Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Mandaatbesluit uitvoeren Wet BAG

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Mandaatbesluit uitvoeren Wet BAG
Citeertitel van de regeling Mandaatbesluit uitvoeren Wet BAG
Onderwerp bestuur en recht
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) Wijziging
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 12-07-2018
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 02-07-2018
Bron bekendmaking Gemeenteblad, 11-07-2018
Kenmerk voorstel 1008410

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  2. Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
12-07-2018 Wijziging 02-07-2018
Gemeenteblad, 11-07-2018
1008410
23-10-2014 12-07-2018 Wijziging 07-10-2014
Gemeenteblad, 22-10-2014
Onbekend.
24-09-2013 23-10-2014 Wijziging 24-09-2013
GVOP, 03-07-2014
Onbekend.
12-10-2010 24-09-2013 nieuwe regeling 11-10-2010
Huis aan Huis, 23-11-2010
Onbekend.

 

Mandaatbesluit uitvoeren Wet BAG

 

Kenmerk 1008410

 

Burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 

gelet op het bepaalde in de Wet BAG en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegen dat;

 

       1.        het houden van een geautomatiseerde basisregistratie adressen en gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (hierna: Wet BAG), conform hetgeen daarover in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen en de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen is bepaald;

2.      het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder en plaatsvervanger(s) aan te wijzen;

3.      het voorts wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten, respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet BAG;

4.      het ten slotte wenselijk is de uitoefening van bepaalde bevoegdheden op grond van de Wet BAG te mandateren;

5.      onderhavig mandaatbesluit wordt meegenomen met de periodieke actualisatie van mandaatregeling van de gemeente Oldebroek;

 

Besluiten:

 

1.         de medewerker beleidsuitvoering B van de sectie belastingen van de eenheid Dienstverlening aan te wijzen als gegevensbeheerder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

2.         de medewerker beleidsuitvoering B en de medewerker administratie B van de sectie belastingen van de eenheid Dienstverlening aan te wijzen als plaatsvervangend gegevensbeheerder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

3.      aan de Directeur Organisatie mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te laten voeren door de gegevensbeheerder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen of diens plaatsvervanger:

a.      het opstellen van de 'ambtelijke verklaringen' behalve die bedoeld onder d;

b.     het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet BAG;

c.      het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

d.      het op grond van het bepaalde in artikel 10, onderdeel b, van de Wet BAG, bijhouden van de basisregistratie op basis van de in of op grond van artikel 10, onderdeel a, van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in de basisregistratie;

e.      het, ingevolge artikel 13 van de Wet BAG, blijvend bewaren van een brondocument waaraan een in de basisregistratie opgenomen gegeven is ontleend.

f.      het, ingevolge artikel 14 van de Wet BAG, zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie;

g.      het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG;

h.      het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistratie adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet BAG;

i.      het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in de basisregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet BAG;

               j.    het ingevolge artikel 42 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen één maal per jaar controleren van de inrichting en de werking van de basisregistratie alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie, en het zenden van een afschrift van de controleresultaten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

4.      als ambtenaren bevoegd tot de vaststelling van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet BAG, aan te wijzen:

a.      de Beheerder Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

b.      de plaatsvervangend Beheerder Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

 

5.      als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van documenten waarin constateringen zijn vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 10, onder b, van de Wet BAG, aan te wijzen:

a.     de Beheerder Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

b.      de plaatsvervangend Beheerder Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

 

6.      als ambtenaren belast met het opstellen van een verklaring, zoals bedoeld in artikel 7, onder m, van het Besluit BAG, aan te wijzen:

a.      de Beheerder Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

b.      de plaatsvervangend Beheerder Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

 

Dit besluit treedt op de dag na de bekendmaking in werking. Het mandaatbesluit uitvoeren Wet BAG van 7 oktober 2014 is hiermee vervallen.

 

 

Oldebroek, 2 juli 2018,

 

Namens burgemeester en wethouders van Oldebroek,

 

Sandra Lenderink

Directeur Organisatie