Datum inwerkingtreding 30-12-1998
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 15-12-1998
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 22-12-1998
Kenmerk voorstel extern werkend, nr. 984286/320

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening gemeente Olde-broek 1998, artikel 7, lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
30-12-1998 01-07-2015 nieuwe regeling 15-12-1998
Huis aan Huis, 22-12-1998
extern werkend, nr. 984286/320

Regeling uitwerking artikel 7, lid 4 van de Huisvestingsverordening gemeente Olde-broek 1998.

Nr. 984286/320

  1. 1Een verwerver van een nieuwbouwkoopwoning kan zich wederom laten inschrijven voor een nieuwbouwkoopwoning als betreffende verwerver gedurende de laatste vijf jaar geen eigenaar-bewoner is geweest van een woning in of buiten de gemeente Olde-broek.

  2. 2Het tijdstip waarop een verwerver van een bouwkavel of een nieuwbouwkoopwoning zich wederom kan laten inschrijven voor een bouwkavel wordt vastgesteld op vijf jaar.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Oldebroek op 15 december 1998.

 

, burgemeester.

 

, secretaris.