Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

Zoeken in regelgeving

            

Subsidieverordening energiebesparing eigen woningen particulieren (Ingetrokken)

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling Subsidieverordening energiebesparing eigen woningen particulieren
Citeertitel van de regeling Subsidieverordening energiebesparing eigen woningen particulieren
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) gewijzigde regeling
Datum uitwerkingtreding 16-10-2013
Datum inwerkingtreding 25-01-2012
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 13-12-2011
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 24-01-2012
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
25-01-2012 16-10-2013 gewijzigde regeling 13-12-2011
Huis aan Huis, 24-01-2012
Onbekend.
23-02-2011 25-01-2012 nieuwe regeling 25-01-2011
Huis aan Huis, 01-02-2011
Onbekend.

SUBSIDIEVERORDENING 'Energiebesparing eigen woningen particulieren'

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OLDEBROEK

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 december 2010, nr. 71040,

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Vast te stellen:

 

Artikel 1.                 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. a.college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

 2. b.Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W.

Artikel 2.                Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 3.                        Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldebroek.

Artikel 4.                Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning.

Artikel 5.                Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

Artikel 6.                Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 1. 1.aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

 1. a.Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

 2. b.Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

 3. c.Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

 1. 1door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

 2. 2door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is;

 1. 2de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980;

 2. 3de woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,-;

 3. 4de woning heeft een woonbestemming.

Artikel 7.                Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode tot en met 31 december 2012 bedraagt € 75.000,-.

Artikel 8.                Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- per woning.

Artikel 9.                Behandeling subsidieaanvragen

 1. 1.Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 2. 2.Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 10.                Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 1. a.de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

 2. b.bij aanvraag van subsidie dient de aanvrager de offerte te overleggen en bij verzoek tot vaststelling van de subsidie dient de aanvrager de factuur te overleggen;

 3. c.zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of geheel niet zullen worden verricht of dat niet of geheel niet aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan, zal onverwijld melding aan het college worden gedaan;

 4. d.een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 5. e.op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 6. f.wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidieabel.

Artikel 11.                Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12.                Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking of zoveel later als de provincie Gelderland de gevraagde subsidie van € 45.000,- heeft toegekend aan de gemeente Oldebroek.

Artikel 13.                Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening energiebesparing eigen woningen particulieren.