Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

            

Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen

De tekst van het Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen kunt u raadplegen onder Bijlagen.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Officiële naam van de regeling Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen
Citeertitel van de regeling Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen
Onderwerp milieu
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 14-03-2012
Terugwerkende kracht (t/m)
Datum ondertekening 28-02-2012
Bron bekendmaking Huis aan Huis, 13-03-2012.
Kenmerk voorstel Onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geluidhinder

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
14-03-2012 nieuwe regeling 28-02-2012
Huis aan Huis, 13-03-2012.
Onbekend.

 

Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen

Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen (PDF)
Omschrijving: