Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

  

Uitvoeringsbesluit bij afvalstoffenverordening

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Uitvoeringsbesluit bij afvalstoffenverordening
Citeertitel van de regeling Uitvoeringsbesluit bij afvalstoffenverordening
Onderwerp Milieu
Gedelegeerde regelgeving Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum intrekking van (een versie van) de regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2010
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 08-12-2009
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Huis aan Huis, datum 22-12-2009
Kenmerk voorstel Extern werkend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2010 nieuwe regeling 08-12-2009
Huis aan Huis, datum 22-12-2009
Extern werkend

UITVOERINGSBESLUIT 2010 BIJ DE AFVALSTOFFENVERORDENING 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, 

 

gelet op de Afvalstoffenverordening zoals vastgesteld door de raad op 7 september 2004, 

 

besluiten vast te stellen de volgende uitvoeringsregelingen met als ingangsdatum 1 januari 2010. 

 

 

Artikel 1        Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

Afvalcombinatie Noordoost Veluwe B.V. (ACONOV) is aangewezen als de inzameldienst die is belast met de inzameling van huishoudelijke restafvalstoffen, groente-, fruit- en tuinafval (gft) en oud papier. 

Naast ACONOV zijn de volgende inzamelaars aangewezen die zijn belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen: 

a        vereniging Old´ Papier (Oud Papier);

b        Leger des Heils;

c        Dusseldorp te Ermelo;

d        kringloopwinkel Oosterwolde/Oldebroek;

e        Van Gansewinkel te Twello (ondergrondse containers voor restafval)

f        gemeente Oldebroek.

 

 

Artikel 2        Inzamelmiddelen en -voorzieningen

1        Inzameling van restafval ten behoeve van de gebruiker van een perceel vindt plaats mid-dels een minicontainer met een grijs deksel.

2        Inzameling van groente-, fruit-, en tuinafval ten behoeve van de gebruiker van een perceel vindt plaats middels een minicontainer met een groen deksel.

3        Inzameling van klein chemisch afval (kca) ten behoeve van de gebruiker van een perceel vindt plaats middels een milieubox.

4        Inzameling van restafval ten behoeve van de gebruikers van een aantal percelen vindt plaats middels een verzamelcontainer.

5        Inzameling van oud papier en karton ten behoeve van de gebruiker van een perceel vindt plaats middels een minicontainer met een blauw deksel.

6        Inzameling van glas op wijkniveau vindt plaats middels een ondergrondse glascontainer.

7        Inzameling van textiel op wijkniveau vindt plaats middels een ondergrondse textielcontai-ner.

 

 

 

Artikel 3        Frequentie van inzamelen bij elk perceel

1        Huishoudelijk restafval wordt 1 keer in de twee weken ingezameld.

2        Groente-, Fruit- en Tuinafval wordt 1 keer in de twee weken ingezameld.

3        Kca wordt op afroep ingezameld.

4        Oud papier en karton wordt 1 keer per maand ingezameld (voor percelen gelegen binnen  én buiten de bebouwde kom).

5        Textiel wordt 4 keer per jaar ingezameld.

6        Grof huishoudelijk restafval wordt 1 keer per maand op afroep ingezameld.

7        Kringloopgoederen worden op afroep ingezameld.

8        Wit- en bruingoed wordt op afroep ingezameld.

9        Grof tuinafval wordt op afroep ingezameld.

 

 

Artikel 4        Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Het is aan anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de houder van een inzamelvergunning. 

 

 

Artikel 5        Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

1        Kca en glas moet worden aangeboden aan inzamelbedrijf Dusseldorp.

2        Oud papier en karton moet worden aangeboden aan vereniging Old´ Papier.

3        Textiel moet worden aangeboden aan het Leger des Heils.

4        Wit- en bruingoed en tak- en snoeihout moet worden aangeboden aan de gemeente Oldebroek.

5        Groente-, fruit- en tuinafval moet worden aangeboden aan ACONOV.

 

 

Artikel 6        Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

Plaats van aanbieden. 

1        Het inzamelmiddel moet op de vastgestelde inzameldag langs de inzamelroute aan de weg worden geplaatst.

2        Het inzamelmiddel moet zodanig op de weg worden geplaatst dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen.

 

Wijzen van aanbieden 

1        Het inzamelmiddel moet gesloten zijn.

2        Er mag geen sprake zijn van uitsteeksels die kunnen leiden tot verwondingen.

3        Het is niet toegestaan afvalstoffen naast het inzamelmiddel te plaatsen.

 

Gewicht 

Het maximale gewicht van de afvalstoffen in de mini-container mag niet meer bedragen dan 80 kilogram. 

 

Gebruik en reiniging 

1        Het is niet toegestaan veranderingen aan containers aan te brengen zonder toestemming van de gemeente.

2        Het is niet toegestaan hete stoffen en vloeistoffen te deponeren in containers.

3        Het inzamelmiddel moet regelmatig worden gereinigd.

 

 

Artikel 7        Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamel-voorziening ten behoeve van een groep percelen

1        De verzamelcontainer moet na gebruik goed worden gesloten.

2        Het is niet toegestaan afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen.

 

 

Artikel 8        Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoor-zieningen op wijkniveau

1        De verzamelcontainer moet na gebruik goed worden gesloten.

2        Het is niet toegestaan afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen.

 

 

Artikel 9        Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau

Huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden conform de regels van het betreffende brengdepot. 

 

 

Artikel 10        Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamel-middel

De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten zonder inzamelmiddel ter inzame-ling worden aangeboden: 

a        grof huisvuil;

b        grof tuinafval;

d        kringloop goederen;

e        wit- en bruingoed.

 

Wijzen van aanbieden 

1        Grof huisvuil en grof tuinafval moet zo mogelijk gebundeld worden aangeboden.

2        De afvalstoffen moeten zo dicht mogelijk bij de woning aan de openbare weg worden aangeboden.

 

 

Artikel 11        Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1                Huishoudelijk afval moet ter inzameling worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven op de afvalkalender.

2                Plaatsing aan de weg mag niet geschieden vóór 7.00 uur op de vastgestelde inzameldag.

3        Het inzamelmiddel moet zo spoedig mogelijk na lediging, maar uiterlijk voor 22.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd.

 

Artikel 12        Citeertitel

Deze uitvoeringsregelingen kunnen worden aangehaald onder de titel "Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening". 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van het college van Oldebroek 

op 8 december 2009 

 

 

 

 

        , burgemeester.

 

 

 

        , secretaris