Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening winkeltijden gemeente Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Verordening winkeltijden gemeente Oldebroek
Citeertitel van de regeling Verordening winkeltijden gemeente Oldebroek
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 22-08-2015
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 02-07-2015
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 21-8-2015
Kenmerk voorstel Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3
 2. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
22-08-2015 nieuwe regeling 02-07-2015
Gemeenteblad, 21-8-2015
Geen.
01-06-1996 22-08-2015 nieuwe regeling 21-05-1996
Huis aan huis, 01-12-2009.
Extern werkend, nr. 962104/310

Verordening winkeltijden gemeente Oldebroek 2015

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Oldebroek 2015

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 2. b.werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 3. c.wet: de Winkeltijdenwet;

 4. d.winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

 

Artikel 2. Vrijstelling voor feestdagen

 

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag.

 

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 

 1. 1.Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, aanhef en onder a. en b. van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

 1. a.bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 2. b.het uitstallen van goederen;

 1. 2.De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

 

 

Artikel 4. Openstelling op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00

 

 1. 1.Snackbars zijn vrijgesteld van het verbod van artikel 2 eerste lid, aanhef en onder c, van de wet, met dien verstande dat het sluitingstijdstip geldt zoals dit ten aanzien van horecabedrijven in de Algemene Plaatselijke verordening is opgenomen.

 2. 2.Videotheken zijn vrijgesteld van het verbod van artikel 2 eerste lid, aanhef en onder c, van de wet.

 3. 3.Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c, van de wet, ten aanzien van andere winkels dan in het eerste en tweede lid genoemd voor incidentele bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 4. 4.De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.  

 

Artikel 5. Bijzondere vrijstellingen

 

1.Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 1. a.musea;

 2. b.winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 3. c.winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

 4. d.winkels op campings en vakantieparken, gedurende de reguliere openingstijden ten behoeve van recreatie.

2.Straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

3.Bejaardenoorden

 1. a.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 2. b.De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

 

Artikel 6. Beslistermijn

 

 1. 1.Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 2. 2.Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

 

Artikel 7. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

 

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 1. 1.ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 2. 2.verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 3. 3.de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 4. 4.de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 5. 5.van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn; of

 6. 6.de houder dit aanvraagt.

 

 

Artikel 8. Toezicht

 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 9. Intrekking voorgaande regeling

 

De Verordening winkeltijden gemeente Oldebroek 1996 wordt ingetrokken.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 

 1. 1.Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 2. 2.Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Oldebroek 2015.

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 2 juli 2015.

 

 

     , voorzitter mr. A. Hoogendoorn,

 

 

 

 

     , griffier J. Tabak.

 

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Oldebroek 2015

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Oldebroek 2015 (PDF)
Omschrijving: