Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Aanwijzingsbesluit deurwaarders

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Mandateringsbesluit onbezoldigd ambtenaar
Citeertitel van de regeling Mandateringsbesluit onbezoldigd ambtenaar
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 13-11-2018
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 13-11-2018
Bron bekendmaking Huis-aan-huis krant en internet: 04-12-2018
Kenmerk voorstel 1012054

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet art. 231
  2. CAR-UWO art. 1:2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
13-11-2018 nieuwe regeling 13-11-2018
Huis-aan-huis krant en internet: 04-12-2018
1012054
08-11-2016 13-11-2018 nieuwe regeling 08-11-2016
Huis-aan-huis krant en internet: 06-12-2016
263226
02-12-2014 08-11-2016 nieuwe regeling 02-12-2014
Gemeenteblad: 15-12-2014
AVV+NK
04-12-2012 02-12-2014 nieuwe regeling 04-12-2012
Huis-aan-huis krant en internet: 27-12-2012
AVV+NK
15-11-2011 04-12-2012 nieuwe regeling 15-11-2011
Huis-aan-huis krant en internet: 29-11-2011
AVV+NK
08-03-2011 15-11-2011 nieuwe regeling 08-03-2011
Huis-aan-huis krant 22-03-2011
Internet 22-03-2011
AVV+NK
01-12-2009 08-03-2011 nieuwe regeling 01-12-2009
Huis-aan-huis krant 15-12-2009
Internet 14-12-2009
AVV+NK

Mandateringsbesluit onbezoldigd ambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek gelet op artikel 231 van de gemeentewet en artikel 1:2 van de CAR-UWO besluit:

 

I.     Alle eerder genomen mandateringsbesluiten als onbezoldigd ambtenaar in te trekken.

II.     Met ingang van: 13 november 2018 de personen in dienst van Flanderijn Invordering B.V. genoemd in bijlage 1 behorende bij dit besluit aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar in de functie van belastingdeurwaarder bedoeld in artikel 231,

lid 2, letter E van de gemeentewet.

 

 

Domicilie kiezende op het gemeentehuis, gevestigd te Oldebroek, Raadhuisplein 1.

 

 

 

 

Oldebroek,13 november 2018

 

                                 

 

 

 

De Burgemeester     De secretaris

 

 

 

 

 

(Namen van de deurwaarders zijn bij de gemeente bekend).