Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren (Vervallen)

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren
Citeertitel van de regeling Maatregelenverordening WIJ
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding 01-01-2012
Datum inwerkingtreding 01-10-2009
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 03-11-2009
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 17-11-2009
Kenmerk voorstel extern werkend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, eerste lid
 2. Wet investeren in jongerenen, art. 12, eerste lid, onderdeel b
 3. Wet investeren in jongerenen, art. 41, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-10-2009 01-01-2012 nieuwe regeling 03-11-2009
Huis aan Huis, 17-11-2009
extern werkend

     Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren

     Nr.

 

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oldebroek d.d. 29 september 2009;

 

gelezen op artikel 147, eerste lid Gemeentewet, en de artikelen 12, eerste lid, onderdeel b en 41, eerste lid, van de Wet investeren in jongeren;

 

overwegende dat het noodzakelijk is het verlagen van uitkeringen van jongeren van 18 jaar of ou-der doch jonger dan 27 jaar bij wijze van sanctie bij verordening te regelen;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de "Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren"

 

HOOFDSTUK 1        ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

 1. 1.In deze verordening wordt verstaan onder:

  1. a.wet: de Wet investeren in jongeren (WIJ);  

  2. b.WIJ-norm: de op grond van hoofdstuk 4 van de wet op de jongere van toepassing zijnde norm, vermeerderd of verminderd met de op grond van dat hoofdstuk door het college vastgestelde verhoging of verlaging;

  3. c.maatregel: de verlaging van de inkomensvoorziening op grond van artikel 41, eerste lid WIJ;

  4. d.benadelingsbedrag: het bruto bedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nako-men van een inlichtingenverplichting ten onrechte is verleend als inkomensvoorziening of werkleeraanbod op grond van de wet;  

  5. e.college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek

 2. 2.In deze verordening wordt mede verstaan onder benadelingsbedrag: de kosten van het werk-leeraanbod

 

Artikel 2. Afstemming

 1. 1.Onverminderd artikel 42 van de wet, verlaagt het college, overeenkomstig deze verordening, het bedrag van de aan de jongere toegekende inkomensvoorziening, indien de jongere naar het oordeel van het college de op hem rustende verplichtingen, bedoeld in hoofdstuk 5 van de wet, of de uit artikel 30c, tweede lid of derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voortvloeiende verplichtingen, niet of onvoldoende nakomt, dan wel zich jegens het college zeer ernstig misdraagt.

 2. 2.Een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de jongere en kan daarom afwijken van de in deze verordening ge-normeerde maatregelen.  

 

Artikel 3. Berekeningsgrondslag

De maatregel wordt toegepast op de voor de jongere van toepassing zijnde WIJ-norm.

 

 

 

 

Artikel 4. Het besluit tot opleggen van een maatregel  

In het besluit tot opleggen van een maatregel worden in ieder geval vermeld: de reden van de maatregel, de duur van de maatregel, het bedrag waarmee de inkomensvoorziening wordt ver-laagd en, indien van toepassing, de reden om af te wijken van een standaardmaatregel.

 

Artikel 5. Horen van belanghebbende  

 1. 1.Voordat een maatregel wordt opgelegd, wordt de jongere in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

 2. 2.Het horen van de jongere kan achterwege worden gelaten indien:

  1. a.de vereiste spoed zich daartegen verzet;  

  2. b.de jongere reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en zich sindsdien geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan;

  3. c.de jongere niet heeft voldaan aan een verzoek van het college of van een derde aan wie het college met toepassing van artikel 11, vierde lid, van de wet, werkzaamheden in het kader van de wet heeft uitbesteed, om binnen een gestelde termijn inlichtingen te verstrekken als bedoeld in artikel 44 van de wet; of

  4. d.het college het horen niet nodig acht voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de mate van verwijtbaarheid.

     

Artikel 6. Afzien van het opleggen van een maatregel

 1. 1.Onverminderd artikel 41, tweede lid, van de wet, ziet het college af van het opleggen van een maatregel indien:

  1. a.de gedraging meer dan één jaar vóór constatering van die gedraging door het college heeft plaatsgevonden, tenzij de gedraging een schending van de inlichtingenplicht inhoudt en als gevolg van die gedraging ten onrechte inkomensvoorziening is verleend. Een maatre-gel wegens schending van de inlichtingenplicht wordt niet opgelegd na verloop van vijf jaren nadat de betreffende gedraging heeft plaatsgevonden;

  2. b.het college dringende redenen aanwezig acht.

 2. 2.Indien het college afziet van het opleggen van een maatregel op grond van dringende redenen, wordt de jongere daarvan schriftelijk mededeling gedaan.

 

Artikel 7. Ingangsdatum  

 1. 1.De maatregel wordt opgelegd met ingang van de kalendermaand volgend op de datum waarop het besluit tot het opleggen van de maatregel aan de jongere is bekendgemaakt.

 2. 2.In afwijking van het eerste lid kan de maatregel met terugwerkende kracht worden opgelegd, voorzover de ingangsdatum daardoor niet voor de datum van de gesanctioneerde gedraging komt te liggen.  

 

Artikel 8. Samenloop  

1.     Indien sprake is van een gedraging die schending oplevert van meerdere in de wet genoemde verplichtingen, wordt één maatregel opgelegd. Indien voor schending van die verplichtingen maatregelen van verschillende hoogten gelden, wordt de hoogste maatregel opgelegd.  

2.     Indien sprake is van meerdere gedragingen die schending opleveren van één of meerdere in de wet genoemde verplichtingen, wordt voor iedere gedraging een afzonderlijke maatregel opge-legd. Deze maatregelen worden gelijktijdig opgelegd, tenzij dit gelet op artikel 2, tweede lid, niet verantwoord is.

 

HOOFDSTUK 2        HET NIET NAKOMEN VAN DE VERPLICHTINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 45 VAN DE WET  

 

Artikel 9. Indeling in categorieën

Gedragingen van de jongere inhoudende het niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen bedoeld in artikel 45 van de wet, worden onderscheiden in de volgende categorieën:

 1. 1.Eerste categorie:

     1. a.het onvoldoende meewerken aan het opstellen van een plan met betrekking tot de arbeids-inschakeling, waaronder begrepen het onvoldoende meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling;

     2. b.het zich niet onderwerpen aan een noodzakelijke behandeling van medische aard.

2.     Tweede categorie:

a.     het stellen van onredelijke eisen in verband met door de jongere te verrichten algemeen geaccepteerde arbeid, die het aanvaarden of verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid belemmeren;

b.     het niet of onvoldoende meewerken aan het behoud of bevorderen van de arbeidsbe-kwaamheid;

c.     het niet of onvoldoende meewerken aan activiteiten of werkzaamheden, gericht op de ar-beidsinschakeling;

d.     het nalaten de opgedragen werkzaamheden of activiteiten naar beste vermogen te verrich-ten.

 

Artikel 10. De hoogte en duur van de maatregel

 1. 1.De maatregel wordt vastgesteld op:

  1. a.10 procent van de WIJ-norm bij gedragingen van de eerste categorie;

  2. b.20 procent van de WIJ-norm bij gedragingen van de tweede categorie.

 2. 2.De duur van de maatregel bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op een maand.  

 3. 3.In afwijking van het vorige lid kan de duur van de maatregel worden verdubbeld, indien de jongere zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een maatregel is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde of hogere categorie. Met een besluit waarmee een maatregel is opgelegd wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen, bedoeld in artikel 6, tweede lid.

HOOFDSTUK 3        NIET NAKOMEN VAN DE INLICHTINGENPLICHT  

 

Artikel 11. Schending inlichtingenplicht zonder benadeling gemeente

 1. 1.Indien het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de wet, niet heeft geleid tot het ten onrechte toekennen of uitvoeren van het werkleeraanbod of tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van de in-komensvoorziening, wordt een maatregel opgelegd van 5 procent van de WIJ-norm.

 2. 2.De duur van de maatregel bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld op een maand.

 3. 3.In afwijking van het tweede lid kan de duur van de maatregel worden verdubbeld, indien de jongere zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een maatregel wordt opgelegd opnieuw schuldig maakt aan dezelfde als verwijtbare aan te merken gedra-ging. Met een besluit waarmee een maatregel is opgelegd wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringende redenen, bedoeld in artikel 6, tweede lid.

 

Artikel 12. Schending inlichtingenplicht met benadeling gemeente

 1. 1.Indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht, bedoeld in  artikel  44, eerste lid, van de wet heeft geleid tot het ten onrechte toekennen of uitvoeren van het werk-leeraanbod of tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van de inkomensvoorzie-ning, wordt de maatregel afgestemd op de hoogte van het benadelingsbedrag.

 2. 2.De maatregel bedoeld in het eerste lid wordt op de volgende wijze vastgesteld:

  1. a.bij een benadelingsbedrag tot € 1.000,-: 10 procent van de WIJ-norm;

  2. b.bij een benadelingsbedrag van € 1.000,- tot € 2.000,-: 20 procent van de WIJ-norm;

  3. c.bij een benadelingsbedrag van € 2.000,- tot € 4.000,-: 40 procent van de WIJ-norm;

  4. d.bij een benadelingsbedrag van € 4.000,- of meer: 100 procent van de WIJ-norm.

 3. 3.De duur van de maatregel, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op een maand.

 4. 4.Van een maatregel wordt afgezien:

  1. a.zodra ter zake van de gedraging strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terecht-zitting een aanvang heeft genomen;

  2. b.zodra het recht tot strafvervolging is vervallen, doordat het Openbaar Ministerie een schikking met belanghebbende heeft getroffen.

 

 

 

HOOFDSTUK 4        ZEER ERNSTIGE MISDRAGINGEN

 

Artikel 13. Zeer ernstige misdragingen

 1. 1.Indien de jongere zich tegenover het college of zijn ambtenaren zeer ernstig misdraagt als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de wet, wordt een maatregel opgelegd van 40% van de WIJ-norm.

 2. 2.De duur van de maatregel, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op een maand.

 3. 3.Van het opleggen van de maatregel bedoeld in het eerste lid kan, indien sprake is van verbaal geweld, worden afgezien en worden volstaan met het geven van een schriftelijke waarschu-wing, tenzij het verbale geweld plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de jongere een schriftelijke waarschuwing in verband met ernsti-ge misdragingen is gegeven.

 4. 4.In afwijking van het eerste lid kan een maatregel worden opgelegd van 100 procent van de WIJ-norm, indien binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een maat-regel als bedoeld in het eerste lid, is opgelegd, sprake is van eenzelfde als verwijtbaar aan te merken gedraging. Met een besluit waarmee een maatregel is opgelegd wordt gelijkgesteld het besluit om af te zien van het opleggen van een maatregel op grond van dringende redenen, als bedoeld in artikel 6, tweede lid. In afwijking van het tweede lid wordt de maatregel vastge-steld op de periode dat de jongere van het recht op een werkleeraanbod is uitgesloten, als be-doeld in artikel 22, eerste lid van de wet.

 

HOOFDSTUK 5        HANDHAVING

 

Artikel 14. Regels bestrijding misbruik

Overeenkomstig artikel 16 van de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2008 biedt het college een meerjaren beleidsplan aan de gemeenteraad aan met daarin het te voeren beleid op het gebied van handhaving, bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet Investeren in Jongeren en de te verwachten resultaten. Het college rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeen-teraad.

 

HOOFDSTUK 6        SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking met ingang van 1 oktober 2009.

 

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Maatregelenverordening WIJ gemeente Oldebroek".

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 3 november 2009.

 

 

     , voorzitter.

 

 

 

     , griffier.