Disclaimer

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in Huis aan Huis, onder de kop Gemeentenieuws Oldebroek, heeft een officieel karakter.

U vindt onderstaand de geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Oldebroek. In het onderdeel 'Concept regelgeving' vindt u de nog niet vastgestelde versies. Deze concept versies worden gebruikt tijdens de besluitvorming en hebben uitsluitend een informatief doel.

            

Besluit kwijtschelding voor ondernemers

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Officiële naam van de regeling besluit kwijtschelding voor ondernemers
Citeertitel van de regeling besluit kwijtschelding voor ondernemers
Onderwerp financiën en economie
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum uitwerkingtreding
Datum inwerkingtreding 01-01-2012
Terugwerkende kracht (t/m) 01-01-2012
Datum ondertekening 08-03-2012
Bron bekendmaking Huis-aan-huis krant en internet: 20-3-2012
Kenmerk voorstel AVV+NK

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, art. 28, eerste lid, onderdeel b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 01-01-2012 nieuwe regeling 08-03-2012
Huis-aan-huis krant en internet: 20-3-2012
AVV+NK

 

 

 

 

 

          Nr.     93090

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 2012;

 

gelet op artikel 28, eerste lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

overwegende dat het gewenst is kwijtschelding te kunnen verlenen voor privébelastingschulden van ondernemers die op bijstandsniveau leven;

 

B E S L U I T:

 

dat een verzoek van ondernemers om kwijtschelding van lokale belastingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep wordt behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, de afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 8 maart 2012.

 

 

               , voorzitter mr. A. Hoogendoorn,

     

 

 

 

                        , griffier J. Tabak.