Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Mandaat-, volmacht-en machtigingsregeling
Citeertitel van de regeling Mandaat-, volmacht-en machtigingsregeling
Onderwerp bestuur en recht
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) wijziging
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 12-09-2018
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 03-07-2018
Bron bekendmaking digitaal Gemeenteblad, 11-09-2018
Kenmerk voorstel Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 160, lid 1, onder e
  2. Gemeentewet, art. 171, lid 2
  3. Burgerlijk Wetboek, titel 3.3
  4. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
12-09-2018 wijziging 03-07-2018
digitaal Gemeenteblad, 11-09-2018
Geen.
01-09-2014 06-12-2014 nieuwe regeling 26-08-2014
GVOP, 29-08-2014
Geen.
01-02-2010 01-09-2014 nieuwe regeling 26-01-2010
HaH, 02-02-2010
Geen.

MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSREGELING

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van Oldebroek, elk voor zover daartoe bevoegd,

 

overwegende dat er naar gestreefd wordt om de verantwoordelijkheden dichter bij het uitvoeringsniveau te leggen en het daarom gewenst is om gebruik te maken van een mandaat-, volmacht- en machtigingsfiguur zodat:

-     er bedrijfsmatiger, sneller en klantgerichter gehandeld kan worden zodat de procedures korter zullen zijn;

-     het college en de leden ieder voor zich minder uitvoerend bezig hoeven te zijn, waardoor hun werklast wordt verlicht en er meer tijd beschikbaar zal zijn voor het sturen op hoofdlijnen en het nemen van meer complexe beslissingen;

-     de deskundigheid in het ambtelijke apparaat kan worden benut;

-     de verantwoordelijkheden binnen de organisatie duidelijker tot uitdrukking komen,

 

gelet op het bepaalde in artikel 160 1e lid onder e. en artikel 171 lid 2 Gemeentewet, titel 3.3 van het Burgerlijk Wetboek en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

 

B E S L U I T E N:

 

 

Tot het verlenen van mandaten, volmachten en machtigingen aan de ambtelijke organisatie, overeenkomstig de bij deze regeling behorende mandaat-, volmacht- en machtigingslijsten onder de volgende regels:

 

Artikel 1

Van het verleende mandaat, volmacht of machtiging wordt geen gebruik gemaakt:

1.     bij aanvulling en/of afwijking van het bestaande beleid;

2.     indien de gemeentesecretaris de Directeur Organisatie of de portefeuillehouder dit in een concreet geval te kennen heeft gegeven.

 

Artikel 2

1.     De gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde treedt indien nodig vooraf in overleg met de portefeuillehouder en/of zijn ambtelijk meerdere over de wijze waarop in het algemeen of in een concrete situatie het mandaat, de volmacht of machtiging wordt uitgeoefend;

2.     Bij afwezigheid, incompetentie of tijdens een inwerk- en aanloopperiode van de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde functionaris worden de besluiten genomen door diegene die hem waarneemt, doorgaans de ambtelijk meerdere.

3.     Waar de te verrichten rechtshandeling het “namens de gemeente” op schrift stellen van rechten en verplichtingen van de rechtspersoon is (volmacht) of bij het "namens de gemeente" voor derden op schrift stellen van wezenlijke informatie (machtiging), dient de ambtelijk meerdere (en het college) te worden geïnformeerd.

 

 

Artikel 3

1. Gemandateerd genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

 

     “Met vriendelijke groet,

     namens burgemeester en wethouders van Oldebroek,

[functieaanduiding van de mandataris]

[geschreven handtekening]

[naam gemandateerde]”;

     respectievelijk:

 

     “Met vriendelijke groet,

     namens de burgemeester van Oldebroek,

[functieaanduiding van de mandataris]

[geschreven handtekening]

[naam gemandateerde]”;

 

 

2. Gevolmachtigde rechtshandelingen worden ondertekend als volgt:

 

     “Gemeente Oldebroek,

[functieaanduiding van de gevolmachtigde]

[geschreven handtekening]

[naam gevolmachtigde]”;

 

3. Bij machtiging is de ondertekening als volgt:

     “Met vriendelijke groet,

[naam eenheid gemachtigde],

[geschreven handtekening],

[naam gemachtigde]”.

 

 

Artikel 4

Alle voorgaande besluiten met betrekking tot het verlenen van mandaat, volmacht of machtiging van het college, respectievelijk de burgemeester in te trekken;

 

Artikel 5

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 

 

Aldus besloten te Oldebroek,  3 juli 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

, burgemeester

 

, secretaris.

 

 

Bijlage: UITGANGSPUNTEN MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSREGELING

 

Kader:

-Awb, titel 10.1, afdeling 10.1.1

-Mandaatregeling 2014, wordt Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling (Regeling)

-Beleidsnotitie uitgangscriteria mandaatverlening 2003, als hoofd- en algemene regels hieronder weergegeven. Deze regels zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de Regeling en de daarbij behorende lijsten van mandaten en volmachten

-lijst van mandaten, geactualiseerde bijlage bij Regeling

-lijst met volmachten, geactualiseerde bijlage bij Regeling

 

Op grond van wettelijke voorschriften worden bestuursbevoegdheden toegekend aan bestuursorganen.

 

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bijzondere wetten stellen het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester en aangewezen functionarissen (zoals de heffings-ambtenaar en invorderingsambtenaar) in staat om de aan hen toekomende bevoegdheden over te dragen. Onder mandaat wordt verstaan; de bevoegdheid om in naam van en bestuursorgaan besluiten te nemen. Onder besluit wordt verstaan; een schriftelijke beslissing inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, zoals genoemd in artikel 1:3 Awb. Het mandaat wordt verleend voor het nemen van het besluit èn het ondertekenen van het besluit.

 

Bij mandaat gaat het om een bevoegdheidsuitoefening waarvoor het mandaterende bestuursorgaan verantwoordelijk blijft en waarover het ook zeggenschap blijft houden. Als het om een privaatrechtelijke rechtshandeling gaat spreken we van een volmacht. Als het om feitelijke handelingen gaat spreken we van een machtiging.

 

De regels voor het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging zijn hernieuwd vastgelegd en treft u hierna als hoofd- en algemene regels aan. Deze regels zijn als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling (Regeling) en de daarbij behorende lijsten van mandaten, volmachten en machtigingen. Een systeem van mandaat, volmacht en machtiging is altijd volgend op een organisatiestructuur en -cultuur. In dit systeem zijn algemene voorschriften, zoals de hierna opgenomen hoofd- en algemene regels, essentieel. Deze vormen de basis ("paraplubesluit") waaronder mandaat, volmacht en machtiging wordt verleend en zijn van toepassing op alle besluiten.

 

Ten aanzien van feitelijke handelingen zijn de medewerkers hiertoe gemachtigd door middel van het functieboek, organisatiebesluit, afdelingsplan en procesbeschrijvingen. Uitgangspunt hierbij is dat de voorbereiding en uitvoering van opdrachten, taken en beslissingen zo dicht mogelijk bij het uitvoeringsniveau liggen. Hierbij geldt dat gewerkt wordt met competente medewerkers en het management hiervoor zorg draagt.

 

Wat betreft het mandateren van besluiten en het geven van een volmacht inzake vertegenwoordiging van de gemeente in en buiten rechte, zijn nieuwe limitatieve lijsten opgesteld. Voor het verlenen van machtiging was nog geen lijst opgesteld. Enkel de in deze lijsten genoemde zaken zijn gemandateerd of is een volmacht of machtiging voor gegeven. Uitgangspunt hierbij is dat het mandaat in principe bij de teammanagers wordt neergelegd, tenzij het wenselijk is dit bij een medewerker neer te leggen gezien de vereiste snelheid van besluitvorming en vakdeskundigheid of de expliciete keuze voor ondermandaat tot op medewerkersniveau.

Bij sommige mandaten, volmachten of machtigingen horen nadere voorwaarden of regels. Wanneer dit het geval is wordt dit bij het betreffende mandaat, volmacht of machtiging specifiek aangegeven.

 

 

Hoofdregels bij mandaat

1 (in Regeling)     De mandataris neemt geen besluit namens de mandans:

-bij aanvulling en/of afwijking van het bestaande beleid;

-indien de gemeentesecretaris of de portefeuillehouder in een concreet geval te kennen geeft de beslissing aan het bestuursorgaan te willen laten.

2 Naar buiten toe geen bestuurdersmandaat.

3 Onderscheid in:

-     mandaat ;

-     volmacht;

-     machtiging.

 

Algemene regels bij mandaat/volmacht/machtiging

4 (in Regeling)     De mandataris treedt indien nodig vooraf in overleg met de portefeuillehouder en/of zijn ambtelijk meerdere over de wijze waarop in het algemeen of in een concrete situatie het mandaat wordt uitgeoefend.

5 (in Regeling)     Bij afwezigheid, incompetentie of tijdens een inwerk- en aanloopperiode van de gemandateerde functionaris worden de besluiten genomen door diegene die hem waarneemt, doorgaans de ambtelijk meerdere.

6 Rolscheiding: mandaat en volmacht mogen niet in de persoon van de machtiging zijn verenigd. Met andere woorden: de medewerker die voorbereidt/taken uitvoert (en in wezen beslist) is niet degene die een besluit/overeenkomst neemt/tekent.

7 De gemeentesecretaris en de Directeur Organisatie kunnen elkaar zo nodig vervangen. De teammanagers kunnen elkaar zo nodig ook vervangen. Een uitzondering geldt voor P&O gerelateerde zaken, daarbij blijft de bevoegdheid bij de teammanager van het team van de betreffende medewerker.

 

 

Algemene regels bij mandaat

8 (bij Regeling)Limitatieve opsomming in een organisatiebrede lijst, geordend per afdeling.

9 bij het nemen van een negatieve beschikking vindt vooraf overleg plaats met de

portefeuillehouder.

10 Ondermandaat is toegestaan door de teammanager, tenzij in de onder 8 genoemde lijst expliciet is aangegeven dat dit niet mogelijk is. Per in ondermandaat gegeven bevoegdheid worden voorwaarden gesteld. Het besluit om ondermandaat te verlenen wordt ter kennis gebracht aan het college of burgemeester.

11 Het mandaat wordt in beginsel bij de teammanagers neergelegd, tenzij het wenselijk wordt geacht om mandaat te verlenen aan een medewerker gezien de vereiste snelheid van besluitvorming en de vakdeskundigheid of de expliciete keuze voor ondermandaat tot op medewerkersniveau.

 

 

Algemene regels bij volmacht

De privaatrechtelijke rechtshandelingen (naar burgerlijk recht) die uitdrukkelijk bedoeld zijn om de rechtspersoon van de gemeente Oldebroek te binden. Denk aan levering (bij overeenkomst) van goederen en diensten, uitvoering van werken en aan- en verkopen of het vestigen van een zakelijk recht zoals erfpacht.

12 (bij Regeling )Limitatieve opsomming in een organisatiebrede lijst, geordend per afdeling.

13 (in Regeling) Waar de te verrichten rechtshandeling het "namens de gemeente" op schrift stellen van rechten en verplichtingen van de rechtspersoon is, dient de ambtelijk meerdere (en het college) te worden geïnformeerd.

14 De overeenkomst wordt toegewezen, onder eindverantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris en de Directeur Organisatie, aan specifiek benoemde medewerkers.

 

 

Algemene regels bij machtiging

Relevant vanuit de optiek van de bedrijfsvoering en de interne organisatie van het apparaat. Het gaat onder meer om de voorbereiding en uitvoering van beleid en bestuur, informatieverstrekking, correspondentievoering e.d.

15 Toewijzing gebeurt primair aan de gemeentesecretaris met de opdracht voor ondermandaat.

16 Niet opsommen. In eerste instantie ontlenen aan/vastleggen in ‘organisatiepaperassen’, zoals het functieboek, organisatiebesluit, afdelingsplan, procesbeschrijvingen, enzovoort. Voor de rest terughoudend beschrijven.

17 De voorbereiding en uitvoering van opdrachten, taken en besluiten zo dicht mogelijk bij het uitvoeringsniveau gestalte geven.

18 (in Regeling)     Bij het "namens de gemeente" voor derden op schrift stellen van wezenlijke informatie, dient de ambtelijk meerdere (en het college) te worden geïnformeerd.

19 Informatieverstrekking, zowel mondeling als schriftelijk, wordt zo dicht mogelijk bij het uitvoeringsniveau neergelegd. Politiek en publicitair gevoelige informatieverstrekking echter terugzetten naar het bestuursorgaan en/of afdoen in overleg met de voorlichter.

20 Waarneming en ondertekening vindt plaats onder aanwijzing door de Directeur Organisatie.

 

 

Toelichting attributie, delegatie en mandaat

 

Attributie:Toekenning van bevoegdheden tot het uitoefenen van een bepaalde taak door wetgever of daartoe bevoegd orgaan aan een (ander) bestuursorgaan of functionaris. Er worden nieuwe bevoegdheden toegedeeld.

 

Delegatie:Een bestuursorgaan draagt een (verkregen) bevoegdheid over aan een ander. Het overdragende bestuursorgaan mag de bevoegdheid dan niet meer zelf uitoefenen. Delegatie is niet mogelijk aan ondergeschikten.

 

Mandaat:De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (raad, college of burgemeester) besluiten te nemen in de zin van artikel 1:3 Awb. De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

Als het om privaatrechtelijke rechtshandeling (bijv. sluiten van een overeenkomst) gaat spreken we van een volmacht.

Als het om feitelijke handelingen (bijv. vragen van inlichtingen) gaat spreken we van een machtiging. Bij volmachtverlening of machtiging zijn de bepalingen over mandaat van overeenkomstige toepassing.

 

Uitgangspunten mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling

Uitgangspunten mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling (PDF)
Omschrijving: