Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Oldebroek

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Oldebroek
Citeertitel van de regeling Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Oldebroek
Onderwerp algemeen
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2016
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 15-12-2015
Bron bekendmaking Gemeenteblad: 23-12-2015
Kenmerk voorstel 229675 / 229706

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Burgerlijk Wetboek
  2. Invorderingswet 1990
  3. belastingverordeningen van de gemeente Oldebroek
  4. leidraad invordering gemeentelijke belastingen Oldebroek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2016 nieuwe regeling 15-12-2015
Gemeenteblad: 23-12-2015
229675 / 229706
01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling 16-12-2014
Gemeenteblad: 30-12-2014
AVV+NK
01-01-2011 01-01-2015 nieuwe regeling 14-12-2010
Huis-aan-huis krant: 28-12-2010
Internet: 28-12-2010
AVV+NK

 

     

     Nr. 229675 / 229706

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 

gelet op het bepaalde in:

- het Burgerlijk Wetboek;

- de Invorderingswet 1990;

- de belastingverordeningen van de gemeente Oldebroek;

- de Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen gemeente Oldebroek;

 

besluit vast te stellen het navolgende

'Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Oldebroek'.

 

 

Artikel 1         Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a.        Belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven.

b.        Verzoeker: degene die ontvanger toestemming geeft van zijn of haar rekening de belastingschuld af te schrijven.

d.        Belastingschuld: het totale bedrag dat verschuldigd is aan gemeentelijke belastingen/heffingen.

e.        Ontvanger: de door het college van burgemeester en wethouders op voet van artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet als invorderingsambtenaar aangewezen functionaris.

f.        Rekening: de betaalrekening van degene die een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven.

g.        Gecombineerde aanslag: een in artikel 239 van de Gemeentewet toegestane vorm van heffen, waarbij een verzameling van aanslagen van verschillende heffingen voor dezelfde belastingplichtige op een (gecombineerd) aanslagbiljet wordt verenigd. De gecombineerde aanslag heeft één aanslagbiljetnummer.

 

Artikel 2        Aanvang automatische incasso

1.     Aan de ontvanger kan toestemming worden gegeven om door middel van automatische incasso de belastingschuld van de rekening van verzoeker af te schrijven.

2.     Een machtiging tot automatische incasso kan alleen worden verleend voor aanslagen voor het onderhoudsrecht begraafplaatsen met een jaartarief, vanaf het tweede jaar van heffing en voor aanslagen onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en reclamebelasting.

3.     De machtiging tot automatische incasso kan alleen schriftelijk of via elektronische weg worden verleend, als en voor zover de ontvanger daar uitdrukkelijk de mogelijkheid toe heeft geboden. Dit gebeurt enkel door het invullen/opsturen van een machtigingskaart waarvan het model door de ontvanger is bepaald.

4.     De verzoeker vult op de machtigingskaart het rekeningnummer in. Als dat rekeningnummer later wijzigt, deelt verzoeker dat onverwijld schriftelijk mee aan ontvanger, zodat de automatische incasso via de nieuwe rekening kan doorlopen.

5.     De afgegeven machtiging blijft tot wederopzegging gelden.

6.     Verzoeker is verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening, zodat de automatische incasso tijdig en volledig kan plaatsvinden.

7.     De ontvanger kan deelname aan de automatische incasso weigeren als er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 

Artikel 3        Termijnen en termijnbedragen

1.        Als het totaal opgelegde bedrag van een gecombineerde aanslag minder dan € 10,- bedraagt, zal de automatische incasso plaatsvinden in één termijn. Deze termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

2.        Als het totaal opgelegde bedrag van een gecombineerde aanslag € 10,- of meer bedraagt, maar niet meer dan € 100,-, of als het totaal opgelegde bedrag van een gecombineerde aanslag € 10.000,- of meer is, zal de automatische incasso plaatsvinden in twee termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.

3.        Als het totaal opgelegde bedrag van een gecombineerde aanslag meer dan € 100,-, maar minder dan € 10.000,- is, zal de automatische incasso plaatsvinden in tien termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen steeds een maand later.

4.        Termijnbedragen worden op of omstreeks de vervaldagen afgeschreven.

5.     Als een machtiging tot automatische incasso wordt verstrekt als al één of meer termijnen voor automatische incasso verstreken zijn, maar nog wel één of meer termijnen voor automatische incasso resteren, zal, in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden, de afschrijving plaatsvinden in even zoveel termijnen als er nog open staan. Als alle termijnen al verstreken zijn, zal de automatische incasso pas in werking treden als een aanslag wordt opgelegd waarvoor wel termijnen voor automatische incasso resteren.

6.     Als de automatische incasso plaatsvindt met toepassing van lid 4 zal het bedrag dat aan het einde van elke nog openstaande termijn automatisch geïncasseerd wordt, de belastingschuld zijn, gedeeld door het aantal nog openstaande termijnen.

7.     Als een termijnbedrag door verzoeker wordt teruggeboekt of een termijn niet kon worden geïncasseerd zal het bedrag dat niet geïncasseerd kon worden, met de eerstvolgende termijn worden geïncasseerd.

8.     Het termijnbedrag wordt altijd afgerond op eurocenten.

9.     De procedure van automatisch incasso verloopt afzonderlijk per afzonderlijk (gecombineerd) aanslagbiljet.

 

Artikel 4        Beëindigen van de automatische incasso

1.     Intrekking van de machtiging tot automatische incasso kan alleen schriftelijk, of via elektronische weg plaatsvinden als en voor zover de ontvanger daar uitdrukkelijk de mogelijkheid toe heeft geboden. Het kan alleen door het invullen/opsturen van een intrekkingkaart, waarvan het model door ontvanger is bepaald.

2.     De in het eerste lid bedoelde intrekkingkaart wordt op verzoek van verzoeker kosteloos aan hem toegezonden.

3.     De automatische incasso kan door ontvanger ook worden beëindigd:

  1. a.als de automatische incasso gedurende twee opeenvolgende pogingen niet slaagt;

  2. b.als de automatische incasso gedurende de eerste poging niet slaagt en aannemelijk is dat een volgende incasso ook niet zal slagen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het geval waarin blijkt dat de verstrekte machtiging een niet-bestaand, een geblokkeerd of een beëindigd rekeningnummer betreft;

  3. c.als de belastingplichtige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren.

4.        Als verzoeker overlijdt of verhuist of in zijn huwelijk een echtscheiding wordt uitgesproken of een door hem aangegane samenlevingsovereenkomst wordt ontbonden, beëindigt dat de automatische incasso niet.

 

Artikel 5        Gevolgen van de beëindiging van de automatische incasso

Als de automatische incasso door verzoeker, door ontvanger of van rechtswege wordt beëindigd vervallen de resterende incassotermijnen. Verzoeker valt dan terug naar de in de verordening vermelde betaaltermijnen. Als alle betaaltermijnen al zijn verstreken is verzoeker tevens invorderingsrente verschuldigd vanaf de laatste vervaldatum.

 

Artikel 6        Slotbepalingen

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en werkt enkel met betrekking tot belastingaanslagen voor het belastingjaar 2016 en/of daarop volgende jaren. Het Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Oldebroek, vastgesteld op 16 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering

van het college van burgemeester en wethouders

van 15 december 2015.

 

 

 

               ,burgemeester mr. A. Hoogendoorn

 

 

 

 

               ,secretaris drs. B. Brand MCM